Monografie, Zborníky 2006

Rok 2006

Bureš, Zdeněk – Kováč, Dušan – Lemberg, Hans.

Hledání jistoty v bouřlivých časech.

Albis international, 2006, 413 s. ISBN 80-86971-05-8
Kamenický, Miroslav.

Banícke školstvo na Slovensku do založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Bratislava: SAP, 2006, 119 s. ISBN 80-89104-83-5.
Michálek Slavomír a kol.

Juraj Slávik Neresnický.

Bratislava: Prodoma, 2006, 504 s. ISBN 80-969555-8-6
Kázmerová Ľubica – Katuninec Milan.

Dilemy Karola Sidora.

Bratislava: Kalligram, 2006, 199 s. ISBN 80-7149-873-4
Brandes, Detlef – Kováč, Dušan – Pešek, Jiří (Hg.).

Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848 –1989.

Essen: Klartext Verlag, 2007, 336 s. ISBN-10 3-89861-572-3; ISBN-13 978-3-89861-572-3.
Leikert, Jozef a kol.

Kultúrno-politický profil Vavra Šrobára.

Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2005, 242 s. ISBN 80-969481-2-1.
Leikert, Jozef (ed.).

Časové reflexie.

Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa a Kulturologická spoločnosť, 2005, 183 s. ISBN 80-8094-002-9.
Kodajová, Daniela – Tonková, Mária

Dejepis: Svetové dejiny. Pre 3. ročník gymnázií.

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005, 187 s. ISBN 80-10-00392-1
Pešek, Jan

Centrum moci : Aparát Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska 1948 – 1989.

Bratislava: AEPress, 2006, 268 s. ISBN 80-88880-71-8
Lukačka, Ján – Gogorová, Magdaléna – Mokrý, Ján.

Čereňany.

Trenčín: Digital Graphic, 2006, 232 s. ISBN 80- 969597-4-3.
Šuchová, Xenia (ed.).

Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?

Prešov: Universum, 2006.197 s. ISBN 80-89046-38-X.
Kohútová, Mária – Vozár, Jozef (eds.).

Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848.

Bratislava: VEDA, 2006. 160 s. ISBN 80-224-0915-4.
Ivantyšynová, Tatiana (ed.).

Ján Kollár a slovanská vzájomnosť: Genéza nacionalizmu v strednej Európe.

Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy, 2006. 223 s. ISBN 80-969100-4-3.
Holec, Roman – Pál, Judit.

Gróf Emanuel Péchy: Aristokrat v službách štátu.

Bratislava: Kalligram, 2006. 400 s. ISBN 80-7149-900-5.
Ferenčuhová, Bohumila.

Milan Rastislav Štefánik: Tvorca československej štátnosti, diplomat a slovenský národný hrdina.

Varšava: Slovenský inštitút vo Varšave, 2006, 27 s.
Morovics, Miroslav – Hympánová, Ingrid (eds.).

23. zborník dejín fyziky

Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2006. 160 s. ISBN 80-969508-0-0.
Dangl, Vojtech.

Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia.

Bratislava: Veda, 2006. 256 s. ISBN 80-224-0919-7
FERENČUHOVÁ, Bohumila et al.

Slovensko a svet v 20. storočí: Kapitoly k 70. narodeninám PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc.

Bratislava: Historický ústav SAV – Prodama, 2006, 270 s.
ISBN 80-969614-3-8
Lengyelová, Tünde – Mrva, Ivan.

Historický kalendár.

Bratislava: Perfekt, 2006, 352 s. ISBN 80-8046-336-0
HRADSKÁ, Katarína.

Život v Bratislave 1939-1945.

Bratislava: Vydavateľstvo PT Albert Marenčin, 2006, 180 s.
ISBN 80-89218-30-X.
Letz, Robert – Bartlová, Alena – MULÍK, Peter.

Hlinkova slovenská ľudová strana v rokoch 1905 – 1938.

Martin: Matica slovenská, 2006, 392 s. ISBN 80-
SEDLIAKOVÁ, Alžbeta.

Slovenská historiografia 2000 – 2004 : Výberová bibliografia.

Bratislava: AEPress, 2006. 418 s. ISBN 80-88899-06-0
PEŠEK, Jan et al.

Kapitolami najnovších slovenských dejín: K 70. narodeninám PhDr. Michala Barnovského, DrSc.

Bratislava: Historický ústav SAV – Prodama, 2006. 334 s.
ISBN 80-969623-6-1
Čierna-Lantayová, Dagmar (ed.).

Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady: Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti.

Bratislava: Veda, 2006. 126 s. ISBN 80-224-0930-8.
Čierna-Lantayová, Dagmar (ed.).

Slovakia and Decrees of President of the Czechoslovak Republic Edvard Beneš in the Context of Regulations of the Slovak National Council.: Domestic and Foreign Policy Implications.

Bratislava: Veda, 2006. 136 s. ISBN 80-224-0933-2
Barnovský, Michal – Kodajová, Daniela (eds.).

Koniec druhej svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom období.

Bratislava: AEP, 2006. 160 s. ISBN 80-88880-72-6.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006