Historický ústav SAV
 
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. Slovenska verzia
PhDr. Katarína Haberlandová, PhD. Institutional office:
HÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
Tel.:
+421 02 5930 9225
E-mail:
katarina.haberlandova@savba.sk
WWW:

Position:
leading senior researcher

Fields of scholarly interest:

In 2001 she graduated at the Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc. In the years 2001 - 2004 she worked at the Monument´s Board of the Slovak Republic in the field of technical monument´s protection. In 2003, she obtained PhDr. degree at the Faculty of Humanities of the University of Trnava and in 2017 PhD. degree at the Faculty of architecture and design of the Slovak University of Technology Bratislava. Since 2004 she has been working at the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Department of Architecture, Institute of History. Here, within the research of modern architecture, she focuses on the history of interwar architecture and urbanism, the work of Czech architects in Slovakia and the history of industrial architecture. She studies the topic of modern and industrial architecture not only in terms of history, but also in terms of possible approaches to the preservation and revitalization of the industrial heritage and architecture of the 19th and 20th century. She is a member of DOCOMOMO Slovakia.

Education:

2001: Mgr. - Univerzita Palackého v Olomouci, odbor dejiny a teória výtvarného umenia
2003: PhDr. - Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity
2017: PhD. - Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity

Acknowledgements:

Prémia Literárneho fondu v kategórii vedeckej a odbornej literatúry za dielo Industriál očami odborníkov/pamätníkov. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Vydavateľstvo STU 2016 (spoluautorka Nina Bartošová)
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy za publikáciu Vojnová Bratislava 1939 - 1945. Vydavateľstvo Marenčin PT 2019 (spoluautori Peter Szalay, Nina Bartošová, Michal Bogár, Laura Krišteková)
Prémia Literárneho fondu za vedeckú odbornú literatúru v kategórii encyklopedické vedy, slovníková literatúra a vedy o architektúre za publikáciu Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku, Nakladatelství ČVUT 2019, Praha (Matúš Dulla a kolektív)
Prémia Literárneho fondu v kategórii encyklopedické vedy, slovníková literatúra a veda o architektúre za publikáciu Bratislava (ne)plánovné mesto. Vydavateľstvo Slovart 2020 (spoluautori Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Laura Krišteková, Monika Bočková)

Publishing Activities

Years 2016 - 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BARTOŠOVÁ, Nina - HABERLANDOVÁ, Katarína. Industriál očami odborníkov/pamätníkov : teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. Bratislava : STU Bratislava, 2016. 128 s. ISBN 978-80-227-4476-8

HABERLANDOVÁ, Katarína - VOĽANSKÁ, Ľubica. Avion. Recenzenti: Jana Nosková, Peter Szalay. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2021. 182 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788097337285. ISBN 978-80-973372-8-5 (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku. Vega č. 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Bratislava (un)planned city = Bratislava (ne)plánované mesto. Editor: Jana Behulová. First edition. Bratislava : SLOVART, spol. s r. o., 2020. 613 pp. ISBN 978-80-556-4696-1 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - KRIŠTEKOVÁ, Laura - HABERLANDOVÁ, Katarína - RUTKOWSKI, Roman. Ročenka Slovenskej architektúry 2014/2015. Recenzenti M. Dulla, P. Lenyi, P. Paňák, M. Topolčanská. Bratislava : Slovart, 2016. 168 s. ISBN 978-80-5562-389-4

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

HABERLANDOVÁ, Katarína. Každodennosť vojnovej metropoly: bývanie, šport a vzdelávanie [Dailiness of the Metropolis in War: Dwelling, Sport and Education]. In Vojnová Bratislava : 1939-1945. - Bratislava : Marenčin PT, 2019, s. 197-240. ISBN 978-80-569-0131-1.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

HABERLANDOVÁ, Katarína. The New Bratislava of Josef Marek = Nová Bratislava Josefa Mareka. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2017, roč. 51, č. 3-4, s. 162-175. (2016: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Web of Science, Scopus). ISSN 0044-8680. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

HABERLANDOVÁ, Katarína. The New Synagogue in Žilina, Slovakia: Participation as a method of heritage renewal. In Docomomo : International commitee for documentation and conservation of buildigs, sites and neighbourhoods of the modern movement, 2018, journal 59, no. 2, p. 79-83. ISSN 1380-3204. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - DULLA, Matúš - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter. Bratislava: A City without a Plan. In Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc, 2016, vol. 8, no. 22-23, p. 160-175. ISSN 2082-310X.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

HABERLANDOVÁ, Katarína. Princípy moderného bývania a urbanizmu v diele architekta Josefa Mareka. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2016, roč. 10, č. 2, s. 35-47. ISSN 1337-6861. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.forumhistoriae.sk/sites/default/files/04-haberlandova-principy-moderneho-byvania-a-urbanizmu-v-diele-architekta-josefa-mareka1_0.pdf

HABERLANDOVÁ, Katarína. Železnica a priemysel v mestskom plánovaní Bratislavy [Railway and industry in the urban planning of Bratislava]. In ALFA : Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU, 2020, č. 2, s. 1-12. ISSN 2729-7640. Dostupné na internete: <https://alfa.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/10/02_2020_Haberlandov%C3%A1.pdf> (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS

BARTOŠOVÁ, Nina - HABERLANDOVÁ, Katarína. Hodnoty industriálneho dedičstva a ich skúmanie: prípad Bratislava = Values of the modern industrial heritage and its research: The Case of Bratislava. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo : vedecký recenzovaný časopis, 2017, roč. 5, č. 2, s. 107-123. (2016: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1339-2204. Dostupné na internete: <https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/MKD_2_17_Bartosova_Haberlandova.pdf> (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. VEGA 1/0444/17 : Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

AECA Vedecké práce v zahr. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HABERLANDOVÁ, Katarína. Josef Marek v prúde moderny [Josef Marek in the flow of modernism]. In Zapomenutá generace : čeští architekti na Slovensku. - Praha : ČVUT, 2019, s. 114-138. ISBN 978-80-01-06600-3. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. City-shaping modernity : Danube district [Mestotvorná moderna : Dunajská štvrť]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 228-255. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - BOČKOVÁ, Monika. Embankments as a problem : Danube embankments [Nábrežie ako problém : Dunajské nábrežie]. In (Un)Planned Bratislava. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the SAS, Centre of Operations of the SAS, 2019, pp. 134-171. ISBN 978-80-224-1852-2.

HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura. Theatre Architecture in Bratislava in the Context of Cultural-Social Changes, Urban-Planning Concepts and Architectural Innovations over Three Centuries. In Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music : Past, Present, and Perspectives. - Bratislava : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2021, p. 114-138. ISBN 978-80-224-1911-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419116.07 (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie [Bratislava: historical context of the declaration as an urban historic reserve]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 325-339. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy)

HABERLANDOVÁ, Katarína. Josef Marek: Evanjelický kostol v Trnave [Josef Marek: Evangelical church in Trnava]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 28. Zostavili: Ľubica Szerdová-Veľasová, Mária Vdovičíková ; recenzenti: Peter Buday, Norma Urbanová. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018, s. 61-70. ISBN 978-80-89175-84-0. (VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy. APVV 16 0584)

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

BARTOŠOVÁ, Nina - HABERLANDOVÁ, Katarína. Conservation and Re-use of Industrial Heritage in the Context of Urban Development. Ochrana a nové využitie priemyselného dedičstva v kontexte územného rozvoja. In 8. architektura v perspektivě 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editori M. Peřniková, M. Nedvěd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016, s. 198-202. ISBN 978-80-248-3940-0.

HABERLANDOVÁ, Katarína - BARTOŠOVÁ, Nina. Holešovice Harbour in Prague - Winter Harbour in Bratislava. Warehouses buildings in Two of the Largest Cities of Interwar Czechoslovakia. In Patrimoine Industriel : archéologie, technique, mémoire, 2018, no. 1, p. 77-82. ISSN 2429-4861. (Le patrimoine industriel au XXI e siècle, nouveau défis : Congres Ticcih Lille 2015. VEGA 2/0095/14 : Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy)

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

HALLON, Ľudovít - BAKA, Igor - FALISOVÁ, Anna - FIAMOVÁ, Martina - HABERLANDOVÁ, Katarína - HANULA, Matej - HLAVINKA, Ján - HOLKO, Ján - KÁZMEROVÁ, Ľubica - MEDVECKÝ, Matej - SABOL, Miroslav - SCHVARC, Michal. Kronika Slovenského štátu 1941-1943. Autori textov: Igor Baka, Anna Falisová, Martina Fiamová, Katarína Haberlandová, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ján Hlavinka, Ján Holko, Ľubica Kázmerová, Matej Medvecký, Miroslav Sabol, Michal Schvarc. Praha : Ottovo nakladatelství : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav v Bratislave, 2021. 400 s. ISBN 978-80-7451-859-1

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

HABERLANDOVÁ, Katarína. Českí architekti a mestské plánovanie v Bratislave a na Slovensku 20. storočia [Czech Architects and Urban Planning in Bratislava and Slovakia in the 20th century]. In Prostor Zlín : výtvarné umění - architektura - historie - poesie, 2020, roč. 27, č. 3, s. 43-47. ISSN 1212-1398. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy)

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

HABERLANDOVÁ, Katarína. Dunajská štvrť v Bratislave : priestor pre nové modely urbanizmu, architektúry a sociálnej politiky. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2021, roč. 70, č. 1, s.14-20. ISSN 1335-4353. (APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia)

HABERLANDOVÁ, Katarína. Prístav a jeho význam pre vývoj modernej Bratislavy. In Projekt : revue slovenskej architektúry, 2016, roč. 48, č. 5, s. 14-19. ISSN 1335-2180.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

HABERLANDOVÁ, Katarína. Štefánikova poblúdená mačka : historické míľniky 20. storočia v architektonickom obraze Bratislavy. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 310-320. ISBN 978-80-8159-999-6.

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma

Hodnota a postoj, Nové bývanie v Bratislave : Dni architektúry 2016. Editori Anna Gondová, Katarína Haberlandová, Henrieta Moravčíková, Laura Pastoreková, Peter Szalay. Bratislava : ÚSTARCH SAV, 2016. 4 s.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

HABERLANDOVÁ, Katarína. Život a dielo architekta Josefa Mareka. Školiteľ M. Dulla. Bratislava : FA STU, 2016. 198 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

HABERLANDOVÁ, Katarína. Michal Milan Harminc – pragmatik dvoch storočí = Michal Milan Harminc - pragmatist of two centuries. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2016, roč. 50, č. 3-4, s. 234-235. (2015: 0.115 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2016 - Current Contents). ISSN 0044-8680.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Sandalova mimoriadna hĺbka ostrosti. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č.1-2, s.150-151. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Vize modernosti Rudolf Sandalo (1899-1980) / Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Anna Pikousová, Jiří Pikous, Lucie Valdhansová. - Brno : Muzeum města Brna, 2020. - ISBN 978-80-86549-59-0.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

HABERLANDOVÁ, Katarína. Bytové domy NIDO = NIDO Apartment Complex. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 112-117. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Castellum Cafe, Nitra = Castellum Cafe, Nitra. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 40-45. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Dom P = P House. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 124-129. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Dostavba areálu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava = Addition to the Slovak Ministry of Foreign and European Affairs, Bratislava. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 76-81. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Event House, Žilina = Event House, Žilina. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 64-69. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Nádvorie Trnava = Trnava Courtyard. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 35-39. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Nová synagóga, Žilina = The New Synagogue, Žilina. In Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017. - Bratislava : SLOVART, 2018, s. 52-57. ISBN 978-80-556-3257-5.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny = World War I Military Cemetery Restoration. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 70-75. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Obytný súbor Nová Terasa 2 = Nová Terasa 2 Housing Complex. In Ročenka slovenskej architektúry 2018/2019. - Bratislava : SLOVART, 2020, s. 94-99. ISBN 978-80-556-4563-6.

HABERLANDOVÁ, Katarína. Samozrejmý a predsa unikátny Sandalo. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2019, roč. LIII, č. 1-2, s. 122-123. (2018: 0.139 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, Arts & Humanities Citation Index, Current Contents, Web of Science, Scopus, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Architectural Publications Index (Online)). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Vízie modernosti. Rudolf Sandalo (1899-1980) / Autori výstavy: Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková,. - Slovenské národné múzeum Bratislava, 18.4.- 1.9. 2019.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=4957&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia