Historický ústav SAV
 
International conferences Slovenská verzia

2015

BADA, Michal: Keď sa zo sna stane nočná mora… (Osud podhradských štvrtí v Bratislave). Prednáška na interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencii 11. historiografická konference. Krajiny snů. Nerealizované projekty od středověku do současnosti. Organizátor: Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a Historický ústav AV ČR) a Komise pro historickou geografii. Praha, 28. 1. 2015.

BADA, Michal: Vyobrazenia ranonovovekej Bratislavy – hlavného mesta na periférii a v centre siločiar doby. Prednáška na interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencii Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii. Organizátor: Archiv hlavního města Prahy; Historický ústav Akademie věd ČR; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze; Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Praha, 6. – 7. 10. 2015.

BARTLOVÁ, Alena: Reakcie bratislavských inštitúcií a osobností na priebeh a následky veľkej hospodárskej krízy v r. 1929 – 1934. Referát na medzinárodnej konferencii Medzi sociálnym a politickým radikalizmom. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja spoločnosti na Slovensku v medzivojnovom období. Organizátor: Historický ústav SAV. Bratislava, 3. – 4. 6. 2015.

BARTLOVÁ, Alena: Referát o stave príprav projektu dejín Oravy s dôrazom na informáciu o ukončení prác na zborníku o dejinách Oravy Zasadnutie Slovensko – poľskej komisie humanitných vied. Zuberec, 9. – 11. 10. 2015.

BENKO, Juraj: Politický katechizmus a jeho funkcia v politizácii najnižších vrstiev a artikulácii sociálnej nespokojnosti. Referát na medzinárodnej konferencii Medzi sociálnym a politickým radikalizmom. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja spoločnosti na Slovensku v medzivojnovom období. Organizátor: Historický ústav SAV. Bratislava, 3. – 4. 6. 2015.

ČIČAJ Viliam: Prvý viedenský kongres v novovekom politickom diskurze. Príspevokna medzinárodnej vedeckej konferencii Prelomové obdobie dejín (spoločnosť, kultúra a politika v roku 1515). Bratislava, 4. – 5. 11. 2015.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Dejiny žien a rodových vzťahov v kontexte moderných sociálnych dejín Uhorska a Slovenska. Referát na vedeckom seminári Ženská otázka a gender v československých moderních dějinách. Organizátori: Česko-slovenská komisia historikov v spolupráci s Filozofickou Fakultou Univerzity Hradec Králové. Hradec Králové, 14. 10. 2015.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Gender borders of knowledge : Structural barriers and borders of accomplishmen. Referát na medzinárodnej konferencii Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge. Organizátori: National Contact Centre for Gender & Science/Ženy a věda, Karlova Univerzita v Praze, Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky, Společnost pro dějiny vědy a techniky, Ústav pro soudobé dějiny, Polska akademia umierjetnosci, Historický ústav SAV. Praha, 4. – 6. 6. 2015.

DUDEKOVÁ, Gabriela: Nálady obyvateľstva za vojny – úvaha o cenzurovanej korešpondencii. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii „Egy évszázad távlatából. Tudományos konferencia Z perspektívy jedného storočia. Vedecká konferencia pri príležitosti 100.výročia prvej svetovej vojny. Organizátori: Fórum inštitút pre výskum menšín, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Veľvyslanectvo Maďarska na Slovensku. Bratislava, 10. 2. 2015.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Das Verhältnis zwischen dem ungarischen Hof König Sigismunds und dem Hof der Königin Barbara (Der Hof der Königin als „Außenstelle“ des Hofs Sigismunds oder als konkurrierender höfischer Personenverband?) Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Hof und Kanzlei Kaiser Sigismunds als politisches Zentrum und soziales System. Brno, 18. – 21. 11. 2015.

FABRICIUS, Miroslav. Družstevníctvo vo víre politických a ekonomických zápasov. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku. Organizátor: Národná rada SR, Politologický ústav SAV, Trnavská univerzita. Bratislava, 25. 11. 2015.

FALISOVÁ, Anna: Protialkoholické opatrenia v minulosti. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat V. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Organizátor: Technické muzeum v Brně. Brno, 15. 9. 2015.

FERENČUHOVÁ, Bohumila – KÁZMEROVÁ, Ľubica. La place de la langue et de la littérature française dans l'enseignement secondaire en Slovaquie. Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii. La Construction des savoirs réciproques à travers l'enseignement (19e – 20e siècles). Rencontres franco-tchéco-slovaques des 23-24 octobre 2015. [Vzájomné poznávania prostredníctvom vzdelávania. Francúzsko-česko-slovenské stretnutia 23. a 24. októbra 2015].Organizátori: Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta Praha, Historický ústav SAV Bratislava, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.Pardubice, 23. – 24. 10. 2015.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. La Petite Entente – nouvel acteur dans les relations internationales dans l´entre-deux-guerres : un échec de l´Europe démocratique ? Prednáška na 22. medzinárodnom kongrese historických vied Jinan. Organizátor: CISH. V rámci kolokvia CHIR Old and New Players – Histories of International Relations (XIX-XXI Centuries). Session 4 – Regional Approches : Europe, Mediterranean, Latin America. Jinan(Čína), 28. 8. 2015.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. La questione slovacca nella Grande guerra nel contesto della politica internazionale. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Le Legioni ceco-slovacche in Italia e la Grande Guerra. Organizátor: Università Sapienza Roma. Rím, 11. 6. 2015.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. La questione slovacca nella Grande guerra nel contesto della politica internazionale. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii La Legione ceco-slovacca in Italia e la Grande Guerra. Organizátor: Slovenský historický ústav v Ríme, Veľvyslanectvo SR a Veľvyslanectvo ČR v Taliansku. Rím, 12. 6. 2015.

FRIMMOVÁ, Eva. Dvojité svadby habsburských a jagelovských potomkov roku 1515 – rokovania v Bratislave. Prednáška na interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencii Prelomové obdobie dejín spoločnosti (spoločnosť, kultúra a politika roku 1515). Organizátor: HÚ SAV a SHS pri SAV, Sekcia pre dejiny knižnej kultúry. Bratislava, 4. – 5. 11. 2015.

HALLON, Ľudovít – BAKA, Igor: Nasadenie pracovných síl na opevňovacie práce na Slovensku v rokoch 1944 – 1945. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko v roku 1945. Organizátor: Vzdelávacie centrum Múzea SNP v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, 28. – 30. 4. 2015.

UHER, Michal – HALLON, Ľudovít – MILATA, Viktor – CEJPEK, Kamil. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska 11. zväzok. História potravinárskeho priemyslu na Slovensku 1.Prezentácia monografie. Prednáška na 67. zjazde chemikov. Sekcia 4. Vyučovanie a história chémie. Organizátor: Slovenská chemická spoločnosť. Starý Smokovec – Vysoké Tatry, 7. 9. – 11. 9. 2015.

HALLON, Ľudovít: Prezentácia projektu Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. Referár na workshope o enviromentálních dějinách Česka a Slovenska. Organizátori: Collegium Carolinum Mníchov, Herder Institut. Kobylí, 5. – 7. 6. 2015.

HERUCOVÁ, Angelika. Palatines in the Kingdom of Hungary, Kingdom of Bohemia and Polish Principalities in the 10th to 13th century. Medzinárodná vedecká konferencia Hungary and Poland in the Middle Ages. Organizátori: Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History of the University of Pécs, Department of Medieval History of the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin. Pécs, 1. – 2. 10. 2015.

HOLEC, Roman: German landowners in Upper Hungary as bearers of innovation and scientific transfer (1848 – 1918). Prednáška na: Rural History Conference. Sekcia 57 East-Central European Agrarian Elites ca. 1900: between globalization-pressure, national identity and economic interest. Organizátor sekcie: GWZO Leipzig. Girona (Španielsko), 8. 9. 2015.

HOLEC, Roman: Imagining the Future in Hungary and the Rest of Central Europe at the Beginning of the Twentieth Century. Prednáška na: Congress 2015 of the Humanities and Social Sciences. The 30th annual conference of the Hungariaan Studies Association of Canada. Organizátor: Hungarian Studies Association of Canada. Ottawa (Ontario, Canada), 30. 5. – 1. 6. 2016.

HOLEC, Roman: Land ohne Herrscher? Bulgarien im Krieg, Ferdinand auf den privaten Wegen. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Der Krieg auf dem Balkan. 100 Jahre Kriegseintritt Bulgariens in den 1. Weltkrieg. Organizátor: Institut für Osteuropäische Geschichte, Institut für Geschichte der Universität Wien, Bulharský kultúrny inštitút vo Viedni, Verein Freunde des Hauses Wittgenstein. Viedeň, 23. 10. 2015.

HOLEC, Roman: Nature without borders, borders in heads (Environmental History in the 19. Century Central-Europe. Prednáška na: International Congress of Central- and East-European Studies. Makuhari (Tokio) (Japonsko), 3. 8. 2015.

HOLEC, Roman: The Economic Elites on the Crossroads of Central European Political History (Dynamit Nobel as Central-European multinational enterprise). Prednáška na: XVII. World Economic History Congress. Sekcia S20072 Diversity and Changes in Role of the Economic Elites in Politics in the 19th and 20th Centuries. Organizátor sekcie: Roman Holec. Kyoto (Japonsko), 4. 8. 2015.

HOLLÝ, Karol: Československo-poľský projekt pohraničných prírodných parkov v medzivojnovom období. Prezentácia posteru na medzinárodnom vedeckom workshope o enviromentálních dějinách Česka a Slovenska, 5. – 7. 6. 2015. Organizátori: Collegium Carolinum Mníchov, Herder Institut. Kobylí, Česká republika, 5. – 7. 6. 2015.

HOLLÝ, Karol: Prezentácia knihy Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia na podujatí SALÓN KOR(R)IDOR na tému: Výskum v oblasti rodových štúdií na Slovensku. Organizátor: Slovenský inštitút v Budapešti. Budapešť, 30. 3. 2015.

HOLLÝ, Karol: Učená společnost Šafaříkova (1926 – 1939). Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Non-University Institutions in Science and Humanities 1890 – 2015. Praha, 28. – 29. 5. 2015.

HOLLÝ, Karol: Vnímanie ženskej emancipácie v prostredí tzv. martinského centra Slovenskej národnej strany na začiatku 20. storočia. Referát na medzinárodnom vedeckom seminári Ženská otázka a gender v československých moderních dějinách. Zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov v Hradci Králové. Hradec Králové, 13. – 15. 10. 2015.

HOLLÝ, Karol: Z listov Ľudmily Markovičovej, rod. Boorovej z obdobia jej pôsobenia v Nadlaku. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii V tvorivej symbióze medzi Dolnou zemou a Slovenskom. Nadlak (Rumunsko), 20. – 21. 3. 2015.

HOMOĽA, Tomáš. Hungarian-Polish Rivalry for the Bohemian Crown in the 1460s. Medzinárodná vedecká konferencia Hungary and Poland in the Middle Ages. Organizátori: Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History of the University of Pécs, Department of Medieval History of the Marie Curie-Skłodowska University in Lublin. Pécs, 1. – 2. 10. 2015.

HUDEK, Adam. Between Czechs and Hungarians: Creating the Concept of Slovak "National Communism". Seminar of the Imre Kertész Kolleg Jena, Friedrich Schiller University Jena. Jena, 11. 5. 2015.

HUDEK, Adam: Formovanie vzťahov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl ako súčasť vytvárania a premien vedeckej obce v druhej polovici 20. storočia. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890 – 2015. Organizátor: Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky. Praha, 28. – 29. 5. 2015.

KAMENEC, Ivan. Prejavy extrémizmu na Slovensku a jeho historické aspekty. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Extrémizmus v strednej Európe. Dejiny a súčasnosť. Organizátori: Inštitút pre verejné otázky, Poľský inštitút v Bratislave Vyšehradský fond. (Bratislava, 20. 11. 2015).

KODAJOVÁ, Daniela: Historický kontext obdobia osvietenstva a klasicizmu. Referát na medzinárodnom workshope k česko-slovenskému projektu Diskurzivita literatúry v 19. století v česko-slovenském kontextu. Organizátori:Ústav slovenskej literatúry SAV, Filozofická fakulta JU v Českých Budějoviciach, Ústav pro českou literaturu AV ČR. Pezinok, 11. – 12. 11. 2015.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Latencia literárneho sveta v období klasicizmu. Referát na medzinárodnom workshope k česko-slovenskému projektu Diskurzivita literatúry v 19. století v česko-slovenském kontextu. Organizátori:Ústav slovenskej literatúry SAV, Filozofická fakulta JU v Českých Budějoviciach, Ústav pro českou literaturu AV ČR. Pezinok, 11. – 12. 11. 2015.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Osvietenský projekt čitateľa. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii V. bienále Společnosti pro výskum 18. století. Osvícenství – to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století. Česká společnost pro výskum 18. století (ČR), Filosofická fakulta Karlovy univerzity (ČR) a Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Praha, 10. – 12. 9. 2015.

KONEČNÝ, Peter: Banská akadémia a utilitárne ideály osvietenstva. Šírenie užitočného poznania a vzostup montanistickej funkčnej elity v poslednej tretine 18. storočia. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii V. bienále Společnosti pro výskum 18. století.. Osvícenství – to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století. Česká společnost pro výskum 18. století (ČR), Filosofická fakulta Karlovy univerzity (ČR) a Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Praha, 10. – 12. 9. 2015.

KONEČNÝ, Peter: Die Berg- und Forstakademie Schemnitz. Vor und während der Revolution 1848/49. Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 175. Jubiläum der Montanuniversität Leoben. Organizátori: Montanuniversität Leoben a Montanhistorischer Verein Österreichs. Leoben (AT), 28. 11. 2015.

KONEČNÝ, Peter: Der Herrscher im Bergwerk. Die Visitationsreisen der Habsburg- Lothringer in die ungarischen slowakischen Bergstädte, 1751 – 1852. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur, ca. 1618 – 1918. Organizátor: Österreichische Akademie der Wissenschaften. Viedeň, 8. – 10. 6. 2015.

KONEČNÝ, Peter: Montanistické cesty a transfery hutníckeho poznania v 17. a 18. storočí. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 56. seminář z dějin hutní výroby. Organizátor: Národní technické muzeum Praha. Praha, 3. 12. 2015.

KOVÁČ, Dušan: Slovenská spoločnosť a prvá svetová vojna. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Egy évszázad távlatából. Tudományos konferencia (Z perspektívy jedného storočia). Vedecká konferencia pri príležitosti 100.výročia prvej svetovej vojny“. Organizátori: Fórum inštitút pre výskum menšín, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Veľvyslanectvo Maďarska na Slovensku. Bratislava, 10. 2. 2015.

KOVÁČ, Dušan: The Vienna Congress 1815 and the „Spring of Nations“ in Central Europe, Prednáška na 22. Svetovom kongrese historických vied. Organizátor: CISH. Jinan, Čína, 23. 8. 2015.

KOVÁČ, Dušan: Zwischen Staatsbewusstsein, regionaler und ethnischer Identität. Die Deutschen in Oberungarn des 19. Jahrhunderts. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Kulturelle Vielfalt – Migration – Zentrum und Perioherie. Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Organizátori: Historický ústav SAV, Colegium Carolinum, Mníchov. Berlín, 17. – 18. 4. 2015.

KOWALSKÁ, Eva: Der Kampf um Toleranz: Die Lage der Lutheraner in Ungarn (1765–1780). Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Die habsburgische Variante des aufgeklärten Absolutismus. Organizátori: Ungarisches Nationalarchiv, Katholische Péter-Pázmány-Universität, Ungarische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. Budapešť, 8. – 9. 10. 2015.

KOWALSKÁ, Eva: Elementárna škola – priestor pre sociálny vzostup učiteľov? Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii V. bienále Společnosti pro výskum 18. století.. Osvícenství – to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století. Česká společnost pro výskum 18. století (ČR), Filosofická fakulta Karlovy univerzity (ČR) a Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Praha, 10. – 12. 9. 2015.

KOWALSKÁ, Eva: Škola pri sirotinci – miesto pedagogických inovácií. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Šintavsko–čeklíska vetva Esterházyovcov a jej význam pre región. Organizátor: Mestské múzeum v Senci. Senec, 22. 9. 2015.

KŠIŇAN, Michal: Štefánik's Death and the Czecho(Slovak) Identity. Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948. Organizátor: Europeum, Masarykova univerzita v Brne a CEFRES, Praha. Brno, 29. – 30.6. 2015.

KŠIŇAN, Michal: Ruolo di Milan Rastislav Štefánik nel conflitto tra le missioni italiana e francese nella Cecoslovacchia. Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Le Legioni ceco-slovacche in Italia e la Grande Guerra.Organizátor: Università Sapienza Roma, 11. 6. 2015.

KŠIŇAN, Michal: Ruolo di Milan Rastislav Štefánik nel conflitto tra le missioni italiana e francese nella Cecoslovacchia. Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii La Legione ceco-slovacca in Italia e la Grande Guerra. Organizátor: Slovenský historický ústav v Ríme, Veľvyslanectvo SR a Veľvyslanectvo ČR v Taliansku. Rím, 12. 6. 2015.

Kušniráková, Ingrid: Štátom riadená starostlivosť o osirelé a opustené deti v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia (príklad sirotinca v Tomášikove – Senci – Bratislave). Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Šintavsko–čeklíska vetva Esterházyovcov a jej význam pre región. Organizátor: Mestské múzeum v Senci. Senec, 22. 9. 2015.

Kušniráková, Ingrid: Bratislavský konvent milosrdných bratov a jeho vyrovnávanie sa s dôsledkami osvietenských reforiem Márie Terézie a Jozefa II. Prednáška na medzinárodnej konferencii Historie hospitálského řádu milosrdných bratří. Organizátor: Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří. Brno, 27. – 28. 3. 2015.

Kušniráková, Ingrid: Spory medzi Spoločnosťou Ježišovu a štátnou mocou o kompetencie súvisiace so spravovaním šľachtických konviktov v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia a transformácia vzdelávania v týchto inštitúciách. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii V. bienále Společnosti pro výskum 18. století.. Osvícenství – to jsme my. Formování a vzestup drobné inteligence v 18. století. Česká společnost pro výskum 18. století (ČR), Filosofická fakulta Karlovy univerzity (ČR) a Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. Praha, 10. – 12. 9. 2015.

LENGYELOVÁ, Tünde: A végtisztesség mint a nemesi reprezentáció színtere. (Pohreby ako miesto šľachtickej stavovskej reprezentácie). Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció. Organizátor: Esterházy Károly Főiskola, Történettudományi Intézet Eger. Jáger, Maďarsko, 25. – 26. 3. 2015.

LENGYELOVÁ, Tünde: Családi stratégiák a kora újkori Magyarországon (Rodinné stratégie v ranonovovekom Uhorsku). Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii A család a történelemben [Rodina v histórii]. Organizátor: Magyar Történelmi Társulat. Zánka (Maďarsko), 14. – 16. 8. 2015.

LENGYELOVÁ, Tünde: Liečitelia a liečiteľky v bosoráckych procesoch. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Ľudová medicína a jej historické špecifiká. Organizátor: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava, 24. 11. 2015.

LENGYELOVÁ, Tünde: Rod, osobnosť či hodnosť? Formy a scény stavovskej reprezentácie na príklade rodu Thurzo. Prednáška v rámci medzinárodného vedeckého semináru Miesto a úloha palatínskeho a miestodržiteľského úradu v období raného novoveku. Organizátori: HÚ SAV, SHS pri SAV. Bratislava, 10. 6. 2015.

LONDÁK, Miroslav: Základné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku a v Československu v období predjaria. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Československo v letech 1963 – 1967. Organizátori: Ústav pro studium totalitních režimů, (Praha, ČR), Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní okresní archiv České Budějovice. České Budějovice, 21. 5. 2015.

MANNOVÁ, Elena: Spolky na území Slovenska a ich význam pre porozumenie dejín 19. a 20. storočia. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Spolky, združenia – formovanie komunálneho vedomia v regióne. Organizátor: Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa a Spoločnosť Petra Pázmánya v Šali. Šaľa, 11. 9. 2015.

MANNOVÁ, Elena: Viacjazyčnosť v hornouhorských spolkoch druhej polovice 19. storočia. Zdroj konfliktov alebo každodenné dorozumievanie? Konferencia Slovensko-maďarskej komisie historikov Regionálne svety identity, snahy o budovanie národa v Uhorsku v 19. storočí. Organizátor: Historický ústav Maďarskej akadémie vied. Budapešť, 13. – 14. 10. 2015.

MEŠKOVÁ-HRADSKÁ, Katarína: Činnosť Gizi Fleischmann pri záchrane ľudí na Slovensku. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Cirkvi a záchrana ľudských životov počas 2. svetovej vojny – vedecké sympózium v čase maďarského predsedníctva IHRA. Organizátor: Maďarský inštitút v Bratislave. Bratislava, 5. októbra 2015.

MICHÁLEK, Slavomír: Zahraničná politika ČSR a vznik OSN. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii 1945. Konec války a obnova Československa. Organizátor: Ústav pro studium totalitních režimů. Praha, 4. – 5. 11. 2015.

MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna: Prvé protialkoholické liečebne v medzivojnovom Československu a ich význam v liečbe alkoholizmu. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Dni prof. Vladimíra Novotného, 9. Bojnická AT konferencia. Bojnice, 2. – 4. 10. 2015.

MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna: Realita poskytovania zdravotnej starostlivosti o deti v medzivojnovom období. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Každodennosť 19. a 20. storočia. Organizátor: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra, 17. 3. 2015.

NEMEC, Miroslav: Zločiny proti životu a zdraviu pred liptovským stoličným súdom v 18. storočí. Príspevok na konferencii Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Organizátori: Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (ČR), Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (ČR), The European Society for History of Law. Brno, 27. 5. 2015.

OSYKOVÁ, Linda: Aktívna stranícka práca Ivana Markoviča pred parlamentnými voľbami v 1. ČSR. Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Dr. Ivan Markovič, politik, legionár, publicista. Organizátor: Slovenská národná knižnica Martin. Martin, 25. – 26. 6. 2015.

OSYKOVÁ, Linda: Otázky sociálneho bývania na Slovensku počas 1. ČSR. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 – 1939. Organizátor: Historický ústav SAV. Bratislava, 3. – 4. 6. 2015.

PEŠEK, Jan: Komunistická strana Slovenska v roku 1945. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko v roku 1945. Organizátori: Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav v Bratislave, Historický ústav SAV, Sekcia pre vojenské dejiny SHS pri SAV. Banská Bystrica, 28. – 29. 4. 2015.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava: Dějiny žen a ženy v dějinách. Kritický komentár k tematickému bloku na medzinárodnej konferencii z cyklu České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Organizátor: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové, 31. 3. – 1. 4. 2015.

SABOL, Miroslav: Rozpad infraštruktúry po prechode frontu 1944/1945 a jej obnova ako celonárodná úloha Slovenska. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko v roku 1945: Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945. Organizátor: Múzeum SNP. Banská Bystrica, 28. 4. – 30. 4. 2015.

SABOL, Miroslav: Sonda do obchodných aktivít rodinných podnikateľských elít na území mesta Bratislava v druhej polovici 19. storočia.Medzinárodná konferencia Rodinné podnikání: České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury. Praha, 30. 9. – 1. 10. 2015.

SEGEŠ, Dušan: Czech and Slovak Cold Warriors – a case in émigré broadcasting. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii East European migrations during the Cold War. Organizátor: Instytut Pamięci Narodowej, Varšava, 20. 3. 2015.

SEGEŠ, Dušan: Die Auswanderung aus der Slowakei im 19. und frühen 20. Jahrhundert - Ethnische Zusammensetzung und wirtschaftlich-soziale Hintergründe. Kulturelle Vielfalt – Migration – Zentrum und Peripherie. Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Organizátori: Historický ústav SAV, Colegium Carolinum, Mníchov. Berlín, 17. – 18. 4. 2015.

SEGEŠ, Dušan: Referát na okrúhlom stole v rámci workshopu World War II. Education and Remembrance for Peace. Panel The image of World War II in the European historical discourse and collective memory. Organizátor: Dom Spotkań z Historią. Varšava, 28. 4. 2015.

SCHVARC, Michal – HANULA, Matej. »Rückführung Südost«. Evacuation of German Population from Slovakia 1944/1945 as Part of a Nazi »Volkstumspolitik« in Southeastern Europe during the Final Phase of World War II. Referát na 22. medzinárodnom kongrese historických vied. Organizátor: CISH. Jinan ,Čína, 22. – 29. 8. 2016.

SCHVARC, Michal: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei im Kontext der sogenannten Umsiedlungsaktion 1939 und der „Südostevakuierung“ 1944/45. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Kulturelle Vielfalt – Migration – Zentrum und Peripherie Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Organizátori: Historický ústav SAV, Colegium Carolinum, Mníchov. Berlín, 17. – 18. 4. 2015.

SIKORA, Stanislav: Slovenské predjarie 1963 – 1967 – pokus o znovuzrodenie slovenskej politiky. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Československo v letech 1963 – 1967. Organizátori Ústav pro studium totalitních režimů, (Praha, ČR), Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (ČR), Státní okresní archiv České Budějovice (ČR). České Budějovice, 21. 5. 2015.

SZABÓ, Miloslav: Populistischer Antisemitismus. Zur Analyse der antisemitischen Semantik in Ostmitteleuropa um 1900. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii L'Antisémitisme au XIXe siècle: perspectives internationales/Nineteenth Century Anti-Semitism in International Perspective. Paríž, 21. – 23. 10. 2015.

SZABÓ, Miloslav: Rabovačky v závere prvej svetovej vojny a ich ohlas na medzivojnovom Slovensku. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Od sociálneho k politickému radikalizmu. Organizátor: Historický ústav SAV, Bratislava, 3. – 4. 6. 2015.

SZABÓ, Miloslav: Social or Ethnic Riots? Popular Violence in Slovakia in the Aftermath of WWI and the Discourse of the Czechoslovak Revolution. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914 – 1923. Praha, 17. – 19. 9. 2015.

SZABÓ, Miloslav: Zwischen „Judapest“ und „verjudetem Prag“. Oberungarn/Slowakei als antisemitische Peripherie? Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Modern Antisemitisms in the Peripheries. Europe and its Colonies 1880 – 1945. Viedeň, 30. 11. – 2. 12. 2015.

SZEGHYOVÁ, Blanka: Trestné činy proti životu a zdraviu v uhorských mestách raného novoveku. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Organizátori: Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, The European Society for History of Law. Brno, 27. 5. 2015.

ŠOLTÉS, Peter: „Ohnstreitig ist nirgends der wohltätige Einfluß deutscher Cultur so auffalend sichtbar, als an diesen Karpatehen-Bewohner.“ Charakter der Zipser in der statistischen und topographischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Kulturelle Vielfalt – Migration – Zentrum und Peripherie Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. Organizátori: Historický ústav SAV, Colegium Carolinum, Mníchov. Berlín, 17. – 18. 4. 2015.

ŠTEFÁNIK, Martin. Die Handelssperre König Sigismunds gegen Venedig. Referát na XXXIII. brněnskom medievistickom pátku. Organizátor: Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno, 24.4. 2015.

VÖRÖS, Ladislav: Post-socialist national historiographies: Torn between scholarliness and serving a social purpose (The case of Professional history writing in Slovakia). Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Boundaries of Contemporary History. Organizátor: Research Group for Social History, Faculty of Humanities and Social Sciences Péter Pázmány Catholic University (Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Budapešť, 21. 10. 2015.

ZAVACKÁ, Marína:“How could we?” Explaining Fault Steps, Mishits and other “Regrettable Deeds” in the Slovak Countryside. Referát na medzinárodnej konferencii The Countryside and Communism in Eastern Europe: Perceptions, Attitudes, Propaganda. Organizátor: “Lucian Blaga” University. Sibiu, 25. – 26. 9. 2015.

ZAVACKÁ, Marína: Strana, láska, rodina. K československej stope diplomata Aroseva.Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Od politického k sociálnemu radikalizmu. Organizátor: HÚ SAV. Bratislava, 3. – 4. 6. 2015.

ŽATKULIAK, Jozef: Slovenský demograf a vysokoškolský pedagóg Ján Svetoň v dejinách Slovenska po druhej svetovej vojne. Referát na seminári slovenských a rumunských historikov k Viedenskej arbitráži a k druhej svetovej vojne. Bukurešť, 4. 9. 2015.

2014

ARPÁŠ, Róbert: Autonómia a´la HSĽS – krok k totalite. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a v Maďarsku, Komárno 24.–25.4. 2014.

ARPÁŠ, Róbert: Hodžova koncepcia stredoeurópskeho priestoru v 30. rokoch 20. storočia. Referát na medzinárodnej konferencii Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.

BARTLOVÁ, Alena: Príspevok k zahraničným kontaktom a ekonomickým aktivitám Dr. M. Hodžu. Prednáška na medzinárodnej konferencii Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.
Benko, Juraj: Sovietske Rusko ako vzor? Reprezentácia sociálnej politiky a reality Ruska v slovenskej ľavicovej tlači v prvej polovici 20. rokov 20. storočia. Príspevok na medzinárodnej vedeckej Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Banská Bystrica, 27. – 28.8. 2014.

CAPÍKOVÁ, Silvia - FALISOVÁ, Anna: Resistence to Antibiotics and Return to Traditional Treatment Methods (Making Ethnomedicine Scientific). 3rd International Academic Conference: „The Style & Quality of Life of Modern Man”. Stalowa Wola, 28. 5. 2014.

ČERNÁK, Tomáš: Odraz ilegálnej činnosti Gustáva Husáka v kampani proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25. 4. 2014.

ČIČAJ Viliam: Formálna a obsahová premena komunikačnej praxe v novoveku. Medzinárodná konferencia Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava 24. – 26.6. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela „Naši“ a problém zásobovania. Snahy o samozásobiteľský charakter Prešporka / Bratislavy počas prvej svetovej vojny. Referát na medzinárodnej konferencii Nezměrné ztráty a jejich zvládání: obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka. Organizátori: Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd ČR, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte Universtität Wien, Lehrstuhl für Neueste Geschichte Goethe-Universität Frankufurt am Main. Praha, 7. – 8.10. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela Controversial interpretations – controversial past? Some cases from the Slovak–Hungarian history and historiography. Medzinárodná konferencia Transboundary Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slovakia and Hungary from a Local Border Perspective (Part II). Komárno, 12.9. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela: Children in war and war in children. Influence of Great War on lives and mentality of children and youth in Hungary. Referát na medzinárodnej konferencii Climax or Beginning? Organizátori: FF Karlovej Univerzity Praha, Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky, Philosophisch-Historische Fakultät Universität Innsbruck. Praha, 24. – 25.10. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela: Medvede, kohúti, psi a tí ostatní. Zrkadlový obraz nepriateľa v prvej svetovej vojne. Referát na medzinárodnej konferencii Stereotypes as a kind of war propaganda. Organizátori: Univerzita Komenského Bratislava, Veľvyslanectvá Francúzska, Nemecka, Talianska a Veľkej Británie v SR, Historický ústav SAV, Francúzsky inštitút, České centrum, ai. Bratislava, 12.11. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela: Survival strategies in the homeland: Austria-Hungary´s war regime from the perspective of Slovak historiography. Medzinárodné sympózium An outlook on World War I. Istanbul, 7.11. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela: Výnimočnosť alebo normalita? Každodennosť Veľkej vojny v Prešporku/Bratislave. Referát na medzinárodnej konferencii Město a válka. Organizátori: Filozofická fakulta Univerzity Pardubice. Pardubice, 24. – 25.4. 2014.

DUCHOŇOVÁ, Diana:Nerád by som nechal moje chúďa mŕtve dlho čakať na pohreb...“ Smrť a rituál pohrebu uhorských šľachtičien v 17. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. Organizátor:HÚ SAV, SHS pri SAV, Bratislava, 22. – 23.10. 2014.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Hodnosť kráľovnej v stredovekom Uhorskom kráľovstve. Úvodná prednáška X. Letní medievistickej školy, Centrum medievistických studií. Klášter Sázava, 5.9. 2014.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Stredoslovenské banské mestá ako venné majetky uhorských kráľovien. Konferencia Ars Montana.Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620). Ústí nad Labem – Větruše , 10. – 11.4. 2014.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. The Black Queen - Barbara of Cilli (How the historic legend was born) prednesená na International medieval congress Leeds v sekcii Ruling, Administering and Maintaining a Composite Empire: Emperor and King Sigismund of Luxemburg (1368-1437). Leeds, 7.7. 2014.

FALISOVÁ, Anna - CAPÍKOVÁ, Silvia: Životný štýl, sociálna determinácia zdravia a životné prostredie v historickej perspektíve. Medzinárodná vedecká konferencia Životný štýl a zdravie. Bratislava 5.12. 2014.

FALISOVÁ, Anna: Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 22. – 23.10. 2014.

FALISOVÁ, Anna: Zubní technici a starostlivosť o chrup. Medzinárodná konferencia Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Technické muzeum v Brně 16. – 17.9. 2014.

FERENČUHOVÁ, Bohumila: M. Hodža počas krízy medzinárodných vzťahov 1936 s vyvrcholením po vstupe nemeckých vojsk do demilitarizovanej zóny v Porýní. Prednáška na konferencii s medzinárodnou účasťou v rámci dní Milana Hodžu Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.

FIAMOVÁ, Martina: „Riešenie židovského problému" v novembri 1938 - deportácie Židov a ich realizácia v okresoch Slovenska. Medzinárodná vedecká konferencia Holokaust na južnom Slovensku. Košice, 22.5. 2014.

FIAMOVÁ, Martina: Majority and Minority Population in the Background of the Aryanisation of the Jewish Land Property in Slovakia (1939 – 1945). Medzinárodná vedecká konferencia Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century. Praha, 31.5. – 1.6. 2014.

FIAMOVÁ, Martina: Rok 1944 v procese arizácie židovskej pôdy.Medzinárodná vedecká konferencia Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 23. – 25.4. 2014.

FRIMMOVÁ, Eva: Formy vzdelaneckej komunikácie v 16. a začiatkom 17. storočia. Konferencia s medzinárodnou účasťou Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava, 24. – 25.6. 2014.

FRIMMOVÁ, Eva:Ján Zápoľský očami súčasníkov a nasledovníkov. Medzinárodná konferencia Kříž versus půlměsíc. Literární a umělecká tvorba jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem. Praha, 24. – 25. apríla 2014.

FRIMMOVÁ, Eva: Peter Révai a jeho historické dielo o uhorskej kráľovskej korune. VI. medzinárodná interdisciplinárna konferencia TEMPUS LIBRI 2014 Knihy v proměnách času. Český Krumlov, 23. – 26.10. 2014.

GUBA, Ivan: Jozef Lettrich v odboji a Slovenskom národnom povstaní v roku 1944. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25.4. 2014.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav: Aktivitäten ausländischen elektrotechnischer Gesellschaften auf dem Gebiet der Slowakei bis 1945. Medzinárodná konferencia Die sukzessiv vernetzte Welt – Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende der 19. und Verlauf des 20. Jahrhundert. Praha,9. – 11.11. 2014.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Periphery Against Centre? Slovakia in Czechoslovak State Planning. Slovakia in the framework of the post 1948 Czechoslovak economic and political development and its environmental context. Medzinárodný kongres Fourth European Congress on World and Global History. Paríž, 4. – 7.9. 2014.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav: Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v strednej Európe v roku 1944 a Slovenské národné povstanie. Medzinárodná konferencia Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 23. – 24.4. 2014.

HALLON, Ľudovít: Modernizácia priemyslu verzus životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 22. – 23.10. 2014.

HALLON, Ľudovít: Od „ekonomickej prosperity“ k Povstaniu (Ekonomický vývoj na Slovensku a SNP). Medzinárodná konferencia Povstanie. Slovenský inštitút v Paríži, Institut Balassi – Maďarský inštitút, Paríž, 7. – 8.11. 2014.

HALLON, Ľudovít: Slovenská ekonomika a jej miesto v nemeckom hospodárskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava,25. – 26.3. 2014.

HANULA, Matej: Milan Hodža a spolupráca československých agrárnikov s agrárnym politickým hnutím v Bulharsku. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.

HERUCOVÁ, Angelika: Palatine then Antichrist. Benedict in the Chronicle of Galicia-Volhynia. Prednesené na vedeckej konferencii Colloquia Rusica V: Rus a stredná Európa v 11. – 14. storočí. Organizátor: UK (Bratislava), JU (Krakov), PUVS (Ivano-Frankivsk). Spišská Kapitula, 16. – 18.10. 2014.

HLAVINKA, Ján – FIAMOVÁ, Martina:Arizácia židovského majetku. Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.

HLAVINKA, Ján – FIAMOVÁ, Martina:Medzi deportáciami a Povstaním: Postavenie židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943 – 1944. Medzinárodná vedecká konferencia Židé ve Slovenském národním povstání / Židia v Slovenskom národnom povstaní. Praha, 14.5. 2014.

HLAVINKA, Ján: Postwar Restitution of Jewish Valuables in Slovakia. Medzinárodná konferencia Jews and Gentiles in East Central Europe in the 20th Century. Praha 30.5. 2013.

HLAVOVÁ, Viera. Fenomén kulaka v 2. etape kolektivizácie na Slovensku. Referát na medzinárodnej konferencii Československo v rokoch 1954 – 1962. České Budějovice, 21. – 22.5. 2014.

HOLEC, Roman: Pamäti na vojnu – Vojna v pamätiach (slovenský príklad). Medzinárodný seminár Česko-slovenskej komisie historikov Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť prvej svetovej vojny v literatúre a umení). Bratislava, 9.4. 2014.

HOLEC, Roman: Eigentum und Nationalismus – verschiedene Adelsstrategien: Der Fall Slowakei. Medzinárodná konferencia Altösterreichischer Adel zwischen Nation – Nationalismus – Faschismus/ Nationalsozialismu (von ca. 1870–1938/1945).Wien, (Rakúsko), 3.-5.12. 2014.

HOLEC, Roman: Ideology and Practice of Agrarianism in the Mirror of Slovak-Croatian Relationship. Medzinárodná konferencia Croatia and Slovakia: Historical Parallels and Connections (from 1780 to the present day). Zagreb (Chorvátsko), 8.5. 2014.

HOLEC, Roman: Natur knows no boundaries: „Discovering“ the Tatra mountains and the birth of environmental protection in the 19th century. Congress 2014 of the Humanities and Social Sciences. The 29th annual conference of the Hungariaan Studies Association of CanadaSt. Catharines (Ontario, Canada), 24. – 26.5. 2014.

HOLEC, Roman: Slovenské a uhorsko/maďarské stereotypy o nepriateľoch a spojencoch. Medzinárodná konferencia k storočnici vypuknutia 1. svetovej vojny Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy. Bratislava, 12.11. 2014.

HOLEC, Roman: The Great Depression of 1929 – 1933 from the point of view of Czechoslovak political parties, financial experts and economists. Session Multiple economic crises in historical perspective on Fourth European Congress on World and Global History.Paris (Francúzsko), 4. – 7.9. 2014.

HOLEC, Roman: Vplyv exilových hospodárskych historikov na československú historiografiu. (Spolu s A. Doležalovou). Seminár Vliv české a slovenské exilové historiografie na historiografii domácí organizovaný v rámci 41. zasadania Česko-slovenskej komisie historikov. Plzeň (ČR), 15.10. 2014.

HOLLÝ, Karol – HUDEK, Adam: Politické zmeny v roku 1989 a slovenská inštitucionálna historiografia. Medzinárodné sympózium na zasadnutí Slovensko-rumunskej komisie historikov. Arad, 7.10. – 8.10. 2014.

HOLLÝ, Karol: Československo-poľské vzťahy a ochrana prírody v medzivojnovom období. Ku genéze TANAP-u a TPN. Medzinárodná konferencia Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou, 22. – 23.10. 2014.

HOLLÝ, Karol: Dilemy Jaroslava Vlčka v jeho literárno-historických syntézach (literatúra na Slovensku verzus slovenská literatúra, resp. česká literatúra). Vedecké kolokvium v rámci medzinárodného projektu Diskurzivita literatúry 19. storočia. Bořetice, 12. – 14.11. 2014.

HOLLÝ, Karol: Z listov Jozefa Gregora Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku. Medzinárodná konferencia Historické aspekty života dolnozemských Slovákov. Nadlak 21. – 22.3. 2014.

HOMOĽA, Tomáš: Olomouc ako dejisko politického zápasu o českú korunu v rokoch 1469-1479. Medzinárodná vedecká konferencia Stretnutie mladých historikov IV: Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Košice, 16.10. 2014.

HUDEK, Adam – KOVÁČ, Dušan: „Neue Wissenschaft“ für die „neue Gesellschaft“. Transformationsprozesse in der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in den Jahren 1948–1968. Medzinárodná konferencia Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg. Viedeň, 2. – 3.7. 2014.

HUDEK, Adam – MICHELA, Miroslav: Hodnotenie slovenského štátu v historiografii po roku 1945. Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava25. – 26.3. 2014.

HUDEK, Adam: Heroická aj problematická kapitola (česko-) slovenských dejín. Medzinárodná konferencia Povstanie. Slovenský inštitút v Paríži, Institut Balassi – Maďarský inštitút. Paríž 7. – 8.11. 2014.

IVANIČKOVÁ, Edita: Západné veľmoci a Slovenský štát 1939-1945. Medzinárodná konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25. – 26.3. 2014.

IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana: Die polnischen Kontakte von Ján Kollár. Medzinárodné na sympózium Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter de Weltliteratur (1771–1850). Viedeň, 3. – 6.11. 2014.

KAMENEC, Ivan: Jozef Tiso – kľúčová postava štátu a režimu. Prednáška na medzinárodnej konferencii Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava 25. – 26.3. 2014.

KAMENEC, Ivan: Výskum protifašistickej rezistencie na Slovensku po roku 1989 a jeho spoločenská reflexia. Medzinárodná konferencia Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25.4. 2014.

KAMENEC, Ivan: Menej známy prúd slovenskej exilovej historiografie. Medzinárodná konferencia Vplyv českej a slovenskej exilovej historiografie na domácu historiografiu. Plzeň, 16.10. 2014.

KAMENEC, Ivan: Predpoklady a príčiny zapojenia sa židovských obyvateľov do protifašistickej rezistencie na Slovensku. Medzinárodná konferencia Židia v Slovenskom národnom povstaní. Praha, 14.5. 2014.

KAMENEC, Ivan: Reflexia vojny v historickom vedomí slovenskej spoločnosti. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Odraz prvej a druhej svetovej vojny v slovenskej literatúre. Bratislava, 20.10. 2014.

KODAJOVÁ, Daniela: Dve podoby študentských osláv. Možnosť protestu voči oficiálnej politike i prostriedok formovania mládeže v duchu oficiálnej politiky. Medzinárodná konferencia Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918 – 1938. Bratislava, 6.6. 2014.

KODAJOVÁ, Daniela: Slovenské vrstvy pamätí na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi starými a novými časmi. Medzinárodná konferencia Prvá svetová vojna v zrkadle maďarskej a slovenskej literatúry. Bratislava, 26.5. 2014.

KODAJOVÁ, Daniela: Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu. Medzinárodná konferencia Ruská politika na Euroázijskom kontinente v moderných dejinách. Mošovce, 2. – 3.9. 2014.

KODAJOVÁ, Daniela: “Rozkvet a sláva spolku bude zaiste rozkvetom a slávou národa nášho!“ Živena – Spolok slovenských žien. Medzinárodná konferencia Sláva šľachetným III. Liptovský Mikuláš, 19. – 20.9. 2014.

KODAJOVÁ, Daniela: Tenká hranica medzi politickým ideálom a politickou perzekúciou. Veľká vojna v rodinnej pamäti (príklad rodiny Drahotíny Kardossovej-Križkovej. Medzinárodná konferencia Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín.Banská Bystrica,27. – 28.8. 2014.

KOHÚTOVÁ, Mária: Dielo Samuela Timona Purpura Pannonica. Medzinárodná konferencia Knihy v proměnách času. Český Krumlov, 24. – 27.10. 2014.

KOHÚTOVÁ, Mária: Kresťanskí a osmanskí bojovníci v opisoch bitky pri Moháči. Medzinárodná konferencia Kříž versus půlměsíc. Praha, 24. – 25.4. 2014.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Ego-dokumenty vo výskume dejín typografického média. Medzinárodná konferencia Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Bratislava, 8. – 10.4. 2014.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Jozefínske brožúry ako čitateľský fenomén. Medzinárodná konferencia Literárny život v minulosti a dnes . Nitra, 17.9. 2014.

KOLLÁROVÁ, Ivona: Literatúra v mediálnom svete neskorého osvietenstva. Workshop k česko-slovenskému projektu Diskurzivita literatúry v 19. století v česko-slovenském kontextu. Bořetice, 12. – 14.11. 2014.

KONEČNÝ, Peter: Communicating an industrial innovation: Development of the European amalgamation process in the Habsburg Monarchy 1785 – 1792. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii The History of Chemistry: Materials, Industry, Innovation and Governance, European University Institute, Firenze, 26. – 27.9. 2014.

KOVÁČ, Dušan: European Remembrance. Záverečné zhrnutie medzinárodnej konferencie Evropa mezi válkou a mírem 1914 – 2004. Základní mezníky evropské historie 20. století. Praha 9. – 11.6. 2014.

KOVÁČ, Dušan: Neue Wissenschaft für „die neue Gesellschaft“. Transformation der SAW in den Jahren 1945 – 1967 (spolu s Adamom Hudekom). Prednáška na medzinárodnej konferencii Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg. Abgrenzung, oder Annäherung? Viedeň, 2 – 3.7. 2014.

KOVÁČ, Dušan: Prvá svetová vojna a slovenská spoločnosť. Prednáška na medzinárodnej konferencii Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej literatúre. Bratislava, 20.10. 2014.

KOVÁČ, Dušan: Slovak national narrative and Hungarian national narrative as a part of the Slovak-Hungarian socio-political discourses. Prednáška na medzinárodnej konferencii. Transboundary Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slowakia an Hungary from a local Border-Perspective. Komárno, 12.9. 2014.

KOWALSKÁ, Eva: Effektivität und Kontraproduktivität der konfessionellen Verfolgung im Ungarn des 17. und 18. Jahrhunderts. Medzinárodná konferencia Náboženské strety a konfesní násilí ve střední Evropě v 15.-18. století. Organizátori: HÚ AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart. Praha, 5. – 7.11. 2014.

KOWALSKÁ, Eva: Exulanten und Galeerensklaven in den Dokumenten und als Erinnerungsort der slowakischen Lutheraner. Medzinárodná konferencia Cultural Heritage and the Innovations of the Humanities in the 21st Century. Debrecen 8. – 9.10. 2014.

KOŽÁKOVÁ, Katarína: Riadenie, ochrana a bezpečnosť pracujúcich v budovateľskom období Československej republiky v rokoch 1945 – 1948. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii České, Slovenské a Československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové, 2. – 3.4. 2014.

KŠIŇAN, Michal – BABJÁK, J.: Milan Rastislav Štefánik – charizmatický vodca alebo reakčný diktátor? Štefánikova činnosť na Sibíri na prelome rokov 1918/1919 a jej obraz v legionárskej literatúre. Medzinárodná konferencia Rusko (Sovietsky zväz) a Slovensko v priesečníkoch dejín. Banská Bystrica, 27. – 28.8. 2014.

LACKO, Miroslav: K transferu inovácií v stredoeurópskom hutníctve: Bartolomej Ľudovít Hechengartner (1702 – 1773) a zhutňovanie medi na Spiši v prvej polovici 18. storočia. Medzinárodná konferencia 55. seminář z dějin hutní výroby. Praha, 3.12. 2014.

LACKO, Miroslav: Oberungarische Waldbürgerschaft: Die unbekannten Zusammenhänge der Entstehung im Jahr 1748. Medzinárodná konferencia „Bergbau und Persönlichkeiten“ – 13. Internationaler Montanhistorischer Kongress 2014. Hall in Tirol, Sterzing, Schwaz /Rakúsko, Taliansko/ (Universität Innsbruck, Berenkamp-Verlag) 24. – 27.9. 2014.

LACKO, Miroslav: Uhorské banské mestá v neskorom stredoveku a ranom novoveku v slovenskej historiografii – bilancia a perspektívy bádania. Medzinárodná konferencia ARS MONTANA : Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novoveku (1459 – 1620). Ústí nad Labem, 10. – 11.4. 2014.

LENGYELOVÁ, Tünde: Komunikácia v ženskom prostredí. Konferencia s medzinárodnou účasťou Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. Bratislava, 24. – 26.6. 2014.

LENGYELOVÁ, Tünde: Nőkép a halotti beszédekben (Obraz ženy v posmrtných kázňach). Medzinárodná konferencia Nők térben és időben (Ženy v čase a priestore). Miškolc, (Maďarsko)16.5. 2014.

LENGYELOVÁ, Tünde: Panónske Slnko, druhý Achilles a bojový voz Izraela – tri thurzovské pohreby na začiatku 17. storočia.Medzinárodná konferencia Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku. Bratislava 22. – 23.10. 2014.

LONDÁK, Miroslav: Šikova reforma a tendencie k samosprávnym formám riadenia ekonomiky. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia. Bratislava, 6. – 7.11. 2014.

LUKAČKA, Ján: Vývin osídľovania a vlastníckych pomerov na Orave v stredoveku. Prednáška na zasadnutí Slovensko-poľskej komisie historikov v Gornej Zubriczy, 17. – 18.10. 2014.

MACHO, Peter: Andrej Hlinka v kolektívnej pamäti slovenských evanjelikov. Medzinárodný odborný seminár Sites of memory: heritage of the memory – memory of the heritage. Cieszyn (Poľsko), 16. – 18.10. 2014.

MACHO, Peter: Bratstvo zbraní a ducha: kultúrno-historický rozmer oficiálnej návštevy Slavka Kvaternika na Slovensku v roku 1942. Medzinárodná konferencia Croatia and Slovakia: Historical parallels and connections (from 1780 to the present day). Zagreb (Chorvátsko), 7. – 11.5. 2014.

MANNOVÁ, Elena: Das ungarländische Vereinswesen 1867 – 1914: Homogenisierung sowie Hybridisierung. Medzinárodná konferencia Nationalstaat und ethnische Homogenisierung; Ungarn und Rumänien im Vergleich (1867 – 1914). Budapest, 18. – 20.9. 2014.

MANNOVÁ, Elena: Ein höchst verwickeltes Erbe. Medzinárodná konferencia Bilder und Repräsentationen der Habsburgermonarchie im 20. und 21. Jahrhundert. Mníchov, 22.1. 2014.

MANNOVÁ, Elena: Štátne oslavy a ich akceptácia vo verejnom priestore viacetnickej Bratislavy (1919-1938). Medzinárodný seminár Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918-1938. Bratislava, 6.6. 2014.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína:Činnosť Ústredne židov a aktivity Pracovnej skupiny pred druhou vlnou deportácií. Medzinárodná vedecká konferencia Židé ve Slovenském národním povstání / Židia v Slovenskom národnom povstaní. Praha, 14.5. 2014.

MICHELA, Miroslav: Osud komárňanskej židovskej komunity v období rokov 1938-1945. Prednáška na medzinárodnej konferencii v Košiciach, 22.5. 2014.

MICHELA, Miroslav: Povstanie 1944 – oslavované aj zatracované. Medzinárodná vedecká konferencia Povstanie. Organizátori: Slovenský inštitút v Paríži, Maďarský inštitút v Paríži a HÚ SAV. Paríž, 7. - 8.11. 2014.

MOROVICS, Miroslav: Počiatky rozvoja bezdrôtovej telegrafie – éra tvorby Jozefa Murgaša. Medzinárodná vedecká konferencia Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte. Banská Bystrica, 16.5. 2014.

MOROVICS, Miroslav:Prínos osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala. Seminár k 50. výročiu založenia Múzea J. M. Petzvala. Spišská Belá, 29.10. 2014.

MOROVICS, Miroslav: Viktor Teissler – priekopník lekárskej fyziky v Československu. Medzinárodný vedecký seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat, IV. Brno, 17.9. 2014.

MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna: Ošetrovateľský personál na Slovensku začiatkom 20. rokov minulého storočia. Medzinárodná konferencia Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Technické muzeum v Brně, 16. – 17.9. 2014.

OSYKOVÁ, Linda: Milan Hodža a zahranično-politické otázky pred parlamentnými voľbami počas 1. ČSR. Medzinárodná konferencia Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch. Martin, 26. – 27.6. 2014.

OSYKOVÁ, Linda: Oslavy 10. výročia vzniku ČSR. Medzinárodný seminár Oficiálne a alternatívne sviatky v Československu 1918 – 1938. Bratislava, 6.6. 2014.

PEŠEK, Jan: „Povstalci“ a „nepovstalci“. Vedenie KSS 1944 – 1945. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské národné povstanie – Slovenska a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 24.5. 2014.

PEŠEK, Jan: Spory a konflikty vnútri rímskokatolíckej cirkvi. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia. Bratislava, 6. – 7.11. 2014.

PETRUF, Pavol: Vzťahy 1. Slovenskej republiky s neutrálnymi štátmi (Španielskom, Švajčiarskom a Švédskom). Medzinárodná konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava: Slovenskí úradníci a slovenské úrady v rokoch 1939 – 1945. (Na príklade agendy Obvodného notárskeho úradu v Lozorne). Medzinárodná konferencia Slovenský štát 1939 – 1945. predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít: Priemysel a infraštruktúra Uhorska v podmienkach prvej svetovej vojny. Medzinárodná konferencia Veda a technika v českých zemích za první světové války. Národní technické muzeum Praha, 14. – 15.10. 2014.

SABOL, Miroslav: Cestovný ruch v období Slovenského štátu (1939-1945). Medzinárodná konferencia Sportování a cestování v léte 1938 – 1958. Praha, 21. – 22.10. 2014.

SABOL, Miroslav: Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku v medzivojnovom období a ich dopad na životné prostredie. Medzinárodná konferencia: Príroda – dejiny – človek. Vývoj a ochrana životného prostredia v minulosti. Historický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci, Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou 22. – 23.10. 2014.

SEGEŠ, Dušan: Poliaci na Slovensku pred vypuknutím Povstania: problematika odbojových kontaktov, kuriérskych ciest a utečencov. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 25.4. 2014.

SEGEŠ, Dušan: Rückkehrer und Re-Emigranten in die Tschechoslowakei aus der Bundesrepublik Deutschland. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989 – Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarland. Jahrestagung der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Regensburg, 19. – 20.11. 2014.

SEGEŠ, Dušan: Slovenské národné povstanie a Poľsko. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Povstanie – Le Soulévement. Paríž, 7. – 8.11. 2014.

SEGEŠ, Dušan: Stred, ktorý sa rozplynul vo Východe – stredná Európa vo vnímaní vysielačov Rádio Slobodná Európa a a BBC v 50. a 60. rokoch. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Historizace střední Evropy. Opava, 16.10. 2014.

SCHVARC, Michal – HANULA, Matej: Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska 1944/45 ako súčasť nacionálno-socialistickej „Volkstumspolitik“ v juhovýchodnej Európe. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva – syndrom moderních dějin. Praha, 11. – 12.11. 2014.

SCHVARC, Michal: Nacionálno-socialistická „nová Európa“ a Slovensko. Medzinárodná vedecká konferencia Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Bratislava, 25. – 26.3. 2014.

SCHVARC, Michal: Slovenské národné povstanie a nemecká menšina. Medzinárodná vedecká konferencia Povstanie. Organizátori: Slovenský inštitút v Paríži, Maďarský inštitút v Paríži a HÚ SAV. Paríž, 7. – 8.11. 2014.

SCHVARC, Michal: Tretia fáza náboru slovenských Nemcov do Waffen-SS. Medzinárodná vedecká konferencia Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, 23. – 24.4. 2014.

ŠPILKA, Jozef. Vývoj členskej základne Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948–1953. Referát na konferencii České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové, 2. – 3.4. 2014.

ŠTEFÁNIK, Martin: Hospodárenie mesta Kremnica a jeho vzťah k panovníkovi a komore podľa zachovanej knihy účtov z doby vlády Žigmunda Luxemburského. Príspevok na medzinárodnej konferencii Argenti fodina organizovanej Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica, 12.9. 2014.

ŠTEFÁNIK, Martin: Italienisches Engagement im mittelslowakischen Bergwesen im 13-14.Jh. Medzinárodná konferencia European Social science History Conference, sekcia Italian Businessmen in medieval Central and Eastern Europe. Viedeň, 25.4. 2014.

ŠTEFÁNIK, Martin: Prenájomné zmluvy kremnickej komory z r. 1335-1342. Príspevok na medzinárodnej konferencii Ars Montana. Ústí nad Labem, 10.4. 2014.

ŠTEFÁNIK, Martin: Trade War of King Sigismund against Venice. Príspevok na medzinárodnom kongrese Leeds International Medieval Congress, v rámci časti Ruling, Administering and Maintaining a Composite Empire: Emperor and King Sigismund of Luxemburg (1368-1437), Session V: Finances and War. Leeds, 8.7. 2014.

VLASKO, Vladimír: Mesto Šopron a Šopronský komitát v politických zápasoch pánov z Koszegu. Prednesené na medzinárodnej konferencii Stretnutie mladých historikov IV: Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum. Košice, 16.10. 2014.

ZAVACKÁ, Marína: Freshly Painted. Image(s) of the Slovak National Uprising in the First Post-war Decades. Referát na medzinárodnej konferencii Partisanen- und Aufstandsbewegungen während des Zweiten Weltkriegs. Bad Wiessee, 6. – 9.11. 2014.

ZAVACKÁ, Marína: Hrdinské vĺčatá. Oficiálne detské vzory rokov 1939–1944. Prednáška na medzinárodnom vedeckom seminári. Opava, 12.11. 2014.

ZAVACKÁ, Marína: Účasť na panelovej diskusii usporiadanej pri príležitosti otvorenia medzinárodnej výstavy plagátov z roku 1989 Visegrad karma. Berlín, 18.6. 2014.

ZAVACKÁ, Marína: Vörös Lobogo. Povojnový návrat maďarčiny do verejného priestoru. Referát na medzinárodnej konferencii Historizace Střední Evropy. Opava, 16.10. 2014.

ŽATKULIAK, Jozef: Medzinárodné, politické a štátoprávne súvislosti Novembra ´89v Česko-Slovensku. 11. stretnutie zmiešanej komisie historikov Rumunska a Slovenska na tému Rok 1989. Pád komunistických režimov v Rumunsku a na Slovensku. 25. výročie od udalostí. Arad 7. – 8.10. 2014.

2013

ARPÁŠ, Róbert. Zjazd mladej agrárnej generácie 1933. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha 24.-25.10. 2013.

BADA, Michal. Niekoľko poznámok ku starostlivosti o zvieratá na pôde novovekej Bratislavy. Medzinárodný vedecký seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Organizátor: Technické muzeum v Brně. Brno, 24. – 25. októbra 2013.

BARTLOVÁ, Alena. Konferencia s medzinárodnou účasťou: Konala sa: 15. – 18. 10. 2013 v Brezovici na Orave. Téma konferencie: Orava dávna a súčasná, Usporiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo vedy a vysokých škôl PR. Téma príspevku: Alena Bartlová: Súčasný stav výskumu dejín Oravy (práce na projekte Dejiny a súčasnosť Oravy).

BARTLOVÁ, Alena. Konferencia s medzinárodnou účasťou: Konala sa 21. 9. 2013 v Modre. Usporiadateľ: Zväz slovenských architektov, Ev. a. v. cirkevný zbor (ECAV) Modra, Spolok: Modranská Beseda. Téma konferencie : Jubileum modranského sirotinca a architekt Dušan Jurkovič. Téma referátu: Alena Bartlová: Profil a činnosť zakladateľa modranského sirotinca Dr. Samuela Zocha.

BARTLOVÁ, Alena. Konferencia s medzinárodnou účasťou: Konala sa: 27. – 28. 6. 2013 v Martine. Usporiadateľ: Ústav politických vied SAV a Slovenská národná knižnica Martin, Téma konferencie: „Dr. Pavol Blaho – politik a národnoosvetový pracovník“. Téma referátu: Alena Bartlová: Mesto Skalica a činnosť jeho popredných osobností na prelome 19. a 20. storočia.“

BENKO, Juraj. Medzinárodná vedecká konferencia Gustáv Husák. moc politiky – politik moci. Praha, 29.-30.5.2013, nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, ČR. Organizátori: Historický ústav SAV a Ústav pro studium totalitních režimů v spolupráci s Národním muzeem v Prahe.

BYSTRICKÝ, Peter. „Pes a vlk v mytológii“. Prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii: Človek a svet zvierat v stredoveku, 30.9.-2.10. 2013 Topoľčianky.

ČERNÁK, Tomáš. Menšiny v centre moci. Národnostný, náboženský a sociálny pôvod vedúcich funkcionárov KSS v rokoch 1944-1950. Referát na podujatí : Slovensko v rokoch neslobody III. Menšiny. Organizátor : Katedra histórie Fakulty humanitných vied UMB, Spolok Slovákov v Poľsku, Múzeum SNP. Krakov 24. – 25. apríla 2013.

ČIČAJ, Viliam. Uhorsko a jeho klasifikácia v novoveku. Referát na medzinárodnej konferencii Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Vykonštruované prvky slovensko-maďarskej spoločnej minulostivo Váci (Maďarsko) 3.-5.12. 2013.

ČIČAJ, Viliam. Zeitliche Dimenssion des Buchtransfers in der Frühneuzeit. Referát na medzinárodnej konferencii Humanistischer Wissentransfer zwischen Schweiz und Ostmitteleuropa in der frühen Neuzeit, v Zürichu (Švajčiarsko) 15.-18.4. 2013.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Eine Stadt an der Grenze im Grossen Krieg. Am Beispiel Pressburgs. Referát na medzinárodnej konferencii Der Erste Weltkrieg an der „Heimatfront“. 33. Schlaininger Gespräche. Schlaining (Rakúsko), 22. – 26. 9. 2013, organizátor Burgenländisches Museum.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Glorious and dark side of War: Visual presentation of heroism and violence in illustrated newspapers during the Great War in Hungary. Referát na medzinárodnej konferencii The Great War and the Illustrated Press. Organizátori: I´OPIIM et l´Université Paris 13, IUT de Bobigny et du Labsic. Paríž, 5. – 6. 6. 2013.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Modernizácia komunálnej sociálnej starostlivosti v Prešporku / Bratislave v priebehu 19. a na prahu 20. storočia. Referát na medzinárodnej konferencii „Chudé budete mít mezi sebou stále“. Od charity k sociální politice ve městech 18.– 20. Století. 32. mezinárodní konference Archivu hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Praha, 8.–9. 10. 2013.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Adels- und Wappenbriefe als Quelle für die Erforschung der sozialen Mobilität im spätmittelalterlichen Ungarn . Prednesené na medzinárodnom kolokviu: Wappenbriefe und Standeserhöhungsurkunden als Ausdruck europäischen Kulturtransfers? Beiträge zur diplomatischen Norm und sozialen Praxis im späten Mittealter organizovanom Slezskou univerzitou 13. – 15. marca 2013 v Opave.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Človek a svet zvierat v stredoveku. Úvodný referát na medzinárodnej vedeckej konferencii: Človek a svet zvierat v stredoveku, usporiadanej v Topoľčiankach 30. 9. – 2. 10. 2013.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Ženy ako obete dvorských intríg. Prednesené 20. novembra 2013 na medzinárodnom interdisciplinárnom kolokviu: Ženy a deti ve dvorské společnosti (organizátor: Výskumné centrum Dvory a rezidencie v stredoveku).

FALISOVÁ, Anna – MOROVICSOVÁ, Eva. Účasť MUDr. Ivana Stodolu na výmennom pobyte lekárov organizovanom Zdravotníckou organizáciou Spoločnosti národov. Medzinárodná vedecká konferencia: Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Praha, Národní technické muzeum 1. – 2. 10. 2013.

FALISOVÁ, Anna. Félix d'Herele a história liečby za pomoci bakteriofágov. Medzinárodná vedecká konferencia: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno, Technické muzeum v Brně 24. – 25 9. 2013.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Helena Turcerová Devečková, la famille Ernest Denis et Turčiansky sv. Martin comme lieu de médiation culturelle franco-russo-polonaise. Colloque Médiateurs et lieux de médiation culturelle entre la France et l‘Europe centrale. Paris, Institut d´Etudes slaves 24. a 25. októbra 2013.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. M. R. Štefánik a česko-slovenské vojsko v Rusku (s dôrazom na roky 1916-1917). Konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 23. 5. 2013.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Podkarpatská Rus v Spoločnosti národov (1929-1939). Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Podkarpatská Rus v dejinách Československa 1919-1946. Konferencia konaná pri príležitosti životného jubilea Dr. H. C. univ. prof. Michala Daniláka, CSc. Filozofická fakulta PU Prešov 6. – 7. 11. 2013.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Saisir le terrain : la frontière de la Slovaquie après 1918. Pozvaná prednáška na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Saisir le terrain – Terrain (be)greifen. Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 8. a 9. júla 2013.

FRIMMOVÁ, Eva. Le portrait de Iohannes Zápoľský/ Zápolya dans les documents historiques Alba Iulia, 4. – 5. decembra 2013 – medzinárodná konferencia Bibliology and National Cultural Heritage. Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691 – 1830). Recovery of a Cultural Identity.

FRIMMOVÁ, Eva. Les relations entre les humanistes de la Suisse et ceux provenant du territoire de la Slovaquie actuelle (Vzťahy medzi humanistami zo Švajčiarska a z územia dnešného Slovenska). Zürich, 15. – 18. apríla, 2013 – medzinárodný kongres Humanistischer Wissenstransfer zwischen der Schweiz und Ostmitteleuropa in der Frühen Neuzeit.

FRIMMOVÁ, Eva. Un médiateur culturel au XVIIe siècle : Peter Fradelius (1580-1621), vice-recteur de l'Université de Prague (Kultúrny sprostredkovateľ v 17. storočí: Peter Fradelius (1580 – 1621), prorektor pražskej univerzity).Paríž, 23. – 24. októbra 2013 – medzinárodné kolokvium Médiateurs et lieux de médiation dans l'échange entre la France et l'Europe centrale (Mediátori a miesta kultúrnej mediácie medzi Francúzskom a strednou Európou).

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Oportunizmus v uhorskej šľachte? Mikuláš Pálffy medzi panovníckym dvorom a uhorskou stavovskou opozíciou. Prednáška na konferencii „Fikcia a skutočnosť, symbol a politikum. Vykonštruované prvky slovensko-maďarskej spoločnej minulosti”. – 4. XII. 2013. Vác, Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény. Organizátor: Slovensko- maďarská komisia historikov, HÚ SAV, Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézete.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Industrializácia Slovenska a významné priemyselné podniky v medzivojnovom období. Medzinárodná vedecká konferencia: Věda a technika mezi válkami. Praha, Národní technické muzeum 1. – 2. 10. 2013.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993. Medzinárodná konferencia: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava, Historický ústav SAV, Paneurópska vysoká škola16. – 17. 1. 2013.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948. Medzinárodná konferencia: Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. Praha, Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní muzeum ČR, 29. – 30. 5. 2013.

HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Železnice na území dnešného Slovenska v druhej polovici 19.storočia. Medzinárodná vedecká konferencia: Železnice v nás. Praha, Národní technické muzeum 15. 10. 2013.

HALLON, Ľudovít – SCHVARC, Michal. Durchdringung der Erdölindustrie in Südosteuropa 1939 – 1945 durch deutsches Kapital am Beispiel der Slowakei. 12. montánno-historický kongres. Vier Dinge, die das Bergwerk verderben. Bergbau und Krieg, Sterzing – Schwaz, 25. – 28. 9. 2013.

HALLON, Ľudovít – SCHVARC, Michal. Durchdringung der Erdölindustrie in Südosteuropa 1939 – 1945 durch deutsches Kapital am Beispiel der Slowakei. 12. montánno-historický medzinárodný kongres: Vier Dinge, die das Bergwerk verderben. Bergbau und Krieg. Sterzing – Schwaiz, Universität Innsbruck, Berenkamp-Verlag 25. – 28. 9. 2013.

HALLON, Ľudovít. Dejiny chemického priemyslu na Slovensku 1918 - 1948. Medzinárodná konferencia: Milníky techniky z pohledu chemika. Praha, Národní technické muzeum. 28. - 29. 5. 2013.

HALLON, Ľudovít. Hospodársky vývoj Slovenska na pozadí štátoprávnych a národnopolitických zmien 1918 – 1945. Medzinárodná vedecká konferencia: Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava, Historický ústav SAV, Národná banka Slovenska 13. – 14. 11. 2013.

HALLON, Ľudovít. Paralely vývoja konjunkturálneho cyklu na Slovensku v medzivojnovom období a po roku 1993. Medzinárodná vedecká konferencia: Fenomén Hospodářské krize v českých zemích / Střední Evropě 19. a 20. století . Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Univerzita Karlova Praha 18. – 19. 10. 2013.

HANULA, Matej. Pavol Blaho – prvý predseda agrárnej strany na Slovensku. Príspevok na vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky, Martin, 27. – 28. 6. 2013.

HANULA, Matej. Regionalizmus v 1. ČSR. Príspevok na vedeckom seminári Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie) v rámci zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov, Košice, 22. 10. 2013.

HANULA, Matej. Roľnícka osveta – príspevok agrárnej strany k výskumu vidieka a šíreniu vzdelanosti na Slovensku. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Agrarizmus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha, 24. – 25. 10. 2013.

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Dolnorakúski vzdelanci v Bratislave na sklonku stredoveku. Medzinárodná konferencia: Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí. 19. – 20. 3. 2013 na Bratislavskom hrade.

HLAVAČKOVÁ, Miriam. Ryby v stredovekej pôstnej praxi. Medzinárodná konferencia: Človek a svet zvierat v stredoveku. Topoľčianky 30. 9. – 2. 10. 2013.

HLAVINKA, Ján. Úloha centrálnej banky v arizácii a reštitúcii židovských cenností. Medzinárodná vedecká konferencia: Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku. Bratislava, Historický ústav SAV, Národná banka Slovenska 13. – 14. 11. 2013.

HLAVOVÁ, Viera. Záverečná etapa politickej činnosti dr. Vavra Šrobára v povojnovom Československu (1945 - 1950). Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Dr. Vavro Šrobár a jeho zástoj pri vzniku a budovaní Československa. Praha, 4. – 5. 11. 2013. Organizátori : Česko – Slovenská spoločnosť, Slovensko – Česká společnost, Ústav politických vied SAV.

HOLEC, Roman. Der Bund der slawischen Agrarjugend als Bestandteil der internationalen Agrarbewegung (1924 – 1938), medzinárodná konferencia Politische Mobilisierung in Ostmittel- und Südosteuropa, Marburg (Nemecko), 13. – 14. 6. 2013, organizátor Herder Institut Marburg, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg.

HOLEC, Roman. Roľnícka literatúra v stredo- a východoeurópskej komparácii. Medzinárodná konferencia Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu/Das Bild des Bauern in der Belletristik der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Schatten des Nationalismus. Praha (ČR), 22. – 23. 11. 2013, organizátor FF UK Praha, FF Ostravské univerzity Ostrava.

HOLEC, Roman. Slováci v siločiarach medzi Viedňou, Budapešťou a Prahou. Medzinárodná konferencia Praha a národní hnutí na konci 19. století. Praha (ČR), 20. – 21. 6. 2013, organizátor Centrum středoevropských studií ako spoločné pracovisko CEVRO Institut a Ústavu TGM.

HOLEC, Roman. Slovakia as Eldorado of strategic raw materials in the first half of the 20th century, medzinárodná vedecká konferencia Knowledge about Resources. Challenges of the Exploration and Exploitation of Resources in East Central Europe in the 19th and 20th Centuries, Marburg (Nemecko) 18.-19. 4. 2013,organizátor Herder-Institut Marburg.

HOLEC, Roman. Slovenský lokaj na dvore Františka Jozefa (Anton Szmolen 1856 – 1939). Vedecká konferencia Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí (19.3). Bratislava, 19. 3. – 20. 3. 2013, organizátori Slovenské národné múzeum Bratislava, Österreichisches Staatsarchiv Wien.

HOLEC, Roman. The glass half full or half empty? The economic interests of the Hungarian minority in Czechoslovakia (1918−1938) and Slovakia (1939−1945). Congress 2013 of the Humanities and Social Sciences. The 28th annual conference of the Hungarian Studies Association of Canada, Victoria (Kanada), 1. – 3. 6. 2013, organizátor Hungarian Studies Association of Canada.

HOLEC, Roman. Zväz slovanskej agrárnej mládeže (1924–1938). Medzinárodná konferencia Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století . Praha (ČR), 24.-25. 10. 2013, organizátor Centrum středoevropských studií ako spoločné pracovisko CEVRO Institut a Ústavu TGM.

HOLEC, Roman. Zwischen Verehrung und Hass – Kriegsschauplatz Südtirol und zwei Offiziersschicksale (s Judit Pál). Medzinárodná konferencia Krieg und Tourismus. Guerra e turismo. Meran (Taliansko), 7. 11. – 9. 11. 2013, organizátor Touriseum, Museo Provinciale del Turismo, Merano.

HOLEC, Roman. Кобургите и Словакия. Medzinárodná konferencia Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене . Sofia (Bulharsko), 31. 10. – 1. 11. 2013, organizátor Институт за исторически изследвания - Българска академия на науките.

HOLEC, Roman.. „Vy máte svojho Gibbona, my máme nášho Nejedlého“: postrehy z ciest britského diplomata po Slovensku v rokoch 1958–1959. Medzinárodná konferencia Minulost je bitevním polem současníků konanej pri príležitosti osemdesiatych narodenín Viléma Prečana, Praha (ČR), 24. – 25. 1. 2013, organizátor Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Národní muzeum, Čs. dokumentační středisko.

HOLLÝ, Karol. Hydrobiologická stanica USŠ v Šamoríne. Medzinárodná vedecká konferencia: Věda a technika mezi válkami. Praha, Národní technické muzeum 1. – 2. 10. 2013.

HOLLÝ, Karol. Marginalizácia slovenských dejín v národnej ideológii tzv. martinského centra SNS na prelome 19. a 20. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia: Paměť – historické vědomí – marginalizace – identita. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 23. – 24. 9. 2013.

HOLLÝ, Karol. Tzv. ženská otázka v publicistike E. Maróthy-Šoltésovej na prelome 19. a 20. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia: Ženy 19. a 20. storočia. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 8. 10. 2013.

HOLLÝ, Karol. Východiská slovakofilskej ideológie K. Kálala na prelome 19. a 20. storočia. Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků: České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, 4. – 5. 4. 2013.

HRADSKÁ, K.: Židovská komunita na Slovensku v roku 2013. Druhá vlna deportácií. Medzinárodná vedecká konferencia, 25.-26. septembra 2012. Banská Bystrica.

HUDÁČEK, Pavol. Silva ad pasturam porcorum (Lesné pasenie svíň v stredoveku). Prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii: Človek a svet zvierat v stredoveku, usporiadanej v rámci projektu VEGA 2/0061/11 v Topoľčiankach 30. 9. – 2. 10. 2013.

HUDEK, Adam. Economic Development in Slovakia since 1993 a Dissolution of Czechoslovakia. Slovak perspective. Medzinárodná konferencia: The Czech and Slovak Republics: Twenty years of independence, 1993 – 2013. Ottawa, Kanada, University of Ottawa 4. – 5. 10. 2013.

HUDEK, Adam. Expelled from utopia. Slovak communist intellectuals between the years 1945-1955. Medzinárodná konferencia: Catastrophe and Utopia. Central and Eastern European Intellectual Horizons 1933 to 1958. Budapešť, Annual conference of the Imre Kertész Kolleg Jena 13. – 15. 6. 2013.

HUDEK, Adam. Gustáv Husák v historiografii – pohľady marxistickej a exilovej historiografie. Medzinárodná konferencia: Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. Praha, Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní muzeum ČR, 29. – 30. 5. 2013.

HUDEK, Adam. Historiografia o rozdelení Československa. Medzinárodná konferencia: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava, Historický ústav SAV, Paneurópska vysoká škola16. – 17. 1. 2013.

HUDEK, Adam. There were some mistakes made: Methods of indirect rehabilitation of non-democratic past in Slovakia. Medzinárodná konferencia: Memory between history and contemporary politics in East Central Europe. Aarhus, Dánsko, NEMMA - Network on European Memory of Mass Atrocities, 30. – 31. 1. 2013.

IVANIČKOVÁ, Edita. The British Policy Ambivalence as Regards the Slovak Exile Representatives in London. Medzinárodná konferencia „Czechoslovakia and the Other Occupied Nations in London: The Story of the Exile Revisited After Seventy Years.“ Praha, Černínský palác, 5. – 7. júna 2013. Konferencia organizovaná Britsko-česko-slovenským fórom historikov.

KAMENEC, Ivan. Problémy interpretácie dejín slovenského štátu. Referát odznel na konferencii Minulost je bojové pole současnosti, ktorú 24.-25 januára 2013 usporiadal ÚSD AV ČR v Prahe na počesť osedmesiatych narodenín V. Prečana.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Agrarizmus Antona Štefánka.Medzinárodná vedecká konferencia Agrarizmus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha 23. – 26. októbra 2013, organizátor Centrum středoevropských studií společné pracoviště Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.a vysoké školy CEVRO Institut o.p.s.

KODAJOVÁ, Daniela. Od Dunaja k Tatrám“ – úvahy slovenských národovcov o hraniciach a krajine obývanej Slovákmi. Medzinárodná konferencia Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí. 19.-20.3.2013, Bratislava. Štátny archív, Bratislava, Slovenské národné múzeum, Österreichisches Staatsarchiv Wien.

KOVÁČ, Dušan. Die Region an der mittleren Donau anhand der politik der Entente in der ersten Weltkrieg, Schlaining, Schlaininger Gespräche, 26. 9. 2013, organizátor Burgenländische Museum.

KOVÁČ, Dušan. Die Teilung der Tschechoslowakei: Interpretationen, Fakten und Mythen, prednáška na vedeckej konferencii“20 Jahre friedliche Teilung der Tschechoslowakei, Lipsko, 24. – 25. 4l 2013, organizátor GZWO Leipzig (Geisteswissenschaftliches Zentrum Ostmitteleuropa).

KOVÁČ, Dušan. Metamorfózy idey národného štátu v 20. storočí, prednáška na medzinárodnej konferencii: Minulost je bitevním polem současníků, Praha 24. – 25. Január 2013, organizátor Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

KOVÁČ, Dušan. The Slovak political Thought in the long 19th century: from anglophobia to anglophilia, prednáška na medzinárodnej konferencii: The english parlamentarism and constitutionalism in Central Europoe, London 12. 9. 2013, organizátor University of Notterdame London.

KOWALSKÁ, Eva.Der Jesuit Nicolaus Kellio (1648-1684): Der Typus eines neuen Predigers, konferencia „450 Jahre Concilium Tridentinum. Das Konzil von Trent und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert“, Budapest 7. - 9. 10. 2013, organizátor Katholische Péter-Pázmány-Universität Budapes.

KOWALSKÁ, Eva.Probleme mit der städtischen Welt: Zur Fragestellung des Nationalwerdens von Slowaken, konferencia Provinz als Denk- und Lebensform, Ljubljana 26.-28. 9. 2013, org. Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, Institut für Germanistik an der Universität Ljubljana.

KOWALSKÁ, Eva.Vynuždenaja emigracija iz Vengrii po pričine veroispovedanija v 17. veke, konferencia Vzaimodejstvija i konflikty na konfesionaľno i etničesky smešanych territorijach centraľnoj i vostočnoj Evropy, Moskva 6. - 9. 6.2013, organizátori Institut Slavianovedenija + Maď.kultúrny inštitút Balassi Intézet.

KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Vavro Šrobár – prvý minister plnou mocou pre správu Slovenska na konferencii Dr. Vavro Šrobár a jeho zástoj pri vzniku a budovaní Československa 4. novembra 2013 v Prahe. Usporiadali ju a Česko-slovenská společnost a ÚPV SAV Bratislava.

KRÁLIK, Tomáš: Monastic Nurses during the Totalitarian Regime 1948 – 1953 in Czechoslovakia. Example of the Order of Saint Elisabeth in Bratislava. Herder-Institut für historische, Ostmitteleuropaforschung -Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Nachwuchst?agung Politische?s Zäsuren - gesellscha?ftliche Brüche?, Bratislava 23.-25.5. 2013.

KŠIŇAN, Michal. „Milan Rastislav Štefánik comme médiateur culturel“.2013, Colloque Médiateurs et lieux de médiation culturelle entre la France et l'Europe centrale, Paríž, 24.-25.10.

KŠIŇAN, Michal. Bratislava, 23.5. 2013, Historický ústav SAV, M. R. Štefánik a československé zahraničné vojsko (légie), „M.R. Štefánik v Taliansku“.

KŠIŇAN, Michal. Saisir le terrain, „Le concept de la Tchécoslovaquie pendant la Grande Guerre“.Pozvaná prednáška na Medzinárodnú vedeckú konferenciu Saisir le terrain – Terrain (be)greifen. Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main 8. a 9. júla 2013.

KUŠNIRÁKOVÁ, I.: Organizácia sociálnej starostlivosti v Bratislave v ranom novoveku. Konferencia „Chudé budete mít mezi sebou stále“ Od charity k sociální politice ve městech 18.– 20. století. Organizátori: Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Praha, 8.–9. 10. 2013.

LACKO, Miroslav. Die Finanzierung der Militärpolitik der Habsburgermonarchie und ungarisches Kupfer in den 1740er Jahren. 12. montánno-historický medzinárodný kongres: Vier Dinge, die das Bergwerk verderben. Bergbau und Krieg. Sterzing – Schwaz, Universität Innsbruck, Berenkamp-Verlag 25. – 28. 9. 2013.

LACKO, Miroslav. Hospodárske problémy habsburskej monarchie a uhorská meď v 40. rokoch 18. storočia. Medzinárodné numizmatické sympózium: Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť. Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV: Košice, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV 16. – 19. 5. 2013.

LACKO, Miroslav. Kontakty a transfer inovácií medzi českými banskými revírmi a spišsko-gemerskou banskou oblasťou v prvej polovici 18. storočia. Mezinárodní konference k historii hornictví a důlních prací: Stříbrná Jihlava 2013. Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava – ARCHAIA Brno 10. – 12. 10. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Zemepanské mestá Thurzovcov v 16. a 17. storočí. Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii Zemepanské mestá a mestečká v hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom vývine Uhorska v 16.-19. storočí. Organizátor: Inštitút histórie Filozofickejfakulty Prešovskej univerzity v Prešove; Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity; Prešov, 5.-6.12. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Postavenie muža a ženy v stredovekej a ranonovovekej spoločnosti. Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej konferencii Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok. Organizátori: Zväz múzeí na Slovensku; Etnologická sekcia ZMS; Múzeum mesta Bratislavy. Bratislava – 1.-3.10. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Boszorkánygyanús magyar főúri asszonyok (Aristokratické ženy podozrivé z bosoráctva).Vyžiadaná prednáška na podujatí „Boszorkányos délután“ (Bosorácke popoludnie). Organizátor: Magyar Nemzeti Levéltár Soproni Levéltára - Sopron, 21.6. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Magyar arisztokrata asszonyok szerepe a kora újkori társadalom művelődésében (Úloha aristokratických žien vo vzdelávaní ranonovovekej spoločnosti). Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej konferencii „Műveltség és társadalmi szerepek: a 17–20. századi arisztokrácia műveltsége, művészetet és az oktatás fejlesztését, a birtokok építését, modernizációját támogató tevékenysége“ (Vzdelanosť a spoločenské úlohy – vzdelanosť, mecénstvo a hospodárenie aristokracie v 17. -20. storočí). Organizátor: Inštitút histórie FF Prešovskej univerzity a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Prešov, 12.-13.9. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Nemci na území Slovenska v období raného novoveku – hospodárske, spoločenské a kultúrne kontakty a vplyvy. Úvodný seminár k projektu „800 rokov spolužitia Nemcov a Slovákov na území dnešného Slovenska“. Berlín, 20.11. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzó Imre, Bethlen Gábor elkötelezett híve (Imrich Thurzo, oddaný prívrženec G. Bethlena). Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej konferencii „Bethlen Gábor és Európa“ (Gabriel Bethlen a Európa) – organizovaná Univerzitou Babes-Bolyai v Cluj-Napoca, 24.-27.10. 2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Život žien v neskorom stredoveku a v novoveku – teoretické očakávania a každodenná realita. Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej konferencii Obrazy žien v menšine - postavenie maďarských žien a detí na Slovensku. Hlavný organizátor: Výbor pre rovnosť príležitostí žien a detí pri Okrúhlom stole Maďarov na Slovensku; Spoluorganizátor: OZ Phoenix, Centrum rodových štúdií na FFUK Bratislava, Spoločnosť Anima Fórum inštitút pre výskum menšín; Šamorín: 22.–23. november 2013.

LONDÁK, Miroslav, HUDEK, Adam. Economic Developments in Slovakia. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii (predniesol A. Hudek) : La République tchèque et la République slovaque : vingt ans de l´independence, 1993 – 2013, Ottawa, Kanada, organizátor : University of Ottawa, 4. – 5. október 2013.

LONDÁK, Miroslav. Dvadsať rokov samostatnej SR – ekonomický vývin a jeho historické súvislosti. Referát na medzinárodnej konferencii 20 rokov moderného slovenského štátu. Paríž (Francúzsko), 22. január 2013. Organizátori : Historický ústav SAV, Slovenský inštitút v Paríži.

LONDÁK, Miroslav. Ekonomika na Slovensku po štyridsiatych rokoch komunizmu. Referát na medzinárodnej vedeckej konferenci : 20 rokov Slovenskej republiky – jedinečnosť a diskontinita historického vývoja (20 years of Slovak republic – Uniqueness and Discontinuity of Historical Development) Bratislava,16. – 17. 1. 2013. Organizátori : Historický ústav SAV, Paneurópska vysoká škola.

LONDÁK, Miroslav. Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku 1945. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii : Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku (The History of Central Banking in Slovakia). Bratislava, 13. – 14. november 2013. Organizátori : Národná banka Slovenska a Historický ústav SAV.

LONDÁK, Miroslav. Hlavné tendencie ekonomického vývoja na Slovensku po roku 1945. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii : Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku (The History of Central Banking in Slovakia). Bratislava, 13. – 14. november 2013. Organizátori : Národná banka Slovenska a Historický ústav SAV.

LONDÁKOVÁ, Elena. Ambície a neúspechy progresívneho vývoja 60. rokov – Slovensko v predjarí a roku 1968. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii : 20 rokov Slovenskej republiky – jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja (20 years of Slovak republic – Uniqueness and Discontinuity of Historical Development) Bratislava,16. – 17. 1. 2013. Organizátori : Historický ústav SAV, Paneurópska vysoká škola.

LONDÁKOVA, Elena. Husákove ženy. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii : Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Praha, 28. – 29. 5. 2013. Praha, 28. – 29. 5. 2013. Hlavný organizátor : Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha.

LUKAČKA Ján . Košice v anjouovskom období. Príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii Košice v súradniciach svetových dejín konanej 19. – 20 septembra 2013 v Košiciach v rámci podujatí „Košice 2013 – európske hlavné mesto kultúry“ s osobitným zreteľom na obchodné kontakty mesta v rámci stredovýchodnej Európy.

LUKAČKA Ján. Vyvrcholenie byzantskej misie na Veľkej Morave a vznik samostatnej cirkevnej provincie. Prednesené na konferencii Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí III. v Prešove 23. 6. 2013 (organizátor: Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove).

LUKAČKA, Ján. Chov veľkých hospodárskych zvierat v stredoveku. Medzinárodná konferencia: Človek a svet zvierat v stredoveku. Topoľčianky 30. 9. – 2. 10. 2013.

LYSÁ, Žofia. Sokoliarstvo v stredovekom Uhorsku. Prednesené na medzinárodnej vedeckej konferencii: Človek a svet zvierat v stredoveku, v Topoľčiankach 30. 9. – 2. 10. 2013.

MACHO, Peter. Apponyiho zákony v kontexte maďarizácie, medzinárodná vedecká konferencia Ján Čajak a jeho doba, Bratislava 19. 9. 2013, organizátor Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava.

MACHO, Peter. Cyrilometodská tradícia na Slovensku medzi konfesionalizmom a nacionalizmom, konferencia Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století v období rozkvětu i snah o umlčení, Praha 3. – 6. 6. 2013, organizátor Filozofická fakulta Karlovej univerzity Praha, Historický ústav AV ČR Praha.

MANNOVÁ, Elena. Referát „Bilder und Funktionen der Habsburgermonarchie in der slowakischen Historiographie“ na medzinárodnej konferencii Die Habsburgermonarchie (1526-1918) als Gegenstand der modernen Historiographie. Raumkonzepte und Meistererzählunegn und deren institutionelle Vertreter. Usp. Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Viedeň 6.-8.11. 2013.

MANNOVÁ, Elena.Úvodná prednáška „Pressburg – Pozsony – Bratislava: Politische Zäsuren und gesellschaftliche Brüche in einer multiethnischer Stadt“, konferencia „Politické cezúry – spoločenské prelomy? K významu politických cezúr pre spoločenský vývoj v strednej a východnej Európe v 19. a 20. storočí“, usp. Herder-Institut Marburg s HÚ SAV 23. – 25. 5. 2013 v Bratislave.

MICHÁLEK, Slavomír. Referát na medzinárodnej konferencii 20 rokov moderného slovenského štátu. Paríž rokov existencie Slovenskej republiky – medzinárodný rozmer - Paríž (Francúzsko), 22. január 2013. Organizátori : Historický ústav SAV, Slovenský inštitút v Paríži.

MICHÁLEK, Slavomír. 20 rokov existencie slovenskej republiky, domáci a medzinárodný rozmer, genéza vzťahov medzi Slovákmi a Čechmi. Konferencia na Veľvyslanectve SR v Štokholme 22. mája 2013.

MICHÁLEK, Slavomír. Vzťahy Prahy a Washingtonu vo sfére obchodu počas normalizácie. Medzinárodná konferencia „Gustáv Husák, moc politiky – politik moci“, Praha, ÚSTR a HÚ SAV, 28.-29. mája 2013.

MOROVICS, Miroslav. Spoločenské a politické dimenzie aktivít Dionýza Štúra. Medzinárodná vedecká konferencia: 120. výročie úmrtia Dionýza Štúra. Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 9. 10. 2013.

MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna. Komunitná starostlivosť o deti v prvej Československej republike. Medzinárodná vedecká konferencia: Nursing of the 21 th Century in the Process of Changes : symposium Proceedings. Nitra, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 12. – 13. 9. 2013.

ONDRUŠOVÁ, Eva: Staatswirtschaftslehre des Kameralismus - Theorie und Praxis am Beispiel von den Kameralherrschaften im mittelslowakischen Bergbaugebiet (Einführung in das Thema). Economy and society in Central and Eastern Europe. Territory, population, consumption. Organizátor: Universitatea „1 Decembrie 1918“. Alba Iulia 25-27.4. 2013.

PEŠEK, Jan. G. Husák vo februári 1948. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii : : Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Praha, 28. – 29. 5. 2013. Hlavný organizátor : Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha.

PEŠEK, Jan. Nekomunistické politické strany na Slovensku 1948 – 1989. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko poľskej komisie historikov pri SAV a Poľsko-slovenskej komisie historikov, Bratislava, 14. 11. 2013. Hlavný organizátor : Historický ústav SAV.

PEŠEK, Jan. Strana slobody a Strana slovenskej obrody 1956 – 1969. Referát na kolokviu : Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956 – 1969. Praha, 28.11. 2013. Organizátori : Ústav pro studium totalitních režimů, Praha a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava: Znalecká činnosť z odboru história. Medzinárodný seminar Extrémistická symbolika: Právne a právno-aplikačné aspekty skúmania a posudzovania symbolov spojených s extrémizmom, 30. 7. 2013, Ministerstvo vnútra, Bratislava.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Industrializácia Slovenska a významné priemyselné podniky v medzivojnovom období. Medzinárodná vedecká konferencia: Věda a technika mezi válkami. Praha, Národní technické muzeum 1. – 2. 10. 2013.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Proces globalizácie a vstup Slovenska do medzinárodných hospodárskych štruktúr po r. 1993. Medzinárodná konferencia: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava, Historický ústav SAV, Paneurópska vysoká škola16. – 17. 1. 2013.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Úloha Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945-1948. Medzinárodná konferencia: Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. Praha, Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní muzeum ČR 29. – 30. 5. 2013.

SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Železnice na území dnešného Slovenska v druhej polovici 19.storočia. Medzinárodná vedecká konferencia: Železnice v nás. Praha, Národní technické muzeum 15. 10. 2013.

SABOL, Miroslav . Dopravné služby a ich vplyv na rozvoj cestovného ruchu na 5Slovensku. Medzinárodná vedecká konferencia: Sportovní cestovaní v meziválečném Československu. Praha, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum 3. – 4. 10. 2013.

SABOL, Miroslav. Kríza zásobovania – prídelový systém Protektorát Čechy a Morava verzus Slovenský štát. Medzinárodná vedecká konferencia: Fenomén Hospodářské krize v českých zemích / Střední Evropě 19. a 20. století . Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, Univerzita Karlova Praha 18. – 19. 10. 2013.

SABOL, Miroslav. Potravinársky priemysel na Slovensku 1918 - 1948. Medzinárodná vedecká konferencia: Milníky techniky z pohledu chemika. Praha, Národní technické muzeum 28- 29. 5. 2013.

SABOL, Miroslav. Slovenské hospodárstvo po prvej päťročnici. Medzinárodná vedecká konferencia: Rok 1953 v Československu. České Budějovice, Státní okresní archiv 17. 4 – 18. 4. 2013.

SEGEŠ, Dušan. Účasť v panelovej diskusii spojenej s prezentáciou publikácie „Slovensko a slovenská otázka v poľských maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 19338 – 1939“, spoločne s Dr. Imre Molnárom, Dr. Sławomirom Dębským, Dr. Mateuzom Gniazdowským a Prof. Stanisławom Żerkom. Miesto: Ośrodek Badań Wschodnich, Varšava. Dňa 29. novembra 2013. Link: http://www.osw.waw.pl/pl/wydarzenia/slowacja-i-kwestia-slowacka-w-dokumentach-polskich-i-wegierskich-1938-1939

SEGEŠ, Dušan.“Truth conquers...” Political Pamphlets of Czech and Slovak Opposition vs. Edvard Beneš and the Czechoslovak Government in Exile. Referát prednesený na medzinárodnej konferencii „Czechoslovakia and the Other Occupied Nations in London: The Story of the Exile Revisited After Seventy Years.“ Praha, Černínský palác, 5. – 7. júna 2013. Konferencia organizovaná Britsko-česko-slovenským fórom historikov.

SCHVARC, Michal. »Heim ins Reich«? Presídlenie tzv. „existenčne ohrozených“ etnických Nemcov z Bulharska, Grécka, zvyškového Srbska a Slovenska v rokoch 1941 a 1942. Medzinárodná vedecká konferencia: Přesídlování národů – cílevědomý proces řešení politických a hospodářských problémů a mocenských zájmů Evropy 20. století (Příčiny, formy, prostředky a důsledky), Praha 23. – 24. 10. 2013.

SCHVARC, Michal. Zusammenarbeit oder »Volkstumskampf«? Zum inneren deutsch-slowakischen Verhältnis zwischen 1939 und 1945. Workshop, „800 Jahre gemeinsamer Geschichte“, Berlín 20. 11. 2013.

SIKORA, Stanislav. Dva štáty – jedna totalita, Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko- poľskej komisie historikov pri SAV a Poľsko-slovenskej komisie historikov, Bratislava, 14. 11. 2013. Hlavný organizátor : Historický ústav SAV.

SIKORA, Stanislav. Gustáv Husák a režimy Československa. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii : Gustáv Husák – moc politiky, politik moci. Praha, 28. – 29. 5. 2013. Hlavný organizátor : Historický ústav SAV, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha.

SIKORA, Stanislav. KSS v rokoch 1956 – 1969. Referát na kolokviu : Vztah KSČ k nekomunistickým politickým stranám v letech 1956 – 1969. Praha, 28.11. 2013. Organizátori : Ústav pro studium totalitních režimů, Praha a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

STEINHÜBEL, Ján. „Metodov konflikt s bavorskými biskupmi“. Prednesené na medzinárodnej konferencii „Cyrilometodějská misie a Evropa. 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu“, ktorá sa konala 13. - 17. mája 2013 na Velehrade.

STEINHÜBEL, Ján. „Moravania, Chorváti a Bulhari v plánoch pápežskej kúrie (860-880)“. Prednesené na konferencii spojenej so slávnostným otvorením výstavy „Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod“, ktoré sa konali 14. februára 2013 na Bratislavskom hrade.

ŠOLTÉS, Peter. Шакашка – Простoр, становништвo, прошлост. Матица српска, Нови Сад. 19. – 20. 10. 2013, Prednáška: Nationalcharakter der Serben in österreichischen und ungarländischen Statistiken in erster Hälfte des 19. Jahrhunderts.

ŠPILKA, Jozef Politická dráha Rudolfa Strechaja v rokoch 1945-1951 (Regionálny komunistický funkcionár pred vstupom do „vysokej politiky“). Referát na podujatí: České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. Organizátor : Historický ústav Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Hradec Králové, 3. - 4. apríla 2013.

ŠTEFÁNIK, Martin. Rechnungsbuch der Stadt Kremnitz aus den Jahren 1423-1424. Haushalt einer Berg- und Münzstadt im Königreich Ungarn in der Zeit von Sigismund von Luxemburg. Prednesené na 18.10.2013 na medzinárodnej konferencii Financial aspects of medieval economy (organizátori: Centrum medievistických studií AV ČR a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy) konanej v Prahe 17. – 19. Októbra 2013.

ŠULEJOVÁ, Lucia. Rozpad jednotných roľníckych družstiev (JRD) v Prešovskom kraji v roku 1953 ako prejav odporu roľníkov voči kolektivizácii; Medzinárodná konferencia Rok 1953 v Československu. České Budějovice, 17. – 18. apríla 2013.

ZAVACKÁ, Marína. Finding the Ways (around). Regional-level Party Activist, Referát na konferencii Memory of Everyday Collaboration with the Communist Regimes in Eastern Europe, Budapest,23-26.10. 2013, organizátori : Historický ústav Maďarskej akadémie vied a Európska sieť Pamäť a solidarita.

ZAVACKÁ, Marína. Fixedhistoryfor fluid times. Referát na workshope Memory beetween history and contemporary politics in East Central Europe. Organizátor : Aarhus university, Dánsko, 30. 1. – 31. 1. 2013.

ZAVACKÁ, Marína. Následníci a nevďačníci, činnosť vidieckych organizácii ČSM referát na konferencii Děti , mládež, socialismus, Opava (ČR), 14. – 15. 11. 2013, organizátor Slezská univerzita Opava.

ZAVACKÁ, Marína. Súdruhovia z okresu : každodenný konflikt v KSS v 50. rokoch. Prednáška, Slezská univerzita Opava (ČR), 14. – 15. 11. 2013.

ZAVACKÁ, Marína. Tupenie ostria: Nemci a nemeckosť v čs. propagande 1948-1956, Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko- poľskej komisie historikov pri SAV a Poľsko-slovenskej komisie historikov, Bratislava, 14. 11. 2013. Hlavný organizátor : Historický ústav SAV.

ŽATKULIAK, Jozef and HUDEK, Adam. The Causes of the Dissolution of Czechoslovakia – the Slovak Perspective: Milestones of Slovakia on the way towards democracy and independent statehood, 1989 and 1992. International Conference at the University of Ottawa: The Czech and Slovak Republics: Twenty Years of Independence, 1993-2013, October 4-5, 2013.

ŽATKULIAK, Jozef. Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy federalizácie Československa. Medzinárodná vedecká konferencia Gustáv Husák. Moc politiky/politik moci 29. – 30. 5. 2013. Organizátori Historický ústav SAV a Ústav pro studium totalitních režimů v spolupráci s Národním muzeem.

ŽATKULIAK, Jozef. Dekréty prezidenta Edvarda Beneša a nariadenia SNR z roku 1945 a ich realizácia a účinnosť a nasledujúcich desaťročiach. The 1 st Hungarian-Slovak Discussion Forum, Budapešť, 23. 4. 2013. Usporiadatelia Ministerstvo zahraničných vecí SR a Ministerstvo zahraničných vecí Maďarska.

ŽATKULIAK, Jozef. Slovenská národná rada v štátoprávnom kontexte v rokoch 1990 – 1992. Medzinárodná konferencia 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky: Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Usporiadatelia Historický ústav SAV a Paneurópska vysoká škola, 16. – 17. 1. 2013 v Bratislave.

2012

ABAFFYOVÁ, Lenka. Kto za to môže ? Malá analýza diskurzu o hľadaní vinníkov v čase Nežnej revolúcie. Referát na medzinárodnej konferencii České, slovenské a československé dějiny 20. století". Usporiadala Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 3.- 4. apríla 2012.

ABAFFYOVÁ, Lenka. Sozialismus – Post-Sozialismus. Kontinuität und Diskontinuität am Beispiel der Mikrogeschichte der zwei Städte. Referát na doktorandskej konferencii "Deutsche – Tschechen – Slowaken im mitteleuropäischen Kontext", ktorá sa konala v rámci rokovania nemecko-českej a nemecko-slovenskej komisie historikov. Bratislava, 12. október 2012.

ABAFFYOVÁ, Lenka. Sozialismus – Post-Sozialismus. Kontinuität und Diskontinuität am Beispiel der Mikrogeschichte zweier Städte (Vergleich der Situation in der DDR und der ČSSR). Referát na konferencii "Greizer Kolloquium. Die DDR und die ČSSR im historischen Vergleich", organizátori: Dialog mit Böhmen e. V., TU Chemnitz, Antikomplex o. s., Státní okresní archiv Cheb. Greiz, 9. – 11. november, 2012.

BADA, Michal. Bratislava – uhorská ranonovoveká metropola. Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek. Poprad - Spišská Sobota, 2. – 4. októbra 2012.

BADA, Michal. Epidémie v ranonovovekej Bratislave a politický život mesta. 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava, 28. – 29. júna 2012.

BEDNÁROVÁ, Marcela. Misionári ilyrizmu. Etnicky motivované cestovanie južných Slovanov v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 19. storočia. Medzinárodná konferencia Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin. Organizátor Ústav historických věd Fakulty filosofické University Pardubice. Potštejn 19. – 20. 4. 2012.

BENKO, Juraj. Vozvraščenie vojennoplennych iz Rossii i volnenia v Gabsburskoj monarchii i gosudarstvach-nastupnikach v 1918-1919. Medzinárodná konferencii Sociaľnyje posledstvija vojn u konfliktov 20. veka: istoričeskaja pamjať. Zasadnutie rusko-slovenskej historickej komisie. Moskva, 16.-18.10. 2012.

CAPÍKOVÁ, S., FALISOVÁ, A., HEŘMANOVÁ, D., CHANDOGOVÁ, E., ČERŇANOVÁ, A., KOSTIČOVÁ, M.: Z histórie medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti prenosným ochoreniam. 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava 28. – 29. júna 2012.

ČERNÁK, Tomáš. Futbal a politika v ČSR počas roka 1948 na príklade futbalových klubov AC Sparta a ŠK Bratislava. Referát na medzinárodnej konferencii České, slovenské a československé dějiny 20. století". Usporiadala Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 3.- 4. apríla 2012.

ČERNÁK, Tomáš. Viliam Široký a Július Ďuriš. Pražskí Slováci maďarského pôvodu? Referát na medzinárodnom podujatí Stretnutie mladých historikov II. – Priesečníky spoločnej histórie krajín V 4. Organizátor Katedra histórie UPJŠ. Košice, 29. – 31. október 2012.

ČIČAJ, Viliam. Politická publicistika a šľachtický dvor. Medzinárodná konferencia Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku Smolenice 22.-24.10.2012.

ČIČAJ, Viliam. Sloboda alebo tolerancia. Konfesionálne spolužitie v uhorských slobodných kráľovských mestách. Medzinárodná konferencia Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. Praha 9.-10. 10. 2012.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Medzinárodná konferencia Sociálne dôsledky vojnových konfliktov 20. storočia: v historickej pamäti. Organizátori Institut slavjanovedenija RAN, Slovensko-ruská komisia historikov, Historický ústav SAV. Moskva, 16. – 18. 10. 2012.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Medzi reprezentáciou a každodennou realitou. Dve tváre života na aristokratickom dvore. Medzinárodná konferencia „Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku“, organizátor HÚ SAV, Historický ústav Centra humanitných vied MAV, SHS pri SAV – Sekcia pre rodové dejiny a Sekcia pre dvorskú kultúru, Smolenice 22.-24. október 2012.

FALISOVÁ, Anna, HEŘMANOVÁ, D., OZOROVSKÝ, V. Antirabické liečenie optikou histórie. Odborný seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K histórií a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno 11. – 12. 9. 2012.

FALISOVÁ, Anna, MOROVICSOVÁ, E.: Alkoholizmus v časopise Obzor a Prúdy (koncom 19. a začiatkom 20. storočia). 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava 28. – 29. júna 2012.

FALISOVÁ, Anna, MOROVICSOVÁ, Eva.: Realizácia zdravotno-sociálnych aktivít v rokoch 1945 – 1947 so zameraním na detskú populáciu. Odborný seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K histórií a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno 11. – 12. 9. 2012.

FALISOVÁ, Anna. Konsolidácia zdravotných pomerov na Slovensku po II. svetovej vojne. Odborný seminár Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K histórií a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno 11. – 12. 9. 2012.

FALISOVÁ, Anna: Začiatky penicilínovej liečby na Slovensku a pomoc UNRRA. 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava 28. – 29. júna 2012.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Francúzska politika voči strednej Európe v medzivojnovom období - bezpečnostné aspekty. Medzinárodný workshop „Francúzsko a Stredná Európa 1918-1941: Veľmocenské determinácie a národnoštátne alternatívy“ v rámci projektu European Network Remebrance and Solidarity. Organizátori Historický ústav Centra humanitných vied MAV, Historický ústav SAV, ÚPN. Budapešť 26-27. septembra 2012.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. Individu et famille dans des biographies historiques en Slovaquie et en France. Pozvaná prednáška na XXIème Université d‘été de l'Association Jan Hus L'Individu et la famille organisée par le Département de langue et de littérature française de l'Institut de philologie romane et de philologie classique de la Faculté des Lettres de l'Université Prešov avec le soutien de l'Ambassade de France, l'Institut de philosophie de l'Académie slovaque des sciences, l'Université de Prešov et le Centre d'excellence de linguoculturologie, de traductologie et d'interprétation à Stará Lesná 2 – 6 juillet 2012.

FERENČUHOVÁ, Bohumila. La rémilitarisation de la Rhénanie le 7 mars 1936 en Europe de l‘Est . Pozvaná prednáška na medzinárodnú konferenciu La gestion des crises internationales depuis 1919 jusqu'à présent. The management of international crises since 1919 up today. Poriadateľ Commission internationale d´histoire des relations internationals (CHIR) a Comisia romana de istorie a relatilor internationale – (CRIRI).

FERENČUHOVÁ, Bohumila. T. G. Masaryk a multikulturalizmus 1. ČSR. Dobový kontext a súčasné interpretácie. Pozvaná prednáška na seminári s medzinárodnou účasťou T. G. Masaryk a první republika. Reflexe a interpretace. Organizátori Masarykovo muzeum v Hodoníně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Hodonín 5. – 6. 11. 2012.

FRIMMOVÁ, Eva. Portrét Jána Zápoľského podľa dobových dokumentov. Medzinárodná konferencia Dejiny knižnej kultúry na Spiši organizovanej Sekciou pre dejiny knižnej kultúry pri SHS a Slovenskou národnou knižnicou. Spišská Kapitula, 20. – 22. 11. 2012.

FRIMMOVÁ, Eva. Slovensko v stredoeurópskom kontexte začiatkom novoveku. Medzinárodná vedecká konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry (Tlače 16. storočia – výskum, spracovanie, digitalizácia). Banská Bystrica, 6. – 7. XI. 2012.

FUNDÁRKOVÁ, Anna. „Oznámte Pálffymu, že jeho verná, ochotná a poslušná službe bude rakúskym panovníckym dvorom náležite odmenená...“ Medzinárodná konferencia Rod Pálffyovcov a viedenský dvor v 16.-17. storočí. Organizovali: HÚ SAV, Historický ústav výskumného centra Maďarskej akadémie vied Budapešť, Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre rodové dejiny a Sekcia pre dvorskú kultúru. Smolenice, 22.-24. 10. 2012.

JANURA, Tomáš. Úradníci na dvore Jána Krstiteľa Illésházyho. Medzinárodná konferencia Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku. Organizovali: HÚ SAV, Historický ústav výskumného centra Maďarskej akadémie vied Budapešť, Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre rodové dejiny a Sekcia pre dvorskú kultúru. Smolenice, 22.-24. 10. 2012.

HALLON, Ľudovít – SABOL Miroslav. ČKD a Slovensko. Medzinárodný vedecká konferencia Fenomén Českomoravská- Kolben – Daněk. Praha 3. – 4. 10. 2012.

HALLON, Ľudovít – SABOL Miroslav. ČKD a Slovensko. Mezinárodná konferencia Fenomen Českomoravská - Kolben - Daněk. Praha 3. – 4. 10. 2012.

HALLON, Ľudovít. Enviromental issues of the socialist industrialisation in Slovakia in the 1950´s. International Conference Enviromental histories of the Visegrad countries: Cold War and the enviromental sciences. Praha 24. – 25. 3. 2012.

HALLON, Ľudovít. Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939 – 1945 na príklade Slovenska. Mezinárodná konferencia Střední Evropa na cestě od minulosti do budoucnosti. Praha 19. – 20. 1. 2012.

HALLON, Ľudovít. Liehovarnícky priemysel v slovenskom hospodárstve 1918 – 1938. Mezinárodná konferencia Tajemství Starého myslivce. 19. ústecké kolokvium. Ústí nad Labem 19. – 20. 4. 2012.

HALLON, Ľudovít. The Position of Cooperative Popular Banking in the Banking System of Slovakia between the two World Wars. XVIth World Economic History Congress. Session Cooperatives and associational networks. A comparative analysis, 19th and 20th centuries. Stellenbosch South Africa 9. – 13. 7. 2012.

HANULA, Matej. Borders inside Political Party. Hungarian Membership of the Agrarian Party in Slovakia during the Inter-War Period. Prednáška na medzinárodnej konferencii 26th World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences: The SUV and its Role in the Era of Globalization, Žilina, 3. júla 2012.

HANULA, Matej. Od Šrobára k Hodžovi a späť. Anton Štefánek a agrárna strana na Slovensku. Prednáška na medzinárodnej konferencii Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník, Martin, 28. – 29. júna 2012.

HANULA, Matej. Úrodné zeme a polia neúrodné. Rozdiely volebnej podpory agrárnej strany v slovenských regiónoch v 20. rokoch minulého storočia. Prednáška na medzinárodnej konferencii Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradište, 16. – 17. mája 2012.

HARUŠŤÁK, Igor: Slovaks in America and the Cultural Presentation of the New World in Slovak Press before and after WWI. International Summer School v rámci programu “East Central Europe in a Transnational Perspective: Research Questions and Sources”. Palazzo Feltrinelli, Gargnano, Italy, 19. – 20. september 2012.

HLAVINKA, Ján. Deportations of Slovak Jews to the Lublin District. Mezinárodná konferencia Extermination of Jews in the General Government. Lublin Poľsko 8. – 9. 11. 2012.

HLAVINKA, Ján. Restitution of Jewish Property in Postwar Czechoslovakia. Summer Research Wokshop: Confronting the Holocaust in Postwar Czechoslovakia, Poland and Hungary. Organizátor United States Holocaust Memorial Museum. Washington, D. C. , USA 31. 7 – 10. 8. 2012.

HLAVOVÁ, Viera: Verejné procesy s kulakmi na Slovensku počas kolektivizácie poľnohospodárstva). Medzinárodná konferencia Kolektivizace v Československu. Organizátori Ústav pro studium totalitných režimu, Muzeum J. Hradec a Společnost Antonína Švehly. Jindřichův Hradec, 25.-26.4. 2012.

HOLEC, Roman: Comparison of Self-presentation of Agrarian Political Elites in Central- and East-Europe at the beginning of 20th Century. Session B2: The Self-presentation of Political Elite in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century, European Social Science History Conference. Glasgow (Veľká Británia), 11. – 14. 4. 2012.

HOLEC, Roman: Die Erschließung der Berge zwischen Nutzungszielen und Schutzansprüchen – Kommentar. Medzinárodná konferencia Alpen und Karpaten: Die Erschließung zweier europäischer Bergregionen zwischen Nutzungszielen und Schutzansprüchen. München (BRD), 10. – 11. 10. 2012.

HOLEC, Roman: Pamäť šľachty na Slovensku vo vzťahu k totalitným režimom 20. storočia na príklade rodu Csáky. Vedecká konferencia Středoevropský prostor a totalitní režimy 20. století v paměti šlechty, Praha (ČR), 5. 12. 2012.

HOLLÝ, Karol. Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov začiatkom osemdesiatych rokov 19. storočia. Mezinárodná konferencia České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. Hradec Králové 3. – 4. 4. 2012.

HOLLÝ, Karol. Limity spolupráce medzi slovenským a českým ženským hnutím na prelome 19. a 20. storočia. Mezinárodná konferencia Ženy a politika (1890 – 1938) (K příležitosti 100. výročí zvolení první ženy do českého zemského sněmu). Praha, 24. – 25. 5. 2012.

HRADSKÁ, Katarína: Bol Esterházy hrdina? Medzinárodná konferencia v Holokaust memorial Center, Budapešť, 15. mája 2012.

HRADSKÁ, Katarína: Reakcie Ústredne židov na deportácie zo Slovenska. Medzinárodná vedecká konferencia, Prešov, 9. November 2012.

HRADSKA, Katarína: Trauma z holokaustu – trauma dvoch generácií. Medzinárodná vedecká konferencia, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu, Trenčín, 8. november 2012.

HRADSKÁ, Katarína: Záchrana prenasledovaných židov na Slovensku a v Maďarsku. Medzinárodná vedecká konferencia, Forum Institut, Šamorín, 21. november 2012.

HUDÁČEK, Pavol: Liber annalium regiae ac liberae civitatis Cibiniensis. Stredoveké zápisy v pamätnej knihe mesta Sabinov. Medzinárodná konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek. Poprad - Spišská Sobota 2. – 4. októbra 2012.

HUDEK, Adam: Between Czechs and Hungarians: Images of national territory in Slovak historiography. Mezinárodná konferencia The SVU and its Role in the Era of Globalisation. Žilina 1. – 6. 7. 2012.

HUDEK, Adam: Ľubomír Lipták. Mezinárodná konferencia Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945-1989). Liberec 23. – 24. 8. 2012.

HUTTMANOVÁ, Michaela. „Možnosti komunikácie politických väzňov s rodinnými príslušníkmi“. Referát na konferencii mladých vedeckých pracovníkov „České, slovenské a československé dějiny 20. století“ Usporiadala Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové 3.- 4. apríla 2012.

IVANIČKOVÁ, Edita: Od appeasementu k aktívnejšej politike: britský pohľad na stredoeurópske záležitosti v rokoch 1939-1943. Medzinárodný workshop „Nepokojný región“ – stredoeurópska politika Veľkej Británie a USA v rokoch 1918 – 1941 v rámci projektu European Network Remebrance and Solidarity. Organizátori Historický ústav SAV, Historický ústav Centra humanitných vied MAV, ÚPN. Bratislava, 6. – 7. decembra 2012.

IVANIČKOVÁ, Edita: Slovensko v stredoeurópskej politike veľmocí 1938 – 1940 (príklad Francúzska). Medzinárodný workshop „Francúzsko a Stredná Európa 1918-1941: Veľmocenské determinácie a národnoštátne alternatívy“ v rámci projektu European Network Remebrance and Solidarity. Organizátori Historický ústav Centra humanitných vied MAV, Historický ústav SAV, ÚPN, Budapešť 26-27. septembra 2012.

KAMENEC, Ivan: Špecifiká traumy holokaustu v slovenskej spoločnosti. Medzinárodná vedecká konferencia, Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu, Trenčín, 8. November 2012.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Vzdelávacia (školská) politika československého štátu a Anton Štefánek v rokoch 1918 – 1922. Medzinárodná vedecká konferencia Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník, v rámci Dni Milana Hodžu 2012. Organizátori: Historický ústav SAV, Ústav politických vied SAV Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin 28. – 29. júna 2012.

KODAJOVÁ, Daniela. Reflexie na panovnícky dvor na prelome 19. a 20. storočia. Alojz Strobl a jeho „dvorské hry“. Medzinárodná konferencia Panovnícke a aristokratické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku. Organizátor konferencie: HÚ SAV, HÚ MAV, Slovenská historická spoločnosť. Smolenice 22.-24.10.2012.

KODAJOVÁ, Daniela. Kľukatá cesta diela „Slovanstvo a svet budúcnosti“ k slovenskému čitateľovi. Ako defermovaná pamäť na toto dielo ovplyvnila postoj k Ľudovítovi Štúrovi u viacerých generácií Slovákov. Medzinárodné kolokvium Pamätný deň Ľudovíta Štúra a prezentácia knihy Józsefa Demmela Slovanstvo a svet budúcnosti a iné Štúrove diela (Kaligram 2012, vydanie v maďarskom jazyku). Slovenský inštitút v Budapešti, Budapešť 24. 4. 2012.

KODAJOVÁ, Daniela. Rusko vo Veľkej vojne ako slovanská krajina alebo ako krajina nepriateľa v pamäti Slovákov. Medzinárodná konferencia Sociálne dôsledky vojnových konfliktov 20. storočia: v historickej pamäti. Organizátori: Institut slavjanovedenija RAN, Slovensko-ruská komisia historikov, Historický ústav SAV. Moskva, 16. – 18. 10. 2012.

KOHÚTOVÁ Mária. Tlače zo 16. storočia vo farských knižniciach (podľa vizitačných zápisníc). Medzinárodná konferencia 16. storočie v zrkadle knižnej kultúry. Banská Bystrica 6.-7.11. 2012.

KOVÁČ, Dušan: The minority problems in Central Europe (1918 – 1948). Medzinárodná konferencia The integration models of ethnic minorities in the Eastern and Central European Countries after 1991. Riga 3. – 4. 10. 2012.

KOWALSKÁ, Eva. Exulanten aus dem Königreich Ungarn als Vermittler von neuen theologischen Ideen im 17. Jahrhundert. Medzinárodná konferencia „Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918“, Tübingen, 22.-24.11.2012.

KOWALSKÁ, Eva. Sila a slabosť uhorských miest v procese konfesionailiácie. Medzinárodná konferencia „Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století“, Praha 9. – 10. 10. 2012.

KOŽÁKOVÁ, Katarína. Náčrt sociálnej politiky na Slovensku po druhej svetovej vojne, legislatívne opatrenia a unifikácia sociálneho poistenia v Československu. Medzinárodná konferencia České, Slovenské a československé dejiny 20. storočia. Usporiadala Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové 3.- 4. apríla 2012.

KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Osobnosti slovenského politického života medzivojnového obdobia v slovenskej historiografii po roku 1989. Medzinárodná vedecká konferencia Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník, v rámci Dni Milana Hodžu 2012. Organizátori: Historický ústav SAV, Ústav politických vied SAV Bratislava, Slovenská národná knižnica Martin 28. – 29. júna 2012.

KŠIŇAN, Michal: „L´écriture des biographies historiques.“ Prednáška CERFES, FiF UK, Praha 5.1. 2012.

KŠIŇAN, Michal: „M. R. Štefánik, un officier à la frontière du politique et du militaire.“ Seminár Les officiers : une altérité particulière ?, Sciences Po, Paríž 15.2. 2012.

KŠIŇAN, Michal: „Politika vs. história – diskusie v slovenskej historiografii.“ UHSD FiF KU, Praha 31.10. 2012.

KŠIŇAN, Michal: „Slovenské národné povstanie.“ Komunisti a povstania. Medzinárodný seminár o komunistickej interpretácií povstaní. HÚ SAV, Bratislava 25.6. 2012 .

KŠIŇAN, Michal: Diskutujúci pri okrúhlom stole o teórii a metodológii, Cult of Heroes in Central Europe from the 1880s to the Second World War, Université Paris IV, Sorbonne, Paríž 25.-26.11. 2012.

KŠIŇAN, Michal: „´Boľševici´ vs. ´neoľudáci´. Alebo ako ďalej v slovenskej historiografii.“ Doktorandský seminár ÚČD FiF KU, Praha 13.4. 2012.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Pútne miesto Marianka - miesto prezentácie a komemorácie uhorských spoločenských elít. Medzinárodná konferencia Poutě a poutní místa v českých zemích jako téma kulturních dějin. Organizátori Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Potštejn, 19. – 20. dubna 2012.

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid: Vplyv konfesionálneho rozdelenia uhorskej spoločnosti na systém sociálnej starostlivosti v Bratislave v ranom novoveku. Medzinárodná konferencia Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. Organizátori Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav AV ČR, Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 8.- 9. 10. októbra 2012.

LACKO, Miroslav: Die Wasserkünste im Bergbaurevier Schmöllnitz im 18. Jahrhundert. Bergbau und Kunst III – 11. Internationaler Montanhistorischer Kongress. Schwaz, Hall in Tirol, Sterzing Rakúsko, Taliansko 26. – 29. 9. 2012.

LACKO, Miroslav: K problematike ochrany bansko-technických pamiatok na Slovensku na príklade industriálneho areálu Rákošská Baňa. Seminář z dějin hornictví: Zpřístupňovaní historických důlních děl, jejich výzkum a památková ochrana. Praha 5. 12. 2012.

LACKO, Miroslav: Projekt huty v Bystrom Potoku pri Smolníku z roku 1746 – príklad strategického rozhodovania v kameralistickom podnikaní. 53. seminář z dějin hutní výroby. Praha 4. 12. 2012.

LENGYELOVÁ, Tünde. Gynaeceum – ženská časť aristokratických dvorov. Medzinárodná vedecká konferencia „Panovnícke a šľachtické dvory v období neskorého stredoveku a raného novoveku“. Organizátori: HÚ SAV, HÚ MAV, SHS. Smolenice, 24. októbra 2012.

LENGYELOVÁ, Tünde. Jazyk a sobášne stratégie šľachtických rodov v období raného novoveku. Medzinárodný seminár „Otázka zemianstva v slovenskom a maďarskom kontexte“. Organizátor Kultúrny inštitút Slovenskej republiky v Budapešti. Budapešť 16. februára 2012.

LENGYELOVÁ, Tünde. Nők mint bűnbakok a kora újkorban. Konferencia „Bűnbakok az európai és magyar történelemben“. Organizátor: Dél-Dunántúli Történészek Egyesülete, MTA Történettudományi Intézete. Zánka (Maďarsko), 17.-21. augusta 2012.

LENGYELOVÁ, Tünde. Thurzó Szaniszló, a Magyar Királyság új nádora. Medzinárodná konferencia „Egy új együttműködés kezdete – az 1622. évi Soproni országgyűlés“. Organizátor Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára. Šopron (Maďarsko) 9. 10. 2012.

LONDÁK, Miroslav. Historické korene a príčiny rozdelenia Československa. Referát na medzinárodnom kolokviu La séparation de la Tchécoslovaquie: un Divorce de Velours? Organizátori: Univerzita v Dijone, Institut d´ études politiques de Paris. Dijon 30. 3. 2012.

LONDÁK, Miroslav. Slovakia in 1968. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii De-Stalinization and Reforms in Central – Eastern Europe 1953 – 1968. Organizátor Institute of Political History (Politikatörténeti Intézet), Budapešť, 10. 2. 2012.

LUKAČKA, Ján Bojná vo vrcholnom a neskorom stredoveku. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Bojná 2012. Nové výsledky výskumu včasnostredovekých hradísk. Organizátor Archeologický ústav SAV. Bojná 12. – 13. septembra 2012.

LUKAČKA, Ján Čo zostalo v cyrilometodovského dedičstva v 10. storočí. Referát na medzinárodnej konferencii Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Organizátor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra 13. – 15. 11. 2012.

LUKAČKA, Ján Počiatky cirkevnej organizácie a knižnej kultúry na Spiši. Referát na medzinárodnej konferencii Dejiny knižnej kultúry na Spiši organizovanej Sekciou pre dejiny knižnej kultúry pri SHS a Slovenskou národnou knižnicou. Spišská Kapitula, 20. – 22. 11. 2012.

LUKAČKA, Ján Zápas o správu špitátov v stredovekých mestách na Slovensku. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Práva, správa a zvyklosti v živote miest na na Slovensku. Organizátor Sekcia pre dejiny miest pri SHS. Bratislava 2. – 4. októbra 2012.

MACHO, Peter: Národní vodcovia, zradcovia alebo nepriatelia? Premeny obrazu zemianstva v slovenskom nacionalistickom diskurze. Medzinárodný seminár Otázka zemianstva v slovenskom a maďarskom kontexte, usporiadal Slovenský inštitút v Budapešti. Budapešť 16. 2. 2012.

MACHO, Peter: Vznik spisovnej slovenčiny a mýtus slovanského stredu. Medzinárodné kolokvium Pamätný deň Ľudovíta Štúra a prezenntácia knihy Józsefa Demmela Slovanstvo a svet budúcnosti a iné Štúrove diela (Kaligram 2012, vydanie v maďarskom jazyku). Slovenský inštitút v Budapešti, Budapešť 24.4. 2012.

MICHÁLEK, Slavomír. AFCR and its leader J. Papanek. Medzinárodná konferencia na University of Gdansk (spoluorganizátor HÚ SAV). Gdansk 31. mája -1. júna 2012.

MICHÁLEK, Slavomír. „ Limity vzťahov Prahy a Washingtonu od rozbitia štátu po Pearl Harbor“. Medzinárodný workshop „Nepokojný región“ – stredoeurópska politika Veľkej Británie a USA v rokoch 1918 – 1941 v rámci projektu European Network Remebrance and Solidarity. Organizátori Historický ústav SAV, Historický ústav Centra humanitných vied MAV, ÚPN. Bratislava, 6. – 7. decembra 2012.

MICHÁLEK, Slavomír. „Osobný príbeh Živodara Tvarožeka z rokov 1948/49“. Medzinárodná konferencia „Agenti a prevádzači“. Organizátor ÚSTR. Praha, 1. 11. 2012.

MICHÁLEK, Slavomír. „Sondy do československého vývoja v rokoch 1938-1948, domáci a medzinárodný aspekt“. Medzinárodná konferencia „Společnost a kultura 1939-1949“. Národní muzeum. Praha, 7.-8. decembra 2012.

MOROVICS, Miroslav. A Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesulet torténete és tudományos jelentosége. (História a význam Bratislavského lekársko-prírodovedného spolku.) IX. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem (IX. letná univerzita dejín farmácie. Bratislava 19. – 22. 7. 2012.

MOROVICS, Miroslav. Krátke osudy jednej fakulty (Poznámky k histórii Lekárskej fakulty Alžbetínskej univerzity). 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Bratislava 28 – 29. 6. 2012.

MOROVICS, Miroslav. Matematika a jej profesori na Baníckej (a lesníckej) akadémii v Banskej Štiavnici. Medzinárodná konferencia Vivat akadémia Banská Štiavnica – vzdelanie, pokrok, tradícia. Banská Štiavnica 11. – 12. 10. 2012.

MOROVICS, Miroslav. Piarista Lucas Moesch a výučba matematicko-fyzikálnych predmetov v Uhorsku koncom 17. a v prvej polovici 18. storočia. XVIII. medzinárodný seminár z dejín fyziky. MESDEF 2012. Trnava 30. 8. – 1. 9. 2012.

MOROVICSOVÁ, Eva – MOROVICS, Miroslav. Historické korene profesionálnej prípravy pôrodných asistentiek na Slovensku do začiatku 50. rokov 20. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Bratislava, 10. – 11. 10. 2012.

ONDRUŠOVÁ, Eva: Kameralizmus a teoretici rakúskej štátnej hospodárskej politiky. Medzinárodné Stretnutie mladých historikov II. : Priesečníky spoločnej histórie krajín V4. Košice 29.-30. 10. 2012.

OSLANSKÝ, František. Senát slobodného kráľovského mesta Bratislavy a Ostrihomská cirkev v stredoveku. Medzinárodná konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek. Organizátori: Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Ministerstvo vnútra SR, Štátnym archívom v Levoči, pobočka Popradkonanej. Bratislava a Spišská Kapitula 20. – 25. júna 2011.

OSLANSKÝ, František. Šľachta ostrihomského arcibiskupa na prelome 13. a 14. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín. Organizátori Katedra histórie FF UPJŠ, Kultúrne centrum Abova, Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Košice 22. – 23. marca 2012.

OSYKOVÁ, Linda. Agrárna strana v trnavskom okrese v medzivojnovom období. Medzinárodná konferencia Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. Uherské Hradiště, 16. - 17. mája 2012.

SABOL Miroslav. Slovenské liehovary a likérky 1938 – 1948. Medzinárodné vedecké kolokvium Tajemství starého myslivce. Ústi nad Labem 19 - 20. 4. 2011.

SABOL, Miroslav. Slovenské poľnohospodárstvo na prahu kolektivizácie 1945 – 1949. Medzinárodná vedecká konferencia Kolektivizace v Československu. Jindřichuv Hradec 25. – 26. 4. 2012.

SABOL, Miroslav. Sociálne pomery slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch 1938 - 1948. Medzinárodná vedecká konferencia Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén . Praha 28. – 30. 5. 2012.

SEGEŠ, Dušan. Polska w Europie Środkowo-Wschodniej. Wizerunki historiograficzne. Účasť v panelovej diskusii uskutočnenej v rámci II. Kongresu zahraničných bádateľov dejín Poľska. Krakov, 1-5. september 2012.

SEGEŠ, Dušan. Poľsko-československé vzťahy v kontexte stredoeurópskych plánov Veľkej Británie 1939-1941. Medzinárodný workshop „Nepokojný región“ – stredoeurópska politika Veľkej Británie a USA v rokoch 1918 – 1941 v rámci projektu European Network Remebrance and Solidarity. Organizátori Historický ústav SAV, Historický ústav Centra humanitných vied MAV, ÚPN. Bratislava, 6. – 7. decembra 2012.

SCHVARC, Michal. »Kulturraub« alebo záchrana kultúrneho dedičstva? Evakuácia archívov a kultúrnych pamiatok nemeckými orgánmi zo Slovenska koncom 2. svetovej vojny. Medzinárodná vedecká konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Bratislava, 13. – 15. 11. 2012.

SCHVARC, Michal. Option für Ungarn? Die Zipserdeutschen zwischen Erstem Wiener Schiedsspruch und Märzkrise 1939. Medzinárodná vedecká konferencia: Forum hungaricum III. Nationalitäten und Minderheiten im Donau-Karpatenraum. Komárno, 18. – 21. 10. 2012.

SCHVARC, Michal. SS-Volkstumspolitik in der Slowakei 1939 – 1944. Kolokvium Historického seminára (dejiny východnej a juhovýchodnej Európy) Fakulty histórie, umeleckých a orientalistických vied Univerzity v Lipsku, 19. 6. 2012.

SLEZÁKOVÁ Miroslava: Členovia Bratstva bohatých košických obchodníkov v stredoveku. Medzinárodná konferencia Transformácia stredoeurópských miest v historickom vývoji (Košice. Miškolc, Opava a Krakow) od stredoveku do konca 18. storočia. Košice, 28.-29. jún 2012.

ŠIŠULÁK, Stanislav. Spektrum astronomických poznatkov v dizertáciách kalendárov slovenskej proveniencie zo 17. a 18. storočia. XVIII. Medzinárodný seminár z dejín fyziky MESDEF. Trnava 30. 8. 2012 – 1. 9. 2012.

ŠIŠULÁK, Stanislav. Úloha Martina Sentivániho pri šírení prírodovedných poznatkov v Uhorsku. Mezinárodná konferencia Poznávání přírody v proměnách filosofie a vědy. Plzeň 14. 6. 2012.

ŠOLTÉS, Peter: Die Rolle der evangelisch-lutherischen Konfession in den Gruppenbildungsprozessen der Slowaken im 18. und 19. Jahrhundert. Medzinárodná konferencia „Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918“, Evangelisches Stift, Eberhard Karls Universität. Tübingen, 22. – 24. 11. 2012.

ŠTEFÁNIK, Martin. Daňové povinnosti banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku. Medzinárodná konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek. Organizátori: Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest a Sekcia archívnictva a pomocných vied historických, Ministerstvo vnútra SR, Štátnym archívom v Levoči, pobočka Popradkonanej. Bratislava a Spišská Kapitula 20. – 25. júna 2011.

ŠTEFÁNIK, Martin. The Role of Italian Businessmen and Entrepreneur in the Beginnings of Central Slovakian Metal Mining with special regard to the Productivity of Gold in Kremnica in the 1st Half of 14th century. Medzinárodná konferencia 2nd Mining in European History-Conference: The Impact of Historic and Prehistoric Mining Activities on the Environment and Societies in Europe. Organizátor Universität Innsbruck. Innsbruck 7. – 10. Novembra 2011.

ŠULEJOVÁ, Lucia. Odpor roľníkov proti kolektivizácii na východnom Slovensku; Medzinárodná konferencia Kolektivizace v Československu. Jindřichův Hradec, 25. – 26. apríla 2012.

ZAVACKÁ, Marína. Forced migrations as a part of common European history in the 20th century. Seminár Exploring European History and Heritage. Discovering Diversity. Usporiadateľ Euroclio. Istanbul 20.-23. január 2012.

ZAVACKÁ, Marína. The use of contemproary Peer-Perspective in teaching. Konferencia Education for Human Rights through the History of the Communist Regimes in Eastern Europe and the former Soviet Union. Organizátor Human rights research centre Respiro, Rumunsko. Bucharest, 27.-28. september 2012.

ZAVACKÁ, Marína. You saw ti wrong. Official Youth-Targeted Interpretations of 1968 in CSSR in the 1970s. Konferencia 1970s – La Belle Epoque, Dekada lat siedemdziesiatych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego. Institut Pamiaci Narodowej. Varšava, 4-6. októbra 2012.

ZAVACKÁ, Marína. Слухи, нашептанная пропаганда, паническое известие...: Неофициальная информация на фронтах Второй мировой и Xолодной войн. Medzinárodná konferencii Sociaľnyje posledstvija vojen u konfliktov 20. veka: istoričeskaja pamjať. Zasadnutie rusko-slovenskej historickej komisie. Moskva, 16.-18.10. 2012.

ZEMKO, M.: Stranícke systémy na Slovensku a v Česku po roku 1989 a ich historické súvislosti. Medzinárodný vedecký seminár Česi a Slováci 1993 – 2012. Vzďaľovanie a približovanie. Česko-slovenská komisia historikov a Slovácké muzeum Uherské Hradiště. Uherské Hradiště, 17. 10. 2012.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2022 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia