Historický ústav SAV
 
Konferencie / Podujatia / Prednášky 2012 English version

Slovenská historická spoločnosť (SHS) pri SAV pripravuje v roku 2012 nasledovné podujatia:

1.
Spoločné hlavné podujatie Slovenskej historickej spoločnosti – vedecká konferencia Profil absolventa histórie.
Miesto a termín konania: Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, november 2012 Organizátori: SHS, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

2.
Publikovanie referátov z vedeckej konferencie Slovenskej historickej spoločnosti Spoločnosť – politika - história konanej v rámci XIV. Zjazdu SHS (Prešov, 26. - 28. apríl 2011) v elektronickej verzii na webovej stránke Slovenskej historickej spoločnosti. Editori: Peter Švorc – Martin Pekár.

3.
Medzinárodná vedecká konferencia Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín.
Miesto a termín konania: Košice, 22. – 23. marec 2012.
Organizátori: Katedra histórie Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; SHS, Historický ústav SAV.

4.
Seminár Metodologické problémy modernej historickej vedy I.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, marec 2012.
Organizátori: SHS – Spolok banskobystrických historikov

5.
Medzinárodná vedecká konferencia Slovensko v roku 1942: politika, armáda, spoločnosť.
Miesto a termín konania: Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, 26. - 27. jún 2012.
Organizátori: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, SHS - Sekcia pre vojenské dejiny, Historický ústav SAV.

6.
Vedecká konferencia Verejná správa po roku 1945 v zrkadle archívnych dokumentov v rámci podujatia XVI. Archívne dni v SR
Miesto a termín konania: Trnava, 22. – 24. Máj 2012
Organizátori: SHS – Sekcia pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV, Spoločnosť slovenských archivárov.

7.
Workshop Projektová dokumentácia v archívoch – ohrozená súčasť nášho archívneho dedičstva (ochrana, hodnotenie, prezentácia).
Miesto a termín konania: Bratislava (Slovenský národný archív), máj/jún 2012.
Organizátori: SHS – Sekcie pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV, Slovenský národný archív.

8.
Vedecko-popularizačná exkurzia Aponiovská knižnica, dejiny rodu.
Miesto a termín konania: Oponice, máj 2012.
Lektorka: Mgr. Katarína Beňová.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS; Tribečské múzeum Topoľčany; Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

9.
Vedecko-popularizačná exkurzia Rotunda sv. Juraja.
Miesto a termín konania: Nitrianska Blatnica, máj 2012.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS; Tribečské múzeum Topoľčany; Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

10.
Vedecko-popularizačný vlastivedný seminár z dejín mesta Topoľčany pre obyvateľov mesta a stredoškolskú mládež, spojený s výstavou Historicko-stavebný vývoj Topoľčian, 100 rokov Topoľčianskej radnice.
Miesto a termín konania: Topoľčany, máj 2012.
Organizátori: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; Historický ústav SAV; Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Topoľčany; Tribečské múzeum Topoľčany.

11.
Odborný seminár, exkurzia a výstavy Deň otvorených dverí v archíve.
Miesto a termín konania: Topoľčany, jún 2012.
Program: IV. ročník podujatia, cyklus prednášok, exkurzií a výstav ku Dňu otvorených dverí slovenských archívov spojený s prezentáciou podujatí Slovenskej historickej spoločnosti, tematicky zameraný na históriu cechov, heraldické symboly cechov a cechové artikuly;
Sprievodné podujatie: výstava k 100. výročiu topoľčianskej radnice.
Organizátori: Ministerstvo vnútra, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS.

12.
Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry na Spiši.
Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, október 2012, 3 dni.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS - Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, SNK Martin.

13.
Medzinárodná konferencia k 250. výročiu založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici Vivat akadémia!
Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, 10. – 12. október 2012.
Organizátori: SHS - Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny, Historický ústav SAV, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

14.
Medzinárodná vedecká konferencia Panovnícke a šľachtické dvory v stredoveku a ranom novoveku.
Miesto a termín konania: Smolenice (kongresové centrum SAV), október 2012.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS – Sekcia pre rodové štúdie a Sekcia pre dejiny dvorskej kultúry.

15.
Medzinárodná vedecká konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek.
Miesto a termín konania: Poprad – Spišská Sobota, 2. – 4. október 2012.
Organizátori: SHS – Sekcie pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV.

16.
Workshop Historické fotografie v slovenských archívoch. Kroky na ceste k ich systematickej ochrane.
Miesto a termín konania: Bratislava (Slovenský národný archív), jeseň 2012.
Organizátori: SHS – Sekcie pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV, Slovenský národný archív.

17.
Vedecká konferencia Sociálna starostlivosť vo svetle archívnych dokumentov.
Miesto a termín konania: Bratislava (Slovenský národný archív), jeseň 2012.
Organizátori: SHS – Sekcie pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Historický ústav SAV, Slovenský národný archív.

18.
Vlastivedný seminár z dejín obce Oponice pre obyvateľov obce a školskú mládež, spojený s prehliadkou Aponiovskej knižnice Aponiovci - politici a bibliofili.
Miesto a termín konania: Oponice, október 2012.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS; Ministerstvo vnútra - Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany; Slovenská národná knižnica v Martine; Tribečské múzeum Topoľčany; Obec Oponice; spoločnosť I&P Slovakia.

19.
Vlastivedný seminár z dejín obce Bojná pre obyvateľov obce a školskú mládež, spojený s prehliadkou obecného múzea Ľudovít Némethy, významný cirkevný historik.
Miesto a termín konania: Bojná, november 2012.
Organizátori: SHS - Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch; Obec Bojná; MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany; Tribečské múzeum Topoľčany.

20.
Vlastivedný seminár z dejín mesta Topoľčany pre obyvateľov mesta a stredoškolskú mládež, spojený s výstavou Ulice mesta Topoľčany.
Miesto a termín konania: Topoľčany, november 2012.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS pri SAV; Tribečské múzeum Topoľčany; Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

21.
Cyklus prednášok Krúžku historikov v Topoľčanoch: prednášky študentov stredných škôl a pre Klub Baťovej školy práce.
Miesto a termín konania: Topoľčany, priebežne.
Organizátori: Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, SHS pri SAV; Tribečské múzeum Topoľčany; Štátny archív v Nitre, pobočka Topoľčany.

22.
Seminár Metodologické problémy modernej historickej vedy II.
Miesto a termín konania: Banská Bystrica, november 2012.
Organizátori: SHS – Spolok banskobystrických historikov, Historický ústav SAV.

23.
Cyklus vedeckých a odborno-popularizačných prednášok Klubu trenčianskych historikov pri SHS.
Miesto a termín konania: Trenčín, priebežne.
Organizátori: Klub trenčianskych historikov pri SHS, Historický ústav SAV.
Plánované prednášky:
1. Eva Tkáčiková (Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave): Trenčín v literárnych dejinách, II. časť.
2. František Jaroš: Dejiny trenčianskej nemocnice a zdravotníctva (spojené s prezentáciou knihy MUDr. F. Jaroša).
3. Matej Moťovský: Z dejín veterinárneho lekárstva v Trenčíne.
4. Štefan Šicko – Eva Struhárová (Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne): História novín a časopisov v Trenčíne.
5. Alica Krištofová (Knižnica Trenčianskeho múzea): Knižnica Prírodovedného spolku župy Trenčianskej – historické tlače.
6. Igor Zmeták (Slovenská národná knižnica): O historických knižniciach v Trenčíne.
7. Štefan Škultéty (Výskumný ústav sklársky): Z histórie činnosti pracoviska Výskumného ústavu sklárskeho v Trenčíne.
8. Tomáš Švec: O histórii organizácie Zväzu protifašistického odboja v Trenčíne.
9. Viera Bernátová (Štátny archív v Bratislave – pobočka Trenčín): O trenčianskych xenodochiách – stredovekých špitáloch v Trenčíne.
10. Mária Ďurčová (Štátny archív v Bratislave – pobočka Trenčín): O zaniknutom mestskom kúpeli v Trenčíne.
Súčasťou prednášok budú výstavky odbornej literatúry, medailí, plakiet a obrazového materiálu.

24.
Medzinárodný seminár Vo svetle cyrilo-metodského dedičstva.
Miesto a termín konania: Nitra, november 2012.
Spoluorganizátori: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Slovenská historická spoločnosť, Historický ústav SAV.

25.
Vedecký seminár Inštitucionalizácia vzdelanosti a vzdelávania na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy).
Miesto a termín konania: Bratislava, september 2011.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS – Sekcia pre novšie dejiny.

26.
Vedecko-popularizačný cyklus História magistra. Dnes s....
Miesto a termín konania: Bratislava, priebežne.
Organizátori: Historický ústav SAV, SHS – Sekcia pre novšie dejiny, Univerzitná knižnica v Bratislave.
Sekcia pre novšie dejiny SHS v spolupráci s Univerzitnou knižnicou bude aj v roku 2012 ďalej organizovať cyklus stretnutí s verejnosťou so záujmom o históriu s názvom História magistra. Dnes s.... Stretnutia sa konajú raz za štvrťrok. Prezentujú tvorbu historikov – pracovníkov Historického ústavu SAV, ktorí sú tiež členmi SHS.
Termíny podujatí v roku 2012:
-26. január 2012
-26. apríl 2012
-september 2012
-november 2012.

27.
Dejepisná olympiáda
Miesto a termín konania: priebežne; celoštátne kolo olympiády: Trenčianske Teplice, apríl 2012.
Spoluorganizátor: SHS – Sekcia pre novšie dejiny.
Členovia Sekcie pre novšie dejiny sú odbornými garantmi a autormi testov jednotlivých postupových kôl dejepisnej olympiády a zabezpečia celoštátne kolo olympiády. Počas celého roka poskytujú konzultácie učiteľom súťažiacim.

Okrem uvedených akcií budú prebiehať pravidelné zasadanie Výboru SHS a práca v jednotlivých sekciách, kluboch a krúžkoch Spoločnosti, členovia ktorých sa budú podieľať na príprave ďalších zaujímavých vedeckých a odborných podujatí, prednášok, prezentácií kníh, výstav, exkurzií, publikácií apod.

V prípade záujmu kontaktujte predsedov/predsedníčky Sekcií, klubov a krúžkov, ktoré pripravujú konkrétne podujatie - kontakty sú uvedené na webovej stránke SHS v časti Odborné sekcie, kluby a krúžky historikov SHS: http://www.shs.sav.sk/index.php?id=sekcie

Vypracovala:
Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
(vedecká tajomníčka SHS)


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV, v. v. i. poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2024 | Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia