Historický ústav SAV
 
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. Slovenská verzia
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: Ludovit.Hallon@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

History of economy and technologies in Slovakia and East Central Europe during the 20th century.

Education:

VŠ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 1983
CSc. Historický ústav SAV 1992
PhDr. 1984
DrSc. 2016

ďalšie úväzky – Historický ústav Slovenského národného múzea 1983-1986

Acknowledgements:

Cena Literárneho fondu za prácu mladých vedeckých pracovníkov (1993)

Cena SAV členom autorského kolektívu za dielo Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 (2013)

Member of editorial boards:

Redakčný kruh časopisu: Prager wirtschafts-und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM), Praha, Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (člen od r. 2010)

Vedecké kolégium časopisu Hospodářské dějiny - Economic History, Ostrava, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (člen od r. 2014)

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Dejiny vedy a techniky od roku 1999
Spoločná odborová komisia pre doktorandské štúdium v odbore Hospodárske dejiny
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity od r. 2004

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - 299 s. - ISBN 978-80-8043-202-7

AAB02 Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska : priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy / Ľudovít Hallon [Pittel and Brausewetter company in the history of Slovakia. Pioneers of concrete building from Bratislava]. - Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v spoločnosti Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. - 229 s. : il. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. - ISBN 978-80-971540-5-9

AAB03 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I. / Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kolektív [Present Times. History in Dates, Dates in History]. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. - 547 s. - (Svet vedy ; Zv. 33). - ISBN 978-80-224-1370-1

AAB04 Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon [Karvaš’s Case : Studies and Documents leading to Arrest, Introduction and Internment of the Governor of National Bank of Slovakia in the Territory of German Reich 1944/1945]. - 1. vyd. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 222 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 "Akcia erweiterte Kinderlandverschickung". Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. - ISBN 978-80-89396-30-6

AAB05 Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív [Key Questions of Modern Slovak History]. - 1. vyd. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 395 s. - Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. - ISBN 978-80-224-1223-0

AAB06 Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - 335 s. - ISBN 978-80-970780-2-7

AAB07 Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko [Forms of German-Slovak “Protective Friendship” : Documents to Recruitment and Deployment of Slovak Workfolks in German Reich from 1939 till 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. - 406 s. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. - ISBN 978-80-970302-6-1

AAB08 Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945 / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka [They Worked in the Third Reich : Studies and Documents to Labour Recruitment and Deployment from Slovakia in Nazi Germany 1938 - 1945]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 463 s. - APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80-224-1451-7

AAB09 Slováci a druhá svetová vojna. XIII a / Vedúca autorského kolektívu: Jaroslava Roguľová. Autorský kolektív: Martina Fiamová, Ľudovít Hallon, Róbert Letz, Michal Schvarc, Marek Syrný ; Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák [Slovaks and the Second World War]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XIII a). - Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky - otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. - ISBN 978-80-811-9093-3

AAB10 Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie) / Ľudovít Hallon ; recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko [Die Wirtschaft der Slowakei und ihre Position im deutschen Wirtschaftsraum 1939 - 1945]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 323 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. - ISBN 978-80224-1465-4

AAB11 Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová [Slovakia in the 20th Century. Volume 3. In the Inter-war Czechoslovakia 1918-1939]. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - 544 s. : il. - APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia. - ISBN 978-80-224-1199-8

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939-1945na príklade Slovenska / Ľudovít Hallon [Formation of Large Area Economy of Nazi Germany in Central Europe 1939-1945 – the Case of Slovakia]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti / Antonie Doležalová a kol. ; recenzenti: Jiří Kořalka, Roman Holec. - Praha : Centrum středoevropských studií : CEVRO Institut : Masarykův ústav a Archív AV ČR, 2014. - S. 240-265.

ABC02 Visions and Reality of the Welfare State in the First Slovak Republic (1939-1945) / Ľudovít Hallon.
In Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century / Zlatica Zudová -Lešková, Emil Voráček et al. - Praha : Historický ústav, 2014. - ISBN 978-80-7286-216-0. - S. 375-410.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Deštrukcia komerčného bankovníctva na Slovensku 1945-1950 / Ľudovít Hallon [Destruction of the Commercial Bank Industry in Slovakia 1945-1950].
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 697-722.

ABD02 Hospodársky vývin po vzniku ČSR a v 20. rokoch. 5. kapitola / Ľudovít Hallon [Economic Development after the Formation of Czechoslovakia in the 1920s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8. - S. 213-240.

ABD03 Hospodársky vývoj Slovenska na pozadí štátoprávnych a národno-politických zmien v rokoch 1918-1945 / Ľudovít Hallon [Economic development of Slovakia amid constitutional and political changes between 1918 and 1945].
In Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore = Central Banking in Central Europe / František Chudjak, Ľudovít Hallon, Andrea Leková a kol. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-8043-202-7. - S. 54-64.

ABD04 Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 / Ľudovít Hallon [Economy of Slovakia and its Place in Economic Space of Germany 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 197-212.

ABD05 Hospodárstvo Slovenska v rokoch 1939-1945. 6. kapitola / Ľudovít Hallon [Economy of Slovakia from 1939 till 1945].
In Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok, Slovenská republika 1939-1945 / Vedúci autorského kolektívu Katarína Hradská, Ivan Kamenec ; Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1351-0. - S. 239-304.

ABD06 Hospodárstvo v 30. rokoch. 9. kapitola / Ľudovít Hallon [Economy in the 1930s].
In Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok, V medzivojnovom Československu 1918-1939 / vedúci autorského kolektívu Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko. Autorský kolektív: Alena Bartlová, Valerián Bystrický, Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Ľubica Kázmerová, Natália Krajčovičová, Katarína Popelková, Jaroslava Roguľová, Xénia Šuchová. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1199-8. - s. 359-388.

ABD07 Michal Bosák v zápasoch o národné a kapitálové záujmy bankovníctva medzivojnovej ČSR / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Michal Bosák and his Role in the Struggle for National and Capital Interests of Banking Industry during the Interwar Czechoslovakia]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 137-155.

ABD08 Podoby korupcie v hospodárstve medzivojnového Slovenska na príklade peňažníctva / Ľudovít Hallon [Forms of Corruption in the Economy of Interwar Slovakia: Banking as a Case Study].
In Korupcia / Peter Šoltés, László Vörös a kol. ; recenzenti: Slavomír Michálek,, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1447-0. - S. 302-341.

ABD09 Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942 / Ľudovít Hallon [The Transformation to the War Economy in Slovakia in 1942].
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 170-189.

ABD10 Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Globalisation process and incorporation of Slovakia in the international economic structures after 1993]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 397-439.

ABD11 Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Desintegration of the German large-capacity economic system/area in the 1944 and the Slovak National Uprising]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 472-489.

ABD12 Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc [Slovakia in the Plans of Nazi Capital Expansion to the Oil Industry in the Southeastern Europe after 1938]. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešený v HÚ SAV. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho vývoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly / Dušan Kováč a kol. ; Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414487. - S. 155-195.

ABD13 Staviteľská firma Pittel a Brausewetter v hospodársko-technickom a kultúrnom vývoji na území Slovenska 1867-1918 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Architectural company Pittel and Brauswetter in the economic-technical and cultural development in the Slovak territory (1867 – 1918)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 173-193.

ABD14 Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí / Ľudovít Hallon, Miroslav Londák [The Worldwide economic crises and Slovakia during 20th century]. - Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 540-563.

ABD15 Technická modernizácia na Slovensku 1918-1938 / Ľudovít Hallon [Technical Modernization in Slovakia 1918-1938].
In Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992 / Valerián Bystrický, Dušan Kováč, Jan Pešek a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-224-1223-0. - S.183-208.

ABD16 Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The role of Gustáv Husák in the Economic Development of Slovakia 1945-1948].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 312-337.

ABD17 Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944-1945. 4. / Ľudovít Hallon [War Damage in Northwestern Slovakia in 1944-1945].
In Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-970780-2-7. - S.109-132.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene v ekonomickom vývoji Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 5 (2015), s. 901-937.

ADDB02 Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945 / Ľudovít Hallon - Michal Schvarc [Ideas, Reality and the International Context of the Social State in the Slovak Republic of 1939-1945]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 4 (2014), s. 645-678.

ADDB03 The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942 / Ľudovít Hallon. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene ekonomického vývoja Slovenska 1939-1941, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62 (2014), Supplement, s. 79-107.

ADDB04 Vplyv Nemecka na kapitálové presuny v poisťovníctve Slovenska 1939-1942 / Ľudovít Hallon [The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 487-512.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Parallels in the Economic Business Cycles in Slovakia in the Period between WWI and WWII, and after 1989 [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon.
In Remembrance and Solidarity [elektronický zdroj] : Studies in 20th Century European History. - ISSN 2084-3518. - n. 4 (December 2015), s.69-89.

ADEB02 Výroba, predaj a konzumácia liehovín na Slovensku 1918-1938 / Ľudovít Hallon [Production, Selling and Consumption of Liquors in Slovakia from 1918 till 1938]. - Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve.
In Němci v českých zemích [seriál]. - VII (2013), s. 65-76.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

ADFB02 Doprava a jej úloha v premene krajiny Slovenska v 19. storočí [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Transport and its role in the transformation of the landscape of Slovakia in the 19th century]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 215-233.

ADFB03 Enviromentálne dejiny vinohradníctva v Ipeľskej kotline na príklade novohradskej obce Veľké Straciny [elektronický zdroj] / Pavel Hronček, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Environmental history of viticulture in the Ipeľská kotlina basin for example of village Veľké Straciny in Novohrad region]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 171-193.

ADFB04 Mapy druhého vojenského mapovania ako základný historický obrazový zdroj pre výskum enviromentálnych dejín krajiny 19. storočia [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol, Pavel Hronček [Maps of second military mapping, as a basic historical pictorial sources for research on environmental history of the landscape in the 19th century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 64-76.

ADFB05 Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 1939-1941 vo svetle nemeckých dokumentov / Ľudovít Hallon [Die Übernahme der Eisenwerke Podbrezová durch deutsches Kapital 1939 - 1941 im Lichte der deutschen Dokumente]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Montánna história [seriál] : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. - ISSN 1338-5984. - č. 5-6 (2012-2013), s. 254-281.

ADFB06 Slovensko - nemecké projekty strategických cestných ťahov na Slovensku v rokoch 1939-1941 / Ľudovít Hallon [Slovak-German Strategic Route Projects in Slovakia between 1939 and 1941]. - VEGA 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 19, č. 4 (2015), s.37-66.

ADFB07 Stavebníctvo a stavebné podnikanie na Slovensku 1918-1938 [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon [Building Industry and Building Enterprise in Slovakia from 1918 till 1938]. - Spôsob prístupu: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH_2-2015.pdf. - Popis urobený dňa 1. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Verbum historiae : vedecký internetový časopis / Editori: Róbert Letz, Ľuboš Kačírek (r. 2009), Branislav Krasnovský (r. 2015) ; Recenzenti: Ján Lukačka, Pavol Petruf (r. 2015). - Bratislava : Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK. - ISSN 1339-4053. - Roč. č. 2 (2015 ), s. 8-27.

ADFB08 Význam industrializačnej politiky Uhorska pre technický vývoj na Slovensku v období druhej priemyselnej revolúcie 1867-1918 / Ľudovít Hallon [The importance of Hungarian industrial policy in the technical development of Slovakia in the time of the second industrial revolution]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013), s. 121-148.

ADFB09 Zápas o vodné cesty (prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939) [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon [Battle for the waterways (Penetration of Germany’s influence in to water transport and water economy in Slovakia in the last existence period of ČSR 1938 – 1939)]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 283-309.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 ČKD a Slovensko / Miroslav Sabol Ľudovít Hallon [The ČKD [Czech-Moravian-Kolben-Daněk] Company and Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben - Daněk / Hynek Stříteský (ed.). - Praha : Mladá Fronta : Národní technické muzeum, 2014. - ISBN 978-80-204-3161-5. - S. 266-278.

AEC02 Durchdringung der Erdölindustrie Südosteuropas durch deutsches Kapital nach 1938 / Ľudovít Hallon, Michal Schvarc. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941, APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Bergbau und Krieg : 12. Internationaler Montanhistorischer Kongress Sterzing Hall in Tirol - Schwaz 2013 Tagungsband / Wolfgang Ingenhaeff, Johann Bair (Herausgeber). - Berenkamp Buch - und Kunstverlag, 2014. - ISBN 978-3-85093-331-5. - S. 67-94.

AEC03 Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945 / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Slovak-German Economic Relations 1939 - 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Období nesvobody / Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-87475-41-6. - S. 333-344.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Paralely konjunkturálneho cyklu na Slovensku v medzivojnovom období a po roku 1989 / Ľudovít Hallon [Parallels between the Economic Boom Cycles in Slovakia during the Inter-war Period and the Period after 1989].
In Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století / Editori: Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša ; recenzenti: Marcela Efmertová, Jana Geršlová. - Praha ; Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015. - ISBN 978-80-7415-115--6. - S. 493-507.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Obchodné banky v Trnave 1918-1945 / Ľudovít Hallon [Commercial Banks in Trnava 1918-1945]. - APVV - 51-017105 Slovensko v 20. storočí.
In Trnava v rokoch 1939-1989 : zborník z vedeckej konferencie Trnava 25. - 26. apríla 2012 / zostavil Peter Sokolovič. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2012. - ISBN 978-80-89335-62-6. - S. 96-126.

AED02 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Modernizácia priemyslu a životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období na príklade vápenky Varín / Ľudovít Hallon [Industrial modernisation versus the environment in north-western Slovakia during the inter-war period illustrated by an example of a lime kiln in Varín]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 235-260.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01 Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol.
In Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. - [Praha] : Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, [2014]. - ISBN 978-80-01-05609-7.

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01 Úvod / Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské úvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve, Kega 069 STU - 4/2012.
In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : potravinársky priemysel na Slovensku 1. 11. zväzok / Michal Uher a kolektív. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - ISBN 978-80-227-4088-3. - S. 7-20.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945 / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - 99 s. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-89396-33-7

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Významné priemyselné odvetvia na Slovensku a ich modernizácia výroby v medzivojnovom období / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 65-80.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska. Priekopník betónového staviteľstva zo Slovenska : dizertačné doktorské práce (DrSc.) : autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti doktora historických vied / Ľudovít Hallon. - Bratislava : Slovenská akadémia vied. Vedecké kolégium pre historické vedy, 2015. - 48 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Žiak, Miloš- Snopko, Ladislav - Nižňanský, Eduard - Krajmerová, Eva (eds.). Park ušľachtilých duší. 1-4. Bratislava: Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2007-2010, 225 s., 216 s., 160s., 120s.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s.545-549.
Recenzia na: Park ušľachtilých duší / Miloš Žiak, Ladislav Snopko, Eduard Nižňanský, Eva Krajmerová (eds.)

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Predslov [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 8.

GII02 Tajemství starého myslivce. 19. ústecké kolokvium / Ľudovít Hallon.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 4 (2012), s.757-758.

GII03 XVI. svetový kongres hospodárskych dejín - Stellenbosch - Juhoafrická republika / Ľudovít Hallon.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s.714-716.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2128&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 4
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 22
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 29
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 104
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 5
Súčet   164

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 7
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 48
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 81
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 4
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 170
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 10
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 2
6 Recenzie v domácich publikáciách 11
Súčet   333

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia