Historický ústav SAV
 
Slovak conferences Slovenská verzia

2015

KOWALSKÁ, Eva. Medzinárodný kontext uhorského exilu. Prednáška na vedeckom seminári Pamäť literárnej vedy XII [International Context of the Hungarian Exile. Lecture at the scientific colloquium Memory of the Literary Science XII]. Bratislava, 24.11.2015.

FRIMMOVÁ, Eva. Humanista Peter Fradelius a jeho „peregrinatio academica“. Vedecká konferencia Študenti zo Slovenska na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918 [Humanist Peter Fradelius and his “Peregrinatio Academica”. Scientific conference Students from Slovakia at Universities and Colleges Abroad till 1918]. Bratislava, 10. – 11.11.2015.

KODAJOVÁ, Daniela. Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma. Vedecká konferencia Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí [Italian Landscape and Art Monuments through the Eyes of Slovak Pilgrims to Rome. Scientific conference Bella Italia. Interactions between the Art Culture of Italy and the Art Development in Slovakia during the 19th century]. Bratislava, 5.11.2015.

JANURA, Tomáš – FILLOVÁ, Ľubica – ŠIMKOVIC, Michal. Šľachtické rezidencie rodu Radvanský v Radvani. Vedecká konferencia Šľachta stredného Slovenska [Nobility Residences of the Radvanský Family in Radvaň. Scientific conference Nobility from the Central Slovakia]. Banská Bystrica, 27. – 28.10.2015.

HALLON, Ľudovít. Premena Bratislavskej župy počas industrializácie. Vedecká konferencia Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe [Transformation of the Bratislava County during Industrialization. Scientific conference Industrial and Technological Monuments and Grounds in Bratislava County]. Bratislava, 29.9.2015.

KOLLÁROVÁ, Ivona. Knižný obchod a uhorská pošta po Francúzskej revolúcii. Prednáška na konferencii Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti [Book Trade and Hungarian Postal Service after the French Revolution. Lecture at the conference Communication in the History of Society]. Banská Bystrica, 29.9.2015.

KODAJOVÁ, Daniela. Kultúrno-historický význam diela Slovanstvo a svet budúcnosti. Vedecká konferencia V službe ducha a národa. Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra [Cultural and Historical Significance of the work Slavic Ethnics and the Future World. Scientific conference In the Service of the Spirit and the Nation. Scientific conference at the 200 anniversary of the birth of Ľ. Štúr]. Martin. Martin, 17.9.2015.

KODAJOVÁ, Daniela. Dve posolstvá Ľudovíta Štúra. Kultúrno-historický význam diel Slovanstvo a svet budúcnosti a O národních písních a pověstech plemen slovanských. Vedecká konferencia Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci [Two Messages by Ľudovít Štúr. Cultural and Historical Significance of the Work Cultural and Historical Significance of the work Slavdom and the Future World and On National Songs and Myths of Slavic kin. Scientific conference Štúr, Štúrʼs Group, Romanticists and Revivalists]. Bratislava, 28. – 29.5.2015.

MACHO, Peter. Návšteva štúrovcov u Jána Hollého. Historický naratív o medzikonfesionálnej spolupráci v procese formovania kolektívnej pamäti Slovákov. Vedecká konferencia Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci [The Visit of the Štúrʼs Group at Ján Hollýʼs Parish. Historical Narrative about the Inter-confessional Cooperation during the Formation of Collective Memory of Slovaks. Scientific conference Štúr, Štúrʼs Group, Romanticists and Revivalists]. Bratislava 28. – 29.5.2015.

2014

HALLON, Ľudovít. Vývoj energetickej základne a elektrotechniky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Vedecký seminár Od ohlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla [The Development of the Energy Base in Slovakia during the 1st Half of the 20th Century. Scientific colloquium From the Reception of Murgaš's Patents to the Tesla National Company]. Banská Štiavnica, 27.11. 2014.

KOHÚTOVÁ, Mária. Štruktúra vizitačných zápisníc v 16. a 17. storočí. Vedecká konferencia Pramene k dejinám cirkevnej správy [Structure of the Visitation Minute-books in the 16th and 17th Century. Scientific conference Sources to the History of Ecclesiastical Administration]. Trnava, 23.11.2014.

BADA, Michal. Úloha kléru počas ranonovovekych korunovácií v Bratislave. Vedecká konferencia Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín [The Role of Clergy in the Early Modern Period Coronations in Bratislava. Scientific Conference Ecclesiastical History – the Chapter of National History]. Trnava, 4.11.2014.

FRIMMOVÁ, Eva. Hieronymus Balbus vo funkcii bratislavského prepošta. Vedecká konferencia Cirkevné dejiny, súčasť národných dejín [Hieronymus Balbus in the Office of the Bratislava Provost. Scientific conference Ecclesiastical History – the Chapter from National History]. Trnava, 4.11.2014.

KOHÚTOVÁ, Mária. Vzťah národných a cirkevných dejín. Vedecká konferencia Cirkevné dejiny – súčasť národných dejín [Relationship between National and Ecclesiastical History. Scientific Conference Ecclesiastical History – the Chapter of National History]. Trnava, 4.11.2014.

HOLEC, Roman. Antisemitizmus a zušľachťovanie maďarskej rasy v čase Veľkej vojny. Vedecká konferencia Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí [Antisemitism and the Cultivation of the Hungarian Race during the Great War. Scientific conference Catholic Church and the Jews in Slovakia in the 19th Century]. Bratislava, 21.10.2014.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Milo Urban medzi románom a spomienkovou fikciou. Od Živého biča po „breh krvavej rieky“. Vedecká konferencia Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej literatúre [Milo Urban between Novel and the Fiction Based on Memories. From The Living Whip to the “Shore of the Bloody River”. Scientific conference Reflections of the 1st and the 2nd World War in the Slovak Literature]. Bratislava, 20.10.2014.

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Vzťah slovenskej majoritnej spoločnosti voči židovskej menšine. Vedecká konferencia Katolícka cirkev a Židia na Slovensku v 19. storočí storočí [The Relationships between the Slovak Majority and the Jewish Minority. Scientific conference Catholic Church and the Jews in Slovakia during the 19th Century]. Bratislava, 20.10.2014.

ČIČAJ Viliam. Niektoré aspekty štátnej a cirkevnej politiky v prvej polovici 18. storočia. Vedecká konferencia Cirkevné dejiny ako súčasť národných dejín [To Some Aspects of the State and Ecclesiastical Policy during the 18th Century. Scientific Conference Ecclesiastical History – the Chapter of National History]. Trnava, 4.10. 2014.

MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna. Ránhojičstvo – štítivé remeslo? Vedecká konferencia Remeslo má zlaté dno. Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska [Barber Surgery – a Squeamish Craft? Scientific conference A Useful Trade Pays Dividends. Guilds, Trades, Manufactures and Factories in the History of Slovakia]. Bratislava, 1. – 3.10.2014.

KOHÚTOVÁ, Mária. Cechy v slobodných kráľovských mestách v Bratislavskej stolici roku 1715. Vedecká konferencia Remeslo má zlaté dno. Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska [Guilds in the Royal Free Towns of the Bratislava County in 1715. Scientific conference A Useful Trade Pays Dividends. Guilds, Trades, Manufactures and Factories in the History of Slovakia]. Bratislava, 1. – 2.10.2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Výnimočný režim v Bratislave/Prešporku ako centre župy počas prvej svetovej vojny. Vedecká konferencia Veľká vojna a Bratislavská župa [Martial Law in Bratislava/Pressburg as a County Centre during the World War I. Scientific conference Great War and the Bratislava County]. Pezinok, 30.9. 2014.

KOVÁČ, Dušan. Bratislavská župa v politických plánoch Dohody a česko-slovenského zahraničného odboja Vedecká konferencia Veľká vojna a Bratislavská župa [Bratislava County in the Plans of the Entente and the Czechoslovak Foreign Resistance. Scientific conference Great War and the Bratislava County]. Pezinok, 30.9.2014.

HOLLÝ, Karol. Elena Maróthy-Šoltésová a spolok Živena pred prvou svetovou vojnou. Vedecká konferencia Sláva šľachetným III [Elena Maróthy-Šoltésová and the Živena Association before the World War I. Scientific conference Glory to the Greathearted III]. Liptovský Mikuláš, 19. – 21.9.2014.

MACHO, Peter. M. R. Štefánik a jeho rodina v kontexte proklamovanej úcty a byrokratickej mašinérie v 20. rokoch 20. storočia. Odborno-didaktická konferencia 100 rokov od formovania československých légií [M. R. Štefánik and his Family in the Context of Proclaimed Respect and the Bureaucratic Machinery. Expert and didactic conference 100 since the Formation of the Czechoslovak Legions]. Zlaté Moravce, 3.7. 2014.

DUDEKOVÁ, Gabriela. Každodennosť na fronte a v zázemí. Odborno-didaktická konferencia 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny [Everydayness at the Front and in the Hinterland. Scholarly and didactic conference 100 Years since the Beginning of World War I]. Zlaté Moravce, 2.7. 2014.

KOVÁČ, Dušan. Sarajevský atentát a príčiny vzniku prvej svetovej vojny. Vedecká konferencia Prvá svetová vojna a Slovensko [The Sarajevo Assassination and the Causes of the World War I. Scientific conference World War I and Slovakia]. Zlaté Moravce, 2.7. 2014.

KŠIŇAN, Michal. Štefánikova identita v premenách času. Vedecká konferencia k 100. výročiu začiatku 1. svetovej vojny [Štefánikʼs Identity in the Changing Times. Scientific conference to the 100 anniversary of the beginning of World War I]. Bratislava, 30.6. – 1.7.2014.

DUCHOŇOVÁ, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor: Spoločnosť, normy, rituály každodennosti. Vedecký seminár víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov [Hungarian Palatine Nikolaus Esterházy and his Court: Society, Norms, Rituals of Everydayness. Scientific colloquium for the winners of the competition for young researchers of SAS under the 35 years of age]. Košice, 12.6. 2014.

KOVÁČ, Dušan. Pocit obete a medzinárodného sprisahania prítomný v stredoeurópskom prostredí. Úvodná prednáška na vedeckej konferencii Pocit obete a medzinárodného sprisahania prítomný v stredoeurópskom prostredí [The Sense of Being a Victim and of an International Conspiracy in the Central European Region. The keynote speech at the scientific conference The Sense of Being a Victim and of an International Conspiracy in the Central European Region]. Bratislava, 4.6.2014.

HOLLÝ, Karol. Krajina odkiaľ Murgaš odišiel – (Horné Uhorsko) na konci 19. storočia. Vedecká konferencia Jozef Murgaš: reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte [The Country which Murgaš Left – (Upper) Hungary at the end of the 19th Century. Scientific conference Jozef Murgaš: Reflexions on his Life and Works in the International Context]. Banská Bystrica, 16.5.2014.

HANULA, Matej. Biskup vo víre straníckej politiky. Samuel Zoch a medzivojnová agrárna strana na Slovensku. Vedecká konferencia Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska [Bishop in the Whirls of the Party Politics. Samuel Zoch and the Interwar Agrarian Party in Slovakia. Scientific conference Samuel Zoch in Public, Political and Ecclesiastical Life of Slovakia]. Bratislava, 24.4.2014.

HLAVOVÁ, Viera. Zápas o roľníkov v rokoch 1945 – 1948. Vedecká konferencia Roky prelomu: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 [Struggle for Peasants from 1945 till 1948. Scientific Conference Years of Turning Points: Slovakia from 1945 till 1948]. Trnava, 25. – 26.3.2014.

JAKSICSOVÁ, Vlasta. Slovenská kultúra v rokoch prelomu (1945 – 1948). Vedecká konferencia Roky prelomu: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 [Slovak Culture during the Years of Turning Points (1945 – 1948) Scientific conference Years of Turning Points: Slovakia from 1945 till 1948]. Trnava, 25. – 26.3.2014.

KOŽÁKOVÁ, Katarína. Východiská, transformácia a piliere sociálneho štátu v Československej republike v rokoch 1945 – 1948. Vedecká konferencia Roky prelomu: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 [Basis, Transformation and the Pillars of the Social State in the Czechoslovak Republic from 1945 till 1948. Scientific conference The Years of the Breaking point. Slovakia from 1945 till 1948]. Trnava, 25. – 26.3.2014.

MACHO, Peter. Symbolická inštrumentalizácia Daniela Krmana v kontexte lokálnej, regionálnej, konfesionálnej a národnej pamäti. Vedecká konferencia Osobnosť Daniela Krmana ml. v kultúrnom a historickom kontexte [Symbolic Instrumentalization of Daniel Krman in the Context of Local, Regional, Confessional and National Memory. Scientific conference The Personality of Daniel Krman in Cultural and Historical Context]. Bratislava, 18.2.2014.

2013

BADA, Michal. Niekoľko poznámok k edovaniu prameňov z obdobia raného novoveku. Vedecký seminár Vydávanie prameňov k novovekým dejinám [Few Comments to the Editing of Sources from the Early Modern Period. Scientific colloquium Publication of Sources form the Early Modern HIstory]. Trnava, 27.11.2013.

LENGYELOVÁ, Tünde. Uhorský mužský odev v 16. – 17. storočí. Vyžiadaná prednáška na seminári Dokumentácia, interpretácia a prezentácia každodennosti [Hungarian Man’s Clothing in the 16th and 17th Century. Requested lecture at the colloquium Documentation, Interpretation and Presentation of Everydayness]. Bratislava, 25.11.2013.

ČIČAJ, Viliam. Hieronymus Megiserus a jeho kronika. Vedecká interdisciplinárna konferencia Dejiny knižnej kultúry v Nitre a okolí [Hieronymus Megiserus and his Chronicle. Scientific interdisciplinary conference History of Book Culture in Nitra and its Surroundings]. Nitra, 19. – 21.11.2013.

LUKAČKA, Ján. K počiatkom knižnej kultúry v Nitre. Vedecká konferencia Knižná kultúra v Nitre a okolí [To the Origins of Book Culture in Nitra. Scientific conference Book Culture in Nitra and its Surroundings]. Nitra 19. – 21.11.2013.

KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilometodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov. Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry Nitry. Cyrilometodská a veľkomoravská tradícia [Ss. Cyril and Methodius and Great Moravian Themes in the Works by the Members of the National Movement. Scientific conference History of the Nitra Book Culture. Ss. Cyril and Methodius and Great Moravian Tradition]. Nitra, 19. – 21.11.2013.

JANURA, Tomáš. „Starý kancionálik bez predku a konca“ – Alexander Benický z Príboviec a jeho knižnica. Vedecká konferencia Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti) [“The Little Old Hymnbook without Beginning and End” – Alexander Benický of Príbovce and his Library. Scientific conference Society and Book Culture (Libraries – Personalities – Events)]. Prešov, 11.11.2013.

LACKO, Miroslav. Archontológia ranonovovekej banskej správy v habsburskej monarchii – pramenná základňa, stav a perspektívy bádania. Vedecká konferencia Tradičné a netradičné pramene a metódy genealogického, biografického a regionálno-historického výskumu na Slovensku. Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť [Archontology of the Early Modern Age Mining Administration in the Habsburg Monarchy – Available Sources, Sate and the Perspectives of Research. Scientific conference Traditional and Non-traditional Sources and Methodologies of Genealogical, Biographical and Regional Historical Research in Slovakia. Slovak Genealogical and Heraldic Society]. Martin, 22. – 23.10.2013.

FALISOVÁ, Anna – MOROVICSOVÁ, Eva. Kristián Paecken – organizátor zdravotníctva v Rusku. Vedecká konferencia Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím [Kristian Paecken – Organizer od Healthcare in Russia. Scientific conference The Bridges of Friendship – Personalities of Slovakia in the Context of its Relationships with the Foreign World]. Banská Bystrica, 16. – 17.10.2013.

MOROVICS, Miroslav. Matematik Ludwig Schlesinger – učiteľ Jura Hronca. Vedecká konferencia Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím [Mathematician Ludwig Schlesinger – the Teacher of Jur Hronec. Scientific conference The Bridges of Friendship – Personalities of Slovakia in the Context of its Relationships with the Foreign World]. Banská Bystrica, 16. – 17.10.2013.

MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna. Mária Böhmová-Dziaková životné osudy slovenskej lekárky. Vedecká konferencia Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím [Mária Böhmová-Dziaková – the Life Story of a Slovak Physician. Scientific conference The Bridges of Friendship – Personalities of Slovakia in the Context of its Relationships with the Foreign World]. Banská Bystrica, 16. – 17. 10.2013.

KÁZMEROVÁ, Ľubica. Margita Czóbelová – portrét osobnosti v kontexte doby. Vedecká konferencia Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím [Margita Czóbelová – A Portrait of the Personality in the Context of the Period. Scientific conference The Bridges of Friendship – Personalities of Slovakia in the Context of its Relationships with the Foreign World]. Banská Bystrica, 16. – 17.10.2013.

KODAJOVÁ, Daniela. Vladimír Krivoš – most medzi martinskými rusofilmi a slovanofilmi v Petrohrade. Vedecká konferencia Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím [Vladimír Krivoš – Bridge between Martin Russophiles and the Admirers of the Slavic World in St. Petersburg. Scientific conference The Bridges of Friendship – Personalities of Slovakia in the Context of its Relationships with the Foreign World]. Banská Bystrica, 16. – 17.10.2013.

KODAJOVÁ, Daniela. Ženská otázka ako problém výskumu. Vedecká konferencia Ženy 19. a 20. storočia [Women’s Question as a Problem of Research. Scientific conference Women of the 19th and 20th Century]. Nitra, 8.10.2013.

FRIMMOVÁ, Eva. Zvieratá v humanistickej tvorbe. Vedecká konferencia Človek a svet zvierat [Animals in the Works of Humanists. Scientific conference Man and the Animal World]. Topoľčianky, 30.9. – 2.10.2013.

KODAJOVÁ, Daniela. Cyrilometodská tradícia – pilier slovenského národného príbehu. Vedecká konferencia Vzdelávanie – súčasť misie sv. Cyrila a Metoda [Ss. Cyril and Methodius Tradition – a Linchpin of the Slovak National Narrative. Scientific conference Education – Part of the Mission by Ss. Cyril and Methodius]. Mojmírovce, 3. – 4.7.2013.

FALISOVÁ, Anna – SABOL, Miroslav. Projekt výstavby bratislavského tunela z roku 1943 ako súčasť CPO – Slovensko v roku 1943. Vedecká konferencia Slovensko v roku 1943. Politika, armáda, spoločnosť [The Bratislava Tunnel Construction Project from 1943 as part of the CPO – Slovakia in 1943. Scientific conference Slovakia in 1943. Politics, Army and Society]. Banská Bystrica, Múzeum SNP, 25. – 26.9.2013.

OSYKOVÁ, Linda. Pavel Blaho a parlamentné voľby 1920 a 1925. Vedecká konferencia Dr. Pavel Blaho a formovanie slovenskej politiky [Pavel Blaho and the General Elections in 1920 and 1925. Scientific conference Dr. Pavel Blaho and the Formation of Slovak Politics]. Martin 27. – 28.6.2013.

ŠTEFÁNIK, Martin. Kremnická mestská kancelária od udelenia základného privilégia do vlády Žigmunda Luxemburského. Vedecká konferencia Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky [Kremnica Town’s Office from the Awarding of the Basic Privilege until the Reign of the Sigismund of Luxemburg. Scientific conference Recognizing the History of Slovakia. Sources, Methodologies and Pieces of Knowledge]. Prešov, 25. – 26.9.2013.

BYSTRICKÝ, Peter. „Hlaholika a jej význam“ Vedecká konferencia: Vzdelávanie – súčasť misie sv. Cyrila a Metoda [Glagolitic Alphabet and its Significance. Scientific Conference: Education – Part of the Mission of Ss. Cyril and Methodius]. Mojmírovce 3. – 4.6.2013.

KODAJOVÁ, Daniela. Matica slovenská v pamäti Slovákov. Vedecká konferencia Matica slovenská v národných dejinách [Matica slovenská in the Memory of Slovaks. Scientific conference Matica slovenská in the National History]. Martin, 26. – 27.2.2013.

2012

LYSÁ, Žofia. Odkedy je Bratislava mestom? Vedecká konferencia Vybrané aspekty výskumu dejín miest a mestečiek v stredoveku a novoveku [Since when We Can Consider Bratislava a City? Scientific conference Selected Aspect of the Research on the History of Cities and Towns in the Middle Ages and the Early Modern Period]. Prešov, 27. – 28.11.2012.

HUDÁČEK, Pavol. Kráľovský majetok v Šariši a formovanie stredovekých miest v 13. storočí. Vedecká konferencia Vybrané aspekty výskumu dejín miest a mestečiek v stredoveku a novoveku [The Royal Property in the Šariš Region and the Formation of Medieval Towns in the 13th Century. Scientific conference Selected Aspect of the Research on the History of Cities and Towns in the Middle Ages and the Early Modern Period]. Prešov, 26. – 27.11.2012.

HOLEC, Roman. Metodika a technika historikovej práce. Ako sa pracuje s prameňmi? Vedecká konferencia Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax [Methodology and Techniques of the Work of a Historian. How to Work with Sources? Scientific conference Profile of a History Graduate. Curricular Programs and the Readiness of the History Graduates for Praxis]. Prešov, 21. – 23.11.2012.

KOHÚTOVÁ Mária. Študijný program Katedry histórie FF Trnavskej univerzity v Trnave. Vedecká konferencia Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a pripravenosť absolventov odboru história na prax [Curriculum of the Department of History at the Faculty of Arts of the University of Trnava. Scientific conference Profile of a History Graduate. Curricular Programs and the Readiness of the History Graduates for Praxis]. Prešov, 21. – 23.11.2012.

KOVÁČ, Dušan. Profil absolventa odboru história. Vedecká konferencia Profil absolventa odboru história. Kurikulárne programy a príprava na prax [Profile of the History Graduate. Scientific conference Profile of a History Graduate. Curricular Programs and the Readiness of the History Graduates for Praxis]. Prešov, 21. – 23.11.2012.

LUKAČKA, Ján. Čo zostalo z cyrilometodovského dedičstva v 10. storočí. Vedecká konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre [What did Remain from Ss. Cyril and Methodius Heritage in the 10th Century. Scientific conference Tradition and the Mission Work by Ss. Cyril and Methodius in the Present Time. University of Constantine the Philosopher in Nitra]. Nitra, 13. – 15.11.2012.

LUKAČKA, Ján. Počiatky cirkevnej organizácie a knižnej kultúry na Spiši. Vedecká konferencia Dejiny knižnej kultúry na Spiši [Origins of Church Organization and the Book Culture in the Spiš Region. Scientific conference History of the Book Culture in the Spiš Region]. Spišská Kapitula, 20. – 22.11.2012.

FALISOVÁ, Anna, MOROVICSOVÁ, Eva. Činnosť Spolku diplomovaných sestier v I. ČSR. Vedecký seminár Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálne starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska [The Activities of Registered Nurses in the 1st Czechoslovak Republic. Scientific colloquium From a Sick House to Hospital. Healthcare, Social Services and Enlightenment in the History of Slovakia]. Bratislava, 10. – 11.10.2012.

FALISOVÁ, Anna. Úradní lekári na Slovensku v prvom decéniu ČSR a ich prínos v oblasti verejného zdravotníctva. Vedecký seminár Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálne starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska [Official Physicians in Slovakia during the first Decade of the Czechoslovak Republic and their Contribution to Public Health Service. Scientific colloquium From Sick House to Hospital. Healthcare, Social Services and Enlightenment in the History of Slovakia]. Bratislava, 10. – 11.10.2012.

HUDÁČEK, Pavol. Liber annalium regiae ac liberae civitatis Cibiniensis. Stredoveké zápisy v pamätnej knihe mesta Sabinov. Vedecká konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek Liber annalium regiae ac liberae civitatis Cibiniensis. Medieval Inscriptions in the Memorable Book of Sabinov Town. Scientific conference Traditions, Rights and Administration in the History of our Cities and Towns.]. Poprad – Spišská Sobota, 2. – 4.10.2012.

LYSÁ, Žofia. Zvyky, právo a správa pri počiatkoch Bratislavy. Vedecká konferencia Zvyky, práva a správa v minulosti našich miest a mestečiek [Custom Practices, Law and Administration at the Beginnings of Bratislava. Scientific conference Custom Practices, Laws and Administration in the History of our Towns and Municipalities]. Poprad – Spišská Sobota, 2. – 4.10.2012.

HANULA, Matej. Kolegovia z kazateľnice a politickí rivali. Martin Rázus a evanjelickí kňazi v agrárnej strane. Vedecká konferencia Sláva šľachetným 2012 [Colleagues at Pulpits and Political Rivals. Martin Rázus and the Lutheran Priests in the Agrarian Party. Scientific conference Glory to the Greathearted 2012]. Liptovský Mikuláš, 21. – 22.9.2012.

HUDEK, Adam. Význam evanjelictva v slovenských národných dejinách v diele Samuela Štefana Osuského. Vedecká konferencia Sláva šľachetným 2012 The Significance of Lutheranism in the Slovak National History Depicted in the works of Samuel Štefan Osuský. Scientific conference Glory to the Greathearted 2012]. Liptovský Mikuláš, 21. – 22.9.2012.

PEŠEK, Jan. Štátna moc po Februári 1948 a Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Vedecká konferencia Sláva šľachetným 2012 [The State authority after February 1948 and the Evangelical Church of the Augsburg Confession. Scientific conference Glory to the Greathearted 2012]. Liptovský Mikuláš, 21. – 22.9.2012.

ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Zvolenský manifest v politickej činnosti Martina Rázusa. Vedecká konferencia Sláva šľachetným 2012 [The Zvolen Manifesto and Its Place in the Political Activities of Martin Rázus. Scientific conference Glory to the Greathearted 2012]. Liptovský Mikuláš, 21. – 22.9.2012.

LONDÁKOVÁ, Elena. Vladimír Clementis – súputník jednej generácie slovenskej ľavicovej inteligencie. Vedecká konferencia Vlastenec a Európan Vladimír Clementis [Vladimír Clementis – Companion of One Generation of Slovak Leftwing Intellectuals. Scientific conference Vladimír Clementis – the Patriot and European]. Bratislava, 20.9.2012.

ZAVACKÁ, Marína. Divadlo na Slovensku v 50. – 60. rokoch 20. storočia. Seminár projektu Prolegomena Dejín divadla na Slovensku I. Vývin slovenského profesionálneho divadla po druhej svetovej vojne (1945-68) [Dramatic Art in Slovakia during the 1950s and the 1960s. Colloquium of the project Prolegomenon of the Dramatic Art History in Slovakia I. Dvelopment of the Professional Slovak Dramatic Art after World War II (1945 – 68)]. Bratislava, 20.9.2012.

BADA, Michal. Spoločenská stratifikácia obyvateľov podľa Žilinskej knihy. Vedecká konferencia pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky o Žiline ako meste [Social Stratification of Population according to the Žilina Book. Scientific conference at the 700 Anniversary of the 1st written record about Žilina as a town]. Žilina, 18.9.2012.

HANULA, Matej. Slobodné učenie sedliacke – príspevok agrárnej strany k šíreniu vzdelanosti na slovenskom vidieku. Seminár Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918 – 1945: štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy [The Free Peasant’s Institute – Contribution of the Agrarian Party to the Spreading of Education in the Slovak Countryside. Colloquium Institutionalization of the School System in Slovakia from 1918 till 1945: Structure of the Education, Tendencies, Social Symptoms]. Bratislava, 17.9.2012.

MOROVICS, Miroslav. Krátke osudy jednej fakulty (Poznámky k histórii Lekárskej fakulty Alžbetínskej univerzity). Vedecká konferencia 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny [Short History of One Faculty (Several Remarks to the History of the Faculty of Medicine at the St. Elizabeth University). Scientific conference the 10th International Symposium to the History of Medicine, Pharmacology and Veterinary Medicine]. Bratislava, 28. – 29.6.2012.

HALLON, Ľudovít. Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942. Vedecká konferencia Slovensko v roku 1942: armáda, spoločnosť. Banská Bystrica [Transition to War Economy in Slovakia in 1942. Scientific conference Slovakia in 1942: Army, Society], 26. – 27.6.2012.

SABOL Miroslav. Slovenský priemysel v nemeckom veľkopriestorovom hospodárstve v roku 1942. Vedecká konferencia Slovensko v roku 1942. Politika, armáda, spoločnosť [The Slovak Industry in the German Grater Area Economy in 1942. Scientific conference Slovakia in 1942. Politics, Army and Society]. Banská Bystrica 26. – 27.6.2012.

SCHVARC Michal. Nábor slovenských Nemcov do Waffen-SS. Vedecká konferencia Slovensko v roku 1942. Politika, armáda, spoločnosť [The Recruitment of Slovak Germans into Waffen-SS. Scientific conference Slovakia in 1942. Politics, Army and Society]. Banská Bystrica, 26. – 27.6.2012.

HOLLÝ, Karol. Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia. Vedecký seminár víťazov Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov [Women’s Emancipation. The Discourse of the Slovak National Movement at the end of the 19th and the Turn of the 20th Century. Scientific colloquium for the winners of the Competition for young researchers of SAS under the 35 years of age]. Košice, 14.6.2012.

MICHÁLEK, Slavomír. „The key sources (limits and borders) of Czechoslovak Foreign Policy after WWII, its position between the Superpowers, Žilina, 2.6.2012.

KODAJOVÁ, Daniela. Druhý život hrdinov, druhý život histórie (historická pamäť v dejepise). Vedecká konferencia Moderné didaktické prostriedky vo výučbe dejepisu [Second Life of Heroes, Second Life of History (Historical memory in the History Classes. Scientific conference Modern Didactic Means for the Teaching of History]. Bratislava, 18.5.2012.

HLAVINKA, Ján. Holocaust in Slovakia 1938 – 1945. Vedecká konferencia Jewish Preservation Commitee. Bardejov, 17.5.2012.

HLAVOVÁ, Viera. Zostrený kurz protikulackej línie (1951 – 1953) v kontexte 1. etapy kolektivizácie na Slovensku. Vedecký seminár Kolektivizácia poľnohospodárstva v Československu [The Tightening Course of the Anti-kulak Line (1951 – 1953) in the context of the 1st Phase of the Collectivization in Slovakia. Scientific colloquium Collectivization of the Agriculture in Slovakia]. Bratislava 29.4.2012.

HALLON, Ľudovít. Bankovníctvo Trnavy v medzivojnovom období. Vedecká konferencia Trnava v rokoch 1939 – 1989 [The Bank Industry of Trnava during the Interwar Period. Scientific conference Trnava from 1939 till 1989]. Trnava, 25. – 26.4.2012.


Podujatia z minulých rokov: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Our other websites and websites of our partners to your attention:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


Institute of History of SAS offers information in accordance with the law n. 211/2000 of the Slovak statute-book

Facebook - Historicky ustav SAV

Choice of menus

History
Annual reports
Books
Library of IH SAS
Bibliography
Contacts

Other links

Researchers
PhD. studies
PhD. students
Online publications
Pro History
Other websites

Address

Institute of History of SAS
P. O. Box 198, Klemensova 19
814 99 Bratislava

Phone: +421 02 5292 5753
E-mail:
histinst@savba.sk
Web: www.history.sav.sk

Copyright © 1996 - 2023 | Institute of History of SAS, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia