Historický ústav SAV
 
Diana Duchoňová, PhD. Slovenska verzia
Mgr. Diana Duchoňová, PhD.

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 20
E-mail: histdidi@savba.sk

WWW:

Position:
senior researcher

Fields of scholarly interests:

Aristocratic courts during the Early Modern Period, history of noble families, aristocracy and everydayness, history of criminality

Education:

Filozofická fakulta UCM Trnava, odbor história (štúdium ukončené s vyznamenaním), 2005
PhD., Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor slovenské dejiny, 2010

Scholarships and fellowships:

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest (máj 2007, apríl 2008, júl 2009, september 2009, október 2010, jún 2011, jún 2012)

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, Sopron (august 2009)

Esztergomi Prímási Levéltár és Főkáptalani Levéltár, Esztergom (október 2013)

Acknowledgements:

2017 – Cena SAV udelené za výsledky vedeckovýskumnej práce realizované v monografii Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti

2017 - Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii spoločenských vied za dielo Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti; Literárny fond

2015 - Cena SAV pre mladého vedeckého pracovníka

2015 - Cena primátora mesta Pezinok za rok 2014

2014 - 1. miesto v súťaži Mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2014

2014 - Cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecká práca za rok 2013

2009 - 1. miesto v kategórii vedecko-popularizačná monografia obce v súťaži Kronika Slovenska 2009

2009 - 1. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku v kategórii A/4 Kniha o obci za rok 2009

2005 - Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu

Member of home and international committees, societies, scientific boards etc.:

Predseda Sekcie pre dejiny dvorskej kultúry Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV (od r. 2011)

Klub individualít pri Nadácii Intenda (funkcia: členka od r. 2009)

Slovenská historická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen výboru SHS, od r. 2008, hospodár SHS, od r. 2011)

Člen Komisie na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí (2019 – 2023)

Člen Stálej názvoslovnej subkomisie Terminologickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Publishing activity

Years 2016 - 2021

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Die Frühneuzeitliche Adelsküche im Königreich Ungarn : Küchenorganisation, Speisen und Getränke [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 343 s. ISBN 978-3-8382-1250-0 (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life]. Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 320 s. ISBN 978-80-224-1538-5 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy : dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť [Palatine Nicolaus Esterhazy. Court society and aristocratic everyday life]. Recenzenti: Jiří Kubeš, Tünde Lengyelová. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 558 s. ISBN 978-80-224-1606-1 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Smútočné obrady žien a detí z rodu Esterházyovcov v 17. storočí [Funeral Rituals of Women and Children of the Esterházy Family in the 17th Century]. In Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. - Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 167-190. ISBN 978-615-5615-35-1. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Az Esterházyak - út a magyar politika Csúcsára = Esterházyovci - cesta na výslnie uhorskej politiky [The Esterházys - a road to the revival of Hungarian politics]. In Az Esterházyak fraknoi ifjabb ága. - Senec : Mesto Senec, 2017, s. 12-39. ISBN 978-80-972927-7-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zásobovanie hradných kuchýň na základe vybraných inštrukcií panských úradníkov v 17. storočí [The Supply of Castle Kitchens Based on the Selected Instructions of Aristocratic Officials in the 17th Century]. In Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 125-148. ISBN 978-80-224-1539-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku)

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana - MARTÍ, Tibor. K mocenskej reprezentácii rodu Esterházy: pohreb palatína Mikuláša Esterházyho vo svetle pozvaných hostí [On Power Presentation by the Esterházy family. The Funeral of Palatine Nicholas Esterházy in the Light of the Invited Guests]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2021, roč. 69, č. 1, s. 147-184. (2020: 0.114 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2021.69.1.7 (VEGA 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach

DUCHOŇ, Michal - DUCHOŇOVÁ, Diana. Katastrofy a pohromy v dejinách: perspektívy a súčasný stav bádania [Catastrophes and Disasters in History: Perspectives and the Current Status of the Research]. In Pohromy, katastrófy a nešťastia v dejinách našich miest. - Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019, s. 15-35. ISBN 978-80-89867-05-9. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DUCHOŇ, Michal - DUCHOŇOVÁ, Diana. Ľudia na okraji spoločnosti [People on the Margin of Society]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 290-311. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy) [What Should, May and Can by Done. Patterns of Behaviour of Zoung Hungarian Aristocrat on His Study Trips (the example of the Esterházy Family)]. In Historické štúdie 52 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 65-80. ISBN 978-80-224-1728-0. ISSN 0440-9515. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dieťa v aristokratickom prostredí [A Child in an Aristocratic Environment]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 372-401. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Hospodárske pomery [Economic conditions]. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 349-364. ISBN 978-80-223-4210-0.

DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Mravnostné delikty žien v ranom novoveku (na príklade Pezinka v 17. storočí) [Moral Offences Committed by Women in Early Modern Times (As Demonstrated by Examples from the City of Pezinok in the 17th Century)]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 57-82. ISBN 978-80-224-1708-2. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nepochybujeme o Vašej usilovnej a vernej službe, ktorú ste nám sám odporúčali". Hospodárski úradníci na pálffyovských panstvách v 17. storočí ["We do not doubt your dilligent and loyal service as you have recommended to us". Economic officers on the Pállfy estates in the 17th century]. In Historické štúdie 53 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 73-91. ISBN 978-80-224-1729-7. ISSN 0440-9515. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Ochrana sirôt a ich majetku v aristokratickom prostredí [The Protection of Orphans and Their Property in the Aristocratic Families]. In "Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" : starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 47-66. ISBN 978-80-224-1858-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Siroty ako nástroj rodovej politiky aristokracie v ranom novoveku [Orphans as a Tool in the Politics of Aristocratic Families in Early Modern Period]. In Historické štúdie 54 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 13-24. ISBN 978-80-224-1821-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Spiš v rokoch 1711 až 1769 [Spiš between 1711 and 1769]. In Historia Scepusii. Vol II.Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. - Bratislava ; Kraków : Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave : Instytut Historii Universytetu Jagiellonskiego Kraków, 2016, s. 332-348. ISBN 978-80-223-4210-0.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Šľachtic [A Nobleman]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 56-97. ISBN 978-80-224-1887-4. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana - HALLON, Ľudovít. „Od denára k euru“. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska [From Denarius to Euro” The Money Phenomenon in the History of Slovakia]. In Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021, s. 9-20. ISBN 978-80-224-1922-2.

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Versorgung und Wirtschaftshintergrund der Burgen in Ungarn im 16. - 17. Jahrhundert. In Castrum Bene 16 : Castle and Economy. Proceedings of The 16th International Castellological Conference. Editor: Silvija Pisk ; rewiewers: Krešimir Filipec, Hrvoje Gračanin. - Popovača : Moslavina Museum Kutina, Historical Association Moslavina, 2021, s. 28-43. ISBN 978-953-57553-4-0. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní mestských sídiel Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia [The Role of the estates in the supply of urban settlements of Esterházy family in the first half of the 17th century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 119-133. ISBN 978-83-8111-158-4. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní aristokratického dvora [The role of the estates in the supply of the aristocratic court]. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 11. ISBN 978-80-568-0185-7.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nie vždy treba nechať prírodu liečiť, niekedy jej treba dopomôcť ..." Prevencia a liečba chorôb na palatínskom dvore v Uhorsku v polovici 17. storočia [Prevention and treatment of diseases at the Palatine court in Uhorsk in the mid-17th century]. In Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia - filozofia - religia. - Kielce : Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019, s. 275-290. ISBN 978-83-7133-752--9. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Női családi szerepek: menyasszony feleség, anya. A női kommunikáció színterei a nemesi családokban. In A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok. - Budapest : Napvilág kiadó, 2019, s. 47-58. ISBN 978-963-338-216-5. (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Weibliche Familienrollen: Braut, Gemahlin und Mutter. In Medien, Orte, Rituale : Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation im Königreich Ungarn. - Presens Verlag, 2020, s. 268- 282. ISBN 978-3-7069-1092-7. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Druhá strana mince : odvrátená stránka manželského života aristokracie. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 111-121. ISBN 978-80-8159-680-3.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské vojsko palatína Mikuláša Esterházyho. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 126-137. ISBN 978-80-89523-63-4. (Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Majstri kuchári a ich pomocníci. In HENISCHOVÁ, Bridget Ann. Kuchár v stredoveku. 1. vydanie. - Vydavateľstvo RAK, 2021, s. 261-283, 299-302. ISBN 978-80-85501-82-7.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Nevera po slovensky v ranom novoveku. In História zadnými dverami II. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 160-173. ISBN 978-80-8159-892-0.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Nie príliš vydarená aristokratická svadba Márie Esterházyovej z roku 1651. In História zadnými dverami III. : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek. - Bratislava : Premedia, 2021, s. 122-131. ISBN 978-80-8159-999-6.

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci." Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí. In Pálffyovci : dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. Zostavil Martin Macejka. - Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky : Múzeum Michala Tillnera, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-89835-04-1. (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

DUCHOŇOVÁ, Diana. Sexuálne trampoty sedmohradského aristokrata : zo študijných ciest Mikuláša Betlena. In História zadnými dverami : nezvyčajné príbehy zo slovenských aj svetových dejín. Zostavil Slavomír Michálek. - Bratislava : Promedia, 2018, s. 122-132. ISBN 978-80-8159-680-3.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest [Catastrophes, Disasters and Miseries in the History of our Cities]. Zostavovatelia: Michal Bada, Diana Duchoňová ; recenzenti: Ján Lukačka, Tünde Lengyelová. Bratislava : Vydavateľstvo Igor-Iliť - RádioPrint, 2019. 555 s. ISBN 978-80-89867-05-9 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese)

Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja [A Historian on the Road. The Jubilee of Viliam Čičaj]. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2 (APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie)

Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie [Castles and Castle Estates in Slovakia History, Owners, Environment]. Editorky: Diana Duchoňová, Anna Fundárková ; recenzenti: Tünde Lengylová, Henrieta Žažová. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. 239 s. ISBN 978-80-224-1539-2 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV)

Od denára k euru : fenomén peňazí v dejinách Slovenska [From Denarius to Euro: The Money Phenomenon in the History of Slovakia]. Zostavili: Ľudovít Hallon, Diana Duchoňová ; recenzenti: Peter Mičko, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 371 s. ISBN 978-80-224-1922-2 (APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť)

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

DUCHOŇOVÁ, Diana. Detstvo bez detstva : keď boli deti malými dospelými. In Aktuality.sk, 2021, 23. 05., nestr. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/892892/detstvo-bez-detstva-ked-boli-deti-malymi-dospelymi/>

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana. Ars apodemica alebo umenie cestovať. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2017, roč. 65, č. 4, s. 757-758. (2016: 0.111 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2017 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Juraj Jánošík : príbeh vraha? In Jánošík : príbeh vraha?. - Divadlo Aréna, 2020, s. 8-22.

DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Na úvod ... In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 15-16. ISBN 978-80-224-1708-2.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Res Pálffyana, príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2018, roč. 66, č. 2, s. 377-379. (2017: 0.254 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2018 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Správa o hospodárení SHS za roky 2011-2015. In 15. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied a : Skalica 11. - 13. 5. 2016. - Bratislava ; Prešov : Universum, 2016, s. 21-24. ISBN 978-80-89046-94-2.

DUCHOŇOVÁ, Diana - HANULA, Matej. Úvod [Introduction]. In DUCHOŇOVÁ, Diana et al. Človek raného novoveku. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-15. ISBN 978-80-224-1887-4.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Vianočné menu na šľachtickom dvore. In Fórum archivárov, 2019, roč. 28, č. 3-4, s. 97-98. ISSN 1339-8423 (online).

FILIPKO, Richard - DUCHOŇOVÁ, Diana. Pravda o Jánošíkovi : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 2018, 21.9., s. 58-64. ISSN 2585-7843.

HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Úvod [Introduction]. In HANULA, Matej - DUCHOŇOVÁ, Diana. Človek modernej doby. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1880-5.

Years 2012 - 2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, normy, rituály každodennosti / Diana Duchoňová [Der Palatin Nikolaus Esterházy und sein Hof-Gesellschaft, Normen und Rituale des Alltags]. - 1. vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2013. - 346 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV. Kapitola palatínsky dvor ako sociálny systém vznikla ako súčasť grantu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Kapitola Homo novus na čele Uhorského kráľovstva je súčasťou grantu Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. - ISBN 978-80-89396-25-2

DUCHOŇOVÁ, Diana. Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - 569 s. - Vega 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie, Vega 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať, Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, riešené v Historickom ústave. - ISBN 978-80-8082-850-9

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zločin v meste : kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [Straftat in der Stadt. Kriminalität und Alltag im frühneuzeitlichen Bösing]. - Bratislava : Pro História, Historický ústav SAV, 2014. - 197 s. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Kapitola Obraz mesta vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Kapitola Rozum a zákon nám prikazuje alebo ako sa súdilo v meste vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-971247-7-9

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Die Esterházy in Wien und Rom - Ein Beitrag zur Erziehung der jungen ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE).
In Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X. = Bécsi levéltári kutatások / Herausgegeben von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres und Márta Vajnági. - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. - ISBN 978-615-5389-21-4. - ISSN 2073-3054. - S. 143-156.

DUCHOŇOVÁ, Diana. "Nur damit wir in unserem Ansehen und Werten nicht nachlassen ..." Die Hofordnung als Disziplienierungsmittel an den Höfen der ungarischen Aristokraten im 17. Jahrhundert / Diana Duchoňová. - Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDD), Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert = A Czeh királyság és a Magyar királyság világi és egyházi elitje a Bécsi udvarban a 16-17. században / Herausgegeben von Anna Fundárková, István Fazekas (et alii). - Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut - Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. - ISBN 978-615-5389-08-5. - S. 251-272.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské poriadky na thurzovskom a esterháziovskom dvore / Diana Duchoňová [The Court Orders at the Thurzo and Esterházy Courts].
In Thurzovci a ich historický význam / Tünde Lengyelová a kol. - Bratislava : Spoločnosť Pro Historia : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S. 145-156.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorský poriadok ako nástroj disciplinizácie na dvoroch uhorských aristokratov v prvej polovici 17. storočia / Diana Duchoňová [Court Rules as an Instrument of Disciplinisation on the Courts of Hungarian Aristocracy in the 1st Half of the 17th Century]. - Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku.
In Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : "...z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme" / Viliam Čičaj a kolektív. - Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. - ISBN 978-80-970648-4-6. - S. 61-72.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Obec v novoveku (1543-1848) / Diana Duchoňová, Michal Duchoň [The Municipality in a Modern Period (1543-1884)].
In Plavecký Štvrtok : dejiny obce / Juraj Turcsány, Mária Nováková ; recenzovali: Ján Lukačka, Viliam Čičaj. - Vydal FO ART pre obec Plavecký Štvrtok, 2015. - ISBN 978-80-89664-28-3. - S. 43-63.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Uhorský aristokratický dvor v ranom novoveku / Diana Duchoňová [Der ungarische aristokratische Hof in der Frühen Neuzeit].
In Magnátske rody v našich dejinách 1526-1948 / Frederik Federmayer a kol. Preklad do nemčiny Anna Fundárková. - Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-970196-6-2. - S. 169-185.

DUCHOŇOVÁ, Diana. V zlatej kolíske - tehotenstvo, pôrod a krst v uhorskom aristokratickom prostredí v 17. storočí / Diana Duchoňová [In the golden cradle - pregnancy, birth and baptism in Hungary's aristocratic environment in the 17th century]. - CE Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
In Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / Diana Duchoňová, Vladimír Rábik a kol. ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. - S. 225-243.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Zdravotná starostlivosť na dvore palatína Mikuláša Esterháziho (1625-1645) / Diana Duchoňová [Health Care in the Court of the Palatine Nicolaus Eszterházy (1625-1645)]. - Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor - mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku.
In Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia / Mária Kohútová a kol. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-8082-546-1. - S. 165-188.

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana. " We are pleased to expect you on this joyfulday ..." Weddings as an important part of family festivities of the Esterházys in the first half of the 17th century / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Volume 60, Supplement (2012), s.19-42.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana. "O svoje zdravie maj usilovnú starosť" Prevencia a liečba chorôb na esterházyovskom dvore v 17. storočí / Diana Duchoňová ["Care Throughly about Your Health". Prevention and Treatment of Diseases on the Esterházy Court in the 17th Century]. - VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE) Slovenské dejiny v dejinách Európy.
In Theatrum historiae [seriál]. - ISSN 1802-2502. - Roč. č.11 (2012), s. 81-98.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných

DUCHOŇOVÁ, Diana. Komunikácia uhorskej aristokracie v rodinnom a dvorskom prostredí v ranom novoveku : "považujem za dôležité informovať Vás ..." / Diana Duchoňová [Communication of the Hungarian aristocracy in family and courtly environment in the early modern period. "I am considering for important to inform you..."]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku.
In Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [seriál]. - Roč. 48 (2014), s. 23-37.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Špecifiká komunikácie na aristokratických dvoroch v ranom novoveku / Diana Duchoňová [The Particularities of Communication in Aristocratic Residencies in Early Modern Times]. - Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom syséme Uhorska v období novoveku.
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč. 49 (2015), s. 19-37.

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

DUCHOŇOVÁ, Diana. Variácie na zachovanie stavu o uhorských krajinských snemoch 19. storoči / János Poór, preložila Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 1 (2015), s. 27-46.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Prudentissimae dominae nobis honorandae... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej / editori: Diana Duchoňová, Vladimír Rábik ; recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva [Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : to the Jubilee of prof. Mária Kohútová]. - Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2015. - 597 s. - VEGA 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie v novovekej historiografie. VEGA 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať. VEGA 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. - ISBN 978-80-8082-850-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

DUCHOŇOVÁ, Diana. Archetypy maskulinity v ranom novoveku / Diana Duchoňová.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 3 (2014), s. 589-590.

The entire publishing activity can be viewed - https://www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=6904&action=publications


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2024 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia