Historický ústav SAV
 
PhDr. Miroslav Sabol, PhD. Slovenská verzia

PhDr. Miroslav Sabol, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 24
E-mail: miroslav.sabol@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interest:

Economic and social history of the 19th and 20th century in Slovakia and Czechoslovakia.

Education:

VŠ Pedagogická fakulta UK 2002
PhD., Historický ústav SAV 2007
PhDr. Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica 2013

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950) : (jej hranice a limity) / Miroslav Sabol ; recenzenti: Ivan Jakubec, Jan Štemberk, Ľubica Kázmerová, Peter Mičko [The History of Transportation in Slovakia 1938-1948 (1950) : (its Borders and Limits)]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 299 s. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1459-3

AAB02 Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - 335 s. - ISBN 978-80-970780-2-7

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 Otázky zásobovania a výživy slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch 1938-1948 / Miroslav Sabol [Social situation of Slovakian workers and peasants in the years 1938 - 1948]. - Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén. Ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / Milan Hlavačka, Pavel Cibulka et alii. - Praha : Historický ústav, 2013. - ISBN 978-80-7286-225-2. - S. 543-560.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Doprava na Slovensku 1938-1944 / Miroslav Sabol [Das Transportwesen in der Slowakei 1938 – 1944].
In Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality / Martina Fiamová, Ján Hlavinka, Michal Schvarc a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. - ISBN 978-80-89396-32-0. - S. 225-238.

ABD02 Elektrifikačný proces na Orave / Miroslav Sabol [The Process of Electrification in Orava]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 139-154.

ABD03 Impact of the Vienna arbitration on agriculture, industry and infrastructure in southern Slovakia / Miroslav Sabol.
In Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History / Adam Hudek et al. - Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. - ISBN 978-80-89396-26-9. - S. 125-136.

ABD04 Konštituovanie povojnovej ekonomickej sústavy a príprava dvojročného hospodárskeho plánu / Miroslav Sabol [Formation of the Post-war Economic System and the Preparations for the Two-year Economic Plan]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Roky prelomu : Slovensko v rokoch 1945-1948 / Peter Sokolovič a kolektív ; recenzenti: Ivan Mrva, Anton Hrnko. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-8105-643-7. - S. 676-696.

ABD05 Michal Bosák v zápasoch o národné a kapitálové záujmy bankovníctva medzivojnovej ČSR / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Michal Bosák and his Role in the Struggle for National and Capital Interests of Banking Industry during the Interwar Czechoslovakia]. - APVV - 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Linda Osyková, matej Hanula a kol. ; recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 9788022414616. - S. 137-155.

ABD06 Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia. 3. / Miroslav Sabol [The Main Industries in the Kysuce in the first Half of the 20th Century].
In Kysuce v XX. storočí = The Kysuce in the 20th Century / Ľudovít Hallon, Miloš Jesenský, Miroslav Sabol a kol. - 1. vydanie. - Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-970780-2-7. - S. 83-108.

ABD07 Pracovné sily a zamestnanosť v tretej republike (1945-1948) / Miroslav Sabol [The Workforce and employment in the Third Republic (1945 – 1948)]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi / Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. - ISBN 978-80-89396-28-3. - S. 371-383.

ABD08 Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Globalisation process and incorporation of Slovakia in the international economic structures after 1993]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol. - Bratislava : Veda, 2013. - ISBN 978-80-224-1313-8. - S. 397-439.

ABD09 Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť civilnej protileteckej ochrany (CPO) / Anna Falisová, Miroslav Sabol [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as an Integral Part of the Civil Counter-Air Defence]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Slovensko v roku 1943 : politika - armáda - spoločnosť / Juraj Lepiš a kolektív ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Karol Fremal. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2015. - ISBN 978-80-89514-33-5. - S. 194-204.

ABD10 Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Desintegration of the German large-capacity economic system/area in the 1944 and the Slovak National Uprising]. - Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941.
In Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944 / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2014. - ISBN 978-80-89514-30-4. - S. 472-489.

ABD11 Slovenský priemysel v nemeckom veľkopriestorovom hospodárstve v roku 1942 / Miroslav Sabol [Slovak Industry in the German Large Areal Economy in 1942]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť / Marian Uhrin a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013. - ISBN 978-80-89514-24-3. - S. 157-169.

ABD12 Staviteľská firma Pittel a Brausewetter v hospodársko-technickom a kultúrnom vývoji na území Slovenska 1867-1918 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [Architectural company Pittel and Brauswetter in the economic-technical and cultural development in the Slovak territory (1867 – 1918)].
In Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. - ISBN 978-80-971540-1-1. - S. 173-193.

ABD13 Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The role of Gustáv Husák in the Economic Development of Slovakia 1945-1948].
In Gustav Husák : moc politiky - politik moci / Slavomír Michálek, Miroslav Londák a kolektív. - 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-224-1312-1. - S. 312-337.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Limity a hranice cestnej dopravy v 40. rokoch 20. storočia na Slovensku / Miroslav Sabol [The limits and frontiers of road transport in 1940s Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 471-499.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Slovenské liehovary a likérky v rokoch 1938-1948 / Miroslav Sabol [Slovak Distilleries and Liquor Factories from 1938 till 1948]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
In Němci v českých zemích [seriál]. - ISBN 978-80-86475-30-1. - VII (2013), s. 77-84.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Bilancia škôd po druhej svetovej vojne na Slovensku / Anna Falisová, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol [The Balance Sheet for Damages after the World War II in Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Vojnová kronika [seriál] : spoločnosť, politika, armáda, kultúra : odborný časopis Múzea Slovenského národného povstania. - ISSN 1338-6379. - Roč. II., č. 1 (2013), s. 3-17.

ADFB02 Doprava a jej úloha v premene krajiny Slovenska v 19. storočí [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Transport and its role in the transformation of the landscape of Slovakia in the 19th century]. - VEGA 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 215-233.

ADFB03 Enviromentálne dejiny vinohradníctva v Ipeľskej kotline na príklade novohradskej obce Veľké Straciny [elektronický zdroj] / Pavel Hronček, Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Environmental history of viticulture in the Ipeľská kotlina basin for example of village Veľké Straciny in Novohrad region]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 171-193.

ADFB04 Hospodársky význam bratislavského prístavu do 1. polovice 20. storočia [elektronický zdroj] / Miroslav Sabol [The Economic Significance of the Bratislava Harbor till the 1st of the 20th Century]. - Spôsob prístupu: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KH/Verbum_Historiae/VH_2-2015.pdf. - Popis urobený dňa 1. decembra 2015. - Názov z hl. obrazovky.
In Verbum historiae : vedecký internetový časopis / Editori: Róbert Letz, Ľuboš Kačírek (r. 2009), Branislav Krasnovský (r. 2015) ; Recenzenti: Ján Lukačka, Pavol Petruf (r. 2015). - Bratislava : Katedra histórie, Pedagogická fakulta UK. - ISSN 1339-4053. - Roč. č. 2(2015), s. 28-64.

ADFB05 Chemický priemysel na Slovensku od začiatku 19. storočia do vzniku ČSR / Miroslav Sabol [The chemical industry in Slovakia from the 19th century till the creation of Czechoslovakia]. - APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 47 (2013 ), s.149-165.

ADFB06 Mapy druhého vojenského mapovania ako základný historický obrazový zdroj pre výskum enviromentálnych dejín krajiny 19. storočia [elektronický zdroj] / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol, Pavel Hronček [Maps of second military mapping, as a basic historical pictorial sources for research on environmental history of the landscape in the 19th century]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] : recenzované vedecké periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Krajina a životné prostredie Slovenska od začiatku intenzívneho využívania človekom. - ISSN 1339-7907. - Volume 2. Supplement (2015), s. 64-76.

ADFB07 Nemecké reparačné a reštitučné náhrady voči Československu po druhej svetovej vojne / Miroslav Sabol [Deutsche Reparations- und Restitutionszahlungen an die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg]. - Vega 2/0109/10 História chemického priemyslu na Slovensku.
In Vojenská história [seriál] : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. - ISSN 1335-3314. - Roč. 16, č. 3 (2012), s. 17-35.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 ČKD a Slovensko / Miroslav Sabol Ľudovít Hallon [The ČKD [Czech-Moravian-Kolben-Daněk] Company and Slovakia]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská - Kolben - Daněk / Hynek Stříteský (ed.). - Praha : Mladá Fronta : Národní technické muzeum, 2014. - ISBN 978-80-204-3161-5. - S. 266-278.

AEC02 Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 1945-1949 / Miroslav Sabol [Slovak agriculture on the threshold of collectivization 1945 - 1949].
In Kolektivizace v Československu / Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda (eds.). - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. - ISBN 978-80-87211-96-0. - S. 47-56.

AEC03 Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945 / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon [Slovak-German Economic Relations 1939 - 1945]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska v stredoeurópskom kontexte.
In Období nesvobody / Editori: Jaromír Tauchen, Karel Schelle. - Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-87475-41-6. - S. 333-344.

AEC04 Sociálno-ekonomické koncepcie KSS v rokoch 1921-1948 / Miroslav Sabol [Socio-economic Concepts of the Communist Party of Slovakia between 1821 and 1948].
In Český a slovenský komunismus (1921-2011) / Jan Kalous, Jiří Kocian (eds.). - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. - ISBN 978-80-87211-70-0. - S. 32-40.

AEC05 Vladimír List a jeho nezmazateľná stopa v slovenskej elektrotechnike / Miroslav Sabol [Traces in the Slovak Electrical Engineering].
In Vladimír List : žil jsem pro elektrotechniku / Hynek Stříteský, Jan Mikeš, Marcela Efmertová (eds.). - Praha : Národní technické múzeum, 2012. - ISBN 978-80-7037-215-9. - S. 115-124.

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AECA01 Prídelové systémy v Protektoráte Čechy a Morava a v Slovenskej republike 1939-1945 ako špecifické prejavy krízy ekonomiky v rámci vojnového hospodárstva / Miroslav Sabol [Rationing in the Protectorate of Bohemia and Moravia and in the Slovak Republic 1939-1945 as a Specific Display of Crisis in the Framework of a War Economy]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. VEGA 2/0164/13 Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskume a v odbornom školstve.
In Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století / Editori: Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša ; recenzenti: Marcela Efmertová, Jana Geršlová. - Praha ; Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2015. - ISBN 978-80-7415-115--6. - S. 391-402.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Konzervatívny slovenský roľník v zrkadle techniky v rokoch 1918-1948 (mechanizácia slovenského poľnohospodárstva) / Miroslav Sabol [Der konservative slowakische Bauer im Spiegel der Technik in den Jahren 1918 - 1948 (die Mechanisierung der slowakischen Landwirtschaft)].
In Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska : tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo / Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (editorky). - Bratislava : Slovenský národný archív, 2012. - ISBN 978-80-970666-5-9. - S. 323-334.

AED02 Pôsobenie firmy Siemens na Slovensku do roku 1918 / Miroslav Sabol [The Operations of the Siemens Company in Slovakia till 1918].
In Zborník dejín fyziky : zborník vybraných príspevkov z medzinárodných seminárov dejín fyziky. MESDEF. 26. / editor. Miroslav Tibor Morovics, recenzovali: Ján chrapan, Eva Skočeková. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-969508-5-0. - S. 43-54.

AED03 Špecifiká železničnej a cestnej dopravy na Slovensku v rokoch 1938-1945 / Miroslav Sabol [The Particularities of the Railways and the Road Transportation in Slovakia from 1938 till 1945].
In V turbulentnom tridsaťročí : kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918-1948 : venované 70. narodeninám prof. PhDr. Karola Fremala, Csc. / Zostavovatelia: Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - S. 267-277.

AED04 "Tiso, Tuka, kde je múka ?" : (kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva).... / Michal Schvarc, Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol ["Tiso, Tuka, where is the Flour ?" : (Crisis in Bread Grains Supply in the Summer of 1941 from the View of German Legation)...]. - Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945.
In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť / Marek Syrný a kolektív. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. - ISBN 978-80-89514-07-6. - S. 165-181.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku a ich dopad na životné prostredie / Miroslav Sabol [Construction of power plants in north-western Slovakia and their environmental impact]. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného postredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Zborník Kysuckého múzea v Čadci. 16 / Editor: Miloš Jesenský ; recenzenti: Pavol Rybár, Peter Mičko, Richard R. Senček. - Kysucké múzeum v Čadci, 2014. - ISBN 978-80-89751-04-4. - s. 263-277.

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01 Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945 / Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol.
In Die sukzessiv vernetzte Welt - Elektrotechnische Firmen in der europäischen gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts. - [Praha] : Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze, [2014]. - ISBN 978-80-01-05609-7.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Zvrátená medicína : nacistické experimenty počas 2. svetovej vojny / Miroslav Sabol.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-6550. - Roč. 23 č. 5, (2012), s.54-58.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEE01 Významné priemyselné odvetvia na Slovensku a ich modernizácia výroby v medzivojnovom období / Miroslav Sabol, Ľudovít Hallon. - Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny.
In Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami / Jana Kleinová (ed.) ; recenzoval Jiří Pernes. - Praha : Národní technické múzeum, 2014. - ISBN 9788070372456. - S. 65-80.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Kolektivizácia v Československu / Miroslav Sabol.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 60, č. 3 (2012), s. 568-569.

GII02 Medzinárodná vedecká konferencia historikov techniky v Prahe / Miroslav Sabol.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 185-186.

GII03 Predslov / Miroslav Sabol.
In 90 rokov "Trnafskej" elektriky / Zostavil Miroslav Franko. - Bratislava : Západoslovenská energetika a.s., 2012. - S. 4-5.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4823&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 5
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 11
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 24
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet   43

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 1
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 6
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 1
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 2
Súčet   58

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia