Historický ústav SAV
 
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. English version
PhDr. Daniela Kodajová, PhD. Adresa pracoviska:
HÚ SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 02 5292 5753 kl. 21
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk

WWW:

Pracovná pozícia:
vedecká pracovníčka

Vedecké zameranie:

dejiny 19. storočia, nacionalizmus, národné slávnosti, ženská otázka

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1982
PhD.- Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015
PhDr. – Filozofická fakulta UK v Bratislave, 1984
Katedra histórie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (1998-2003)

Ocenenia:

Cena SAV (2011) za spoluautorstvo v kolektívnej monografii: Na ceste k modernej žene...

Členstvo v redakčných radách:

Redakcia - Historické štúdie ( od r. 2012)

Členstvo v komisiách:

Tajomníčka - Slovenské-ruská komisia historikov (od r. 2001)

Publikačná činnosť

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ za roky 2012-2015

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. [Ideological Elements of the National Narrative in the Long Nineteenth Century]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - 299 s. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-89396-29-0

AAB02 Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - 398 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

AAB03 Mosty priateľstva - osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. [Bridges to Friendship - Slovak personalities in the context of international relations]. - 1. vydanie. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - 347 s. - (Fenomén osobnosti ; zv. 6). - Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. - ISBN 978-80-89388-52-3

AAB04 Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. [The Revolution 1848/49 and the historical memory]. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - 306 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici "dlhého" 19. storočia, riešené na HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-19-1

AAB05 Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. [Glory to the Big-hearted III. Experts in a Distant Orient and Guardians of National Focus]. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - 206 s. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV. - ISBN 978-80-7140-460-6

AAB06 Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie. Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku / Vedúci kolektívu Dušan Kováč, autorský kolektív Vojtech Dangl, Gabriela Dudeková, Tomáš Gábriš, Igor Harušťák, Roman Holec, Karol Hollý, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová ; Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč [Slovaks after the Austro-Hungarian Compromise : Proceeding Modernization of the Habsburg Monarchy. Magyarization. Weakening Loyalty of Slovaks towards Hungarian Kingdom]. - 1. vydanie. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. - 399 s. - (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI a). - APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. - ISBN 978-80-8119-061-2

AAB07 "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. [“And We will Come Out in the Night in the Torch Parade and Light Up the World” : Integrational and Mobilizing Point of Festivities in Social Life]. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - 246 s. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. - ISBN 978-80-89396-20-7

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01 Augustové slávnosti - programová demonštrácia slovenskosti, životaschopnosti národa a forma politického protestu / Daniela Kodajová [August Festivals – a Planned Demonstration of Slovakness, Viability of the Nation and the Form of a Political Protest].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 92-108.

ABD02 Cyrilo-Metodská a veľkomoravská tematika v tvorbe národovcov (30.-60. roky 19. storočia) / Daniela Kodajová [Cyrillo-Methodian and Great Moravian Themes in Patriots' Works (1830s - 1860s)].
In Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí / Mária Kohútová, Eva Frimmová a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. - ISBN 978-80-89396-29-0. - S. 79-89.

ABD03 Národné oslavy a slávnosti ako prezentácia nacionalizmu : úvod / Daniela Kodajová [National Celebrations and Festivals as a Presentation of Nationalism : Introduction].
In "Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet" : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti / Ingrid Kušniráková a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-89396-20-7. - S. 71-78.

ABD04 Orava v 19. storočí / Daniela Kodajová [Orava in the 19th Century]. - Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy.
In Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu / Michal Bada, Alena Bartlová a kol. ; recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. - Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. - ISBN 9788022414500. - S. 59-74.

ABD05 Oslavy Ľudovíta Štúra ako médium formovania historickej pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [Celebrations of Ľudovít Štúr as a medium of forming historical memory of Slovaks]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 182-205.

ABD06 Pohreby a spomienkové slávnosti národovcov - emocionálna forma inscenovania národnej identity / Daniela Kodajová [Funerals and commemorative ceremonies of Slovak patriots – a form of emotional staging of national identity].
In Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí / Dušan Kováč, Eva Kowalská, Peter Šoltés a kol. ; recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. - ISBN 978-80-224-1478-4. - S. 263-279.

ABD07 Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 1918 / Daniela Kodajová [Revolution 1948/49 in the Memory of Slovaks till 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie.
In Revolúcia 1848/49 a historická pamäť / Peter Macho a kol. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-89396-19-1. - S.143-164.

ABD08 Vladimír Krivoš - most medzi martinskými rusofilmi a slovanofilmi v Petrohrade / Daniela Kodajová [Vladimir Krivoš – the bridge between rusophiles in Martin and slavophiles in Petrohrad]. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty, stereotypy, historická pamäť.
In Mosty priateľstva. Osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím / Blanka Snopková, Ľubica Kázmerová a kol. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-89388-52-3. - S. 61-77.

ABD09 Živena - spolok slovenských žien. Hranica medzi ikonickým ženským spolkom a službou národnému hnutiu. III.1. / Daniela Kodajová [Živena – the Association of Slovak Women. The Border between Iconic Women´s Association and the Service for National Movement]. - vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí , APVV -0628-11 Hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena / Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. - S. 101-119.

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01 Az 1848-1849 es forradalom szlovák emlékezete 1918-ig / Daniela Kodajová [The Revolution of 1848-1849 and its Slovak Memory up to 1918]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v obobí modernizácie.
In KOR/RIDOR [seriál] : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis. - ISSN 2064-6410. - Roč. I., č. 1 (2014), s. 20-50.

ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných
ADFB01 Ján Francisci - druhý život. Život a dielo v pamäti / Daniela Kodajová [Ján Francisci - The Second Life. Life and Work in Memory]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Slovenská literatúra [seriál] : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0037-6973. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 13-37.

ADFB02 Slovenské vrstvy pamäti na Veľkú vojnu. Vojna ako hranica medzi starými a novými časmi / Daniela Kodajová [Slovak Layers of the Memory on the Great War. War as a Border between Old and New Times]. - Vega 2/039/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách Slovenska.
In Eruditio -Educatio. - ISSN 1336-8893. - Roč. 9, č. 2(2014), s. 21-36.

ADFB03 Úvahy slovenských národovcov o potrebe inštitucionalizovať zbieranie pamiatok minulosti / Daniela Kodajová [National revivalists on the need to create institutions dedicated to collecting of artifacts related to national memory]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska- procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo [seriál] : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-2204. - č. 2 (2013), s. 7-17.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01 Differenzierte Repräsentation slowakischer Nation im urbanen Raum: Das nationale "Haus" in Martin und das Katholische Vereinshaus in Skalica / Elena Mannová, Daniela Kodajová. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Heimstätten der Nation : Ostmitteleuropäischen Vereins-und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich : Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung 32 / Herausgegeben von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski. - Marburg : Verlag Herder Institut, 2013. - ISBN 978-3-87969-369-6. - s. 137-160.

AEC02 Michail Fedorovič Raevskij i jego dejateľnosť v pamjati Slovakov / Daniela Kodajová [M. F. Raevskii and His Activities in the Slovak Memory]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19.-20. stor.): mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Mežkonfessionaľnije, kuľturnyje i obščestvennyje svjazi Rossii s zarubežnymi Slavjanami : K 200-letiju so dnja roždenija M.F. Raevskogo. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Rossijskaja akademija nauk Institut slavjanovedenija, 2013. - ISBN 10 5-7576-0283-X. - s. 64-81.

AEC03 Rossija v Velikoj vojne v pamjati Slovakov: neprijateľ ili slavjanskaja strana? / Daniela Kodajová [Russia in WWI in the Slovak Memory: the Enemy of the Slavic Country?]. - Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. storočie): mýty-stereotypy-historická pamäť.
In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamjať / otv. red. E.P. Serapionova. - Sankt-Peterburg : Nestor-Istorija, 2014. - s. 57-74.

AEC04 Symbolická inštrumentalizácia obrazu Cyrila a Metoda v kontexte formovania národného príbehu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová [Symbolic instrumentalization of Cyrill and Methodius in the context of creating of Slovak national narrative during 19th century]. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storoči.
In Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozifická fakulta, 2013. - S. 83-101.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01 Cyrilo-metodská tradícia - pilier slovenského národného príbehu / Daniela Kodajová [Tradition from the Times of St. Cyril and St. Methodius – Linchpin of the Slovak National Narrative]. - APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda = zborník príspevkov z konferencie k 1150. výročiu príchodu Cyrila a metoda na veľkú Moravu 3. a 4. júla 2013 Kaštieľ Mojmírovce / Zostavovatelia: Peter martínek, Mária Nogová, Marián Hubač. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - ISBN 978-80-852-610-8. - S. 102-105.

AED02 Matica slovenská v pamäti Slovákov / Daniela Kodajová [The Matica slovenská in the Memory of Slovaks]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí.
In Matica slovenská v národných dejinách : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Matica slovenská v národných dejinách 26.-27. 2. 2013 v Martine. - Martin : Matica slovenská, 2013. - ISBN 978-80-8128-086-3. - s. 69-80.

AED03 Oslavovanie Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa. Modelovanie obrazu národného hrdinu prostredníctvom osláv / Daniela Kodajová [Celebrating Karol Kuzmány a Štefan Moyses Forming the Image of a National Hero by Celebrations]. - Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, na Historickom ústave SAV (2010-2012).
In Studia Academica Slovaca : prednášky XLVIII. letnej školy slovenského jazyka a literatúry. 41 / Editori:Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - ISBN 978-80-223-3270-5. - S. 313-325.

AED04 Posmrtný život Ľudovíta Štúra. Štúrovské výročia v kontexte slovenských dejín / Daniela Kodajová [The Afterlife of Ľudovít Štúr].
In Nové kontexty života a diela Ľudovíta Štúra : zborník z vedeckého seminára konaného v dňoch 28. a 29. októbra 2010 v Modre. - Modra : Modranská muzeálna spoločnosť, 2012. - ISBN 978-80-969920-2-7. - S. 222-244.

AED05 Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu / Daniela Kodajová [Perception of Russian politics in Slovakia during the Dual Monarchy]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných dejinách Slovenska. Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe. Mýty - stereotypy - historická pamäť.
In Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách / Editori: Miroslav Daniš, Lukáš Rybár. - Bratislava : Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín, 2014. - ISBN 978-80-8127-112-0. - S. 26-38.

AEDA Vedecké práce v dom. rec. zb. a kratšie kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach
AEDA01 Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma / Daniela Kodajová [The Country and the Artistic Monuments of Italy through the Eyes of Slovak Pilgrims to Rome]. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In "Bella Italia". Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí / Eds. Dana Bořutová, Katarína Beňová ; recenzovali: Barbara Balážová, Zuzana Bartošová, Katarína Chmelinová. - Bratislava : Stimul, 2015. - ISBN 978-80-8127-145-8. - s. 173-194.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 "Od Dunaja k Tatrám" - úvahy slovenských romantikov o hraniciach a krajine obývanej Slovákmi / Daniela Kodajová ["From Danube to Tatras" - reflections of Slovak romantics about the borders and country, where the Slovak lived]. - APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
In Na sútoku riek : život slovensko-rakúskom pohraničí : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, usporiadanej v rámci projektu CrArC Pamäť bez hraníc v dňoch 19. -20. marca 2013 v Bratislave / Zostavili Mária Munková, Lenka Pavlíková. - Bratislava : Štátny archív v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-224-1387-9. - S. 178-195.

BCB Učebnice pre základné a stredné školy (do roku 2014 aj vysokoškolné učebnice)
BCB01 Dejepis : pre 2. ročnik gymnázií a stredných škôl / Anna Bocková, Ľuboš Kačírek, Daniela Kodajová, Mária Tonková. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. - 223 s. - ISBN 978-80-10-02207-6

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF01 "Na bránach európskych" : zrod moderných nacionalizmov a myšlienka slovanstva v 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26, č. 10 (2015 ), s. 35-39.

BDF02 "Prebúdzanie národa" Štúrovci v meste na Dunaji / Daniela Kodajová. - APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč.26 , č. 3 , (2015), s. 31-36.

BDF03 Život v Prešporku v prvej polovici 19. storočia / Daniela Kodajová. - APVV 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 3 , (2015), s.22-30.

BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01 Habsburská monarchia v dlhom 19. storočí / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 9 , (2013), s.12-19.

BDFB02 Romanovovci na ruskom tróne / Daniela Kodajová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 24 , č. 2 , (2013 ), s. 32-35.

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných, recenzovaných aj nerecenzovaných) (do roku 2014 len nerecenzované)
BEF01 Keby tá prekliata vojna nebola prišla - bolo by to so mnou všetko inak / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska: procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí, riešený v HÚ SAV.
In Timrava : tri vojnové novely Hrdinovia, V čas vojny, Záplava. - Spolok Martina Rázusa, 2015. - ISBN 9788097201616. - S. 135-162.

BEF02 Vzdelávanie žien a dievčat - základný cieľ - prepojenie s národným hnutím / Daniela Kodajová. - Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
In I. programová konferencia Živeny, spolku slovenských žien : 20. marec 2015, Banská Bystrica. - Bratislava : Ústredie Živeny, spolok slovenských žien, 2015. - ISBN [sine]. - S. 23-32.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Slávnosti ako mobilizačný prostriedok národnoidentifikačného procesu Slovákov v 19. storočí / Daniela Kodajová ; školiteľ: Elena Mannová. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Historický ústav SAV, 2014. - 167 s.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov / editori: Peter Macho, Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés [Ľudovít Štúr at the Border of Two Ages : Life, Work and Time Period versus Historical Memory]. - Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. - 398 s. - VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska - procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV - 0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. - ISBN 978-80-224-1454-8

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
GII01 Stal sa prirodzenou autoritou : rozhovor Daniela Kodajová / Vypracovala Soňa Gyarfášová.
In Historická revue [seriál] : časopis o dejinách spoločnosti (do r. 2012), vedecko-populárny časopis o dejinách (od. r.2012). - ISSN 1335-6550. - Roč. 26 , č. 10 (2015), s.40-41.

GII02 Úvod / Peter Macho, Daniela Dvořáková [Introduction].
In Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť / Peter Macho, Daniela Kodajová a kolektív ; Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. - Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - S. 9-13.

Celú publikačnú činnosť si možno prezrieť - https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2303&action=publications

OHLASY za roky 2011-2014

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 10
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 52
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 11
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   112

Stiahnite si zoznam ohlasov za roky 2011-2014!

OHLASY za všetky roky

Štatistika: kategória ohlasov

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 12
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection 13
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 82
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 12
6 Recenzie v domácich publikáciách 9
Súčet   173

Stiahnite si zoznam ohlasov za všetky roky!


Do Vašej pozornosti odporúčame ďalšie naše a partnerské webové stránky:

Historický časopis | História | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk | Architektúra & Urbanizmus | REGISTER modernej architektúry Slovenska | SAV


HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Facebook - Historicky ustav SAV

Copyright © 1996 - 2021 | Historický ústav SAV, Bratislava | All rights reserved | Made in Slovakia