Historický ústav SAV
 
Tomáš Homola, PhD. Slovenská verzia

Institutional office:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 19
E-mail: tomas.homola@savba.sk
WWW: https://sav-sk.academia.edu/TomášHomoľa

Position:
junior researcher

Fields of scholarly interest:

Uhorské kráľovstvo v neskorom stredoveku, obdobie vlády Mateja Korvína

Education:

Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor: História, 2012
PhD. - Historický ústav SAV (Filozofická fakulta UK), odbor 2. 1. 9 Slovenské dejiny, 2016

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDB01 Vzťahy uhorského a českého kráľovstva v druhej polovici 60. rokov 15. storočia / Tomáš Homoľa. - VEGA 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 64, č. 1 (2016), s. 3-20.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Cesta Mateja Korvína ku kráľovskej korune: politický vývoj uhorského kráľovstva v rokoch 1458-1464 / Tomáš Homoľa [Mathias Corvinus’ Way to the Royal Crown: a Political Trend of the Hungarian Kingdom in the Years 1458 – 1464].
In Historické štúdie [seriál] : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. - Roč.49 (2015), s. 271-283.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEDA01 Olomouc ako dejisko politického zápasu o českú korunu v rokoch 1469-1479 / Tomáš Homoľa [Olomouc – the Scene of the Political Struggle for the Czech Crown from 1469 till 1479].
In Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Stretnutie mladých historikov IV : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV dňa 16. októbra 2014 v Košiciach / Pavol Kacvinský, Nikoleta Dzurikaninová (eds.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523052. - S. 15-22.

AED02 Vojenské ťaženie Mateja Korvína do Českých krajín v rokoch 1468-1469 / Tomáš Homoľa [The Military Expedition of Matthias Corvinus to the Czech Lands in 1468 and 1469]. - Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
In Človek, spoločnosť, doba. Stretnutie mladých historikov III. : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie mladých historikov, ktorú zorganizovali Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV a Spoločenskovedný ústav SAV v dňoch 16. - 17. októbra 2013 v Košiciach / Editori: Zuzana Tokárová, Martin Pekár. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-161-4. - S. 60-67.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01. Šľachta v službách Bela IV. : politický a hospodársky vzostup šľachtických rodov / Tomáš Homoľa.
In História [seriál] : revue o dejinách spoločnosti. - ISSN 1335-8316. - Roč. 13 č. 1-2 (2013), s. 7-12.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Stretnutie mladých historikov IV. Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum / Tomáš Homoľa.
In Historický časopis [seriál] : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). - ISSN 0018-2575. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 377-378.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=9142&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   0

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 0
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 0
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 0
6 Recenzie v domácich publikáciách 0
Súčet   0

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2021 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia