Monografie, Zborníky 2009

Rok 2009

FUNDÁRKOVÁ, Anna.

Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts : Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trautttmansdorff (1647-1650).

Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum Wien, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2009. 97 s. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. 1. ISBN 978 963 8826909, ISSN 2073-3054.
Sstaviteli: Josef Kolař, Ivan Štoviček, Valerián Bystrický, Veselin Starčevič, Miroslav Tejchman, Vasil A. Vasilev, Krstu Mančev, Lidia Manolova.

Češki i Slovaški izvori : za blgarskata istorija. IV.

Sofia: Blgarska Akademija na naukite Institut po istorija: Češka Akademija na naukite Institut po istorija na iztočna Evropa: Slovaška Akademija na naukite Institut za istoričeski nauki, 2008. 244 s. ISBN 13: 978-954-322-161-5.
Hans Lemberg, Michaela Marek, Zdeněk Beneš, Dušan Kováč.

Suche nach Sicherheit in stürmischer Zeit: Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der internationalen Beziehungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Essen: Klartext Verlag, 2009. 449 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch- Slowakischen Historikerkommission, Band 16. ISBN 978-3-89861-127-5.
ANDRÁŠ, Matej – SEGEŠ, Dušan.

Susedstvo v čase prelomových zmien: vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943-1948.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. 126 s. ISBN 978-80-89-396-03-0.
BYSTRICKÝ, Valerián – LETZ, Róbert – PODOLEC, Ondrej.

Vznik Slovenského štátu: 14. marec 1939. Spomienky aktérov historických udalostí. 2. diel.

Bratislava: AEPress: Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri Historickom ústave SAV: Pedagogická fakulta UK: Ústav pamäti národa, 2008. 362 s. ISBN 978-80-88880-82-0.
ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar.

Tradícia a dejiny: Vybrané otázky zo slovensko-maďarských a slovensko- ruských vzťahov (1934-1949).

Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. 270 s. ISBN 978-80-970302-0-9.
DANGL, Vojtech.

Pod zástavou cisára a kráľa: (kapitoly z vojenských dejín Slovenska 1848-1914).

Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. 280 s. ISBN 978-80-970264-7-9.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

A Lovag és királya. Stiborici Stibor és Luxemburgi Zsigmond: képek és történetek egy középkori magyar nemes életéből.

Pozsony: Kalligram, 2009. 528 s. ISBN 978-80-8101-087-3
Frédéric Guelton, Emmanuelle Braud, Michal Kšiňan.

Generál Milan Rastislav Štefánik : v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany.

Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009. 180 s. ISBN 978-80-969375-7-8.
HOLEC, Roman.

Dinamitos történelem: A pozsonyi Dynamit Nobel vegyipari konszern a közép-európai történelem keresztútján: 1873-1945. 1.vydanie.

Bratislava: Kalligram, 2009. S. 158. Pozsony város történetei. ISBN 978-80-8101-218-1.
HRADSKÁ, Katarína.

Holokaust na Slovensku. 8. Ústredňa Židov (1940-1944).

Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008. 451 s. ISBN 978-80-89304-06-6.
KAMENEC, Ivan.

Spoločnosť – Politika – Historiografia: pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. 264 s. Projekt „Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín“ v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-89396-02-3.
Editorky: Gabriela Kiliánová – Eva Kowalská – Eva Krekovičová.

My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít.

Bratislava: Veda: Historický ústav SAV : Ústav etnológie SAV, 2009. 715 s. ISBN 978-80-224-1025-0.
Vedúci autorského kolektívu: Dušan Kováč, autorský kolektív: Gabriela Dudeková, Roman Holec, Marián Hronský, Elena Jakešová, Dušan Kováč, Elena Mannová, Milan Podrimavský.

Slovensko v 20. storočí. 2. zväzok. Prvá svetová vojna 1914-1918.

Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. 51-0171105. Vznikla v CE SAV: Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. ISBN 978-80-224-1014-4.
KRAJČOVIČOVÁ, Natália.

Slovensko na ceste k demokracii.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vyd. Prodama, 2009. 267 s. ISBN 978-80-89396-01-6.
LEIKERT, Jozef.

Ďaleko a predsa blízko (Českí a slovenskí študenti po 17. novembri 1939 v Československej zahraničnej armáde). 2. prepracované a doplnené vydanie.

Bratislava: Luna, 2009. 240 s. ISBN 978-80-969654-4-1.
MICHELA, Miroslav.

Pod heslom integrity: slovenská otázka v politike Maďarska 1918-1921.

Bratislava: Kalligram, 2009. 272 s. Kniha vyšla s podporou SAVOL – Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry v rámci projektu „centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín“ (CEVKOMSD) v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-8101-261-7.
PAPSONOVÁ, Mária – ŠMAHEL, František – DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Ulrich Richental Kostnická kronika : historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. 1. vyd.

Budmerice: Vydavateľstvo Rak, 2009. 311 s. Práca vznikla v Historickom ústave SAV v rámci grantu č. 2/7174/27 Archontológia slovenských – uhorských dejín. ISBN 978-80-85501-42-1.
PETRUF, Pavol.

Česko-Slovensko, Slovensko a protektorát Čechy a Morava. Vývoj česko-slovenských vzťahov v roku rozpadu spoločného štátu: (na základe výberu z článkov uverejnených v novinách České slovo roku 1939).

Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. Fontes rerum Slovacarum, I. Publikácia je výstupom riešení projektov Vega č. 2/7175/27 Dokumenty zahraničnej politiky Slovenskej republiky 1939-1945 a Vega č. 1/0732/09 Pramene k slovenským dejinám II. ISBN 978-80-8082-285-9.
PODRIMAVSKÝ, Milan – DONČOVÁ, Angelika – HOLEC, Roman – MOROVICS, Miroslav Tibor – ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter.

Od revolúcie 1848-1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku: počiatky politickej emancipácie Slovákov a formovania modernej spoločnosti.

Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. 355 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, X. ISBN 978-80-89222-65-0.
Jaroslava Roguľová a kol.

Od osmičky k osmičke: premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. 223 s. Kniha vyšla s finančnou podporou Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV a Literárneho fondu. ISBN 978-80-970060-4-4.
SEGEŠ, Dušan.

Dvojkríž v siločiarach bieleho orla: slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny. 1. vydanie.

Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2009. 530 s. ISBN 978-80-224-1037-3.
ČIČAJ, Viliam – ČISÁRIK, Pavol – DANGL, Vojtech – HANUŠIN, Ján – HUBA, Mikuláš – IRA, Vladimír – LACIKA, Ján – LUKAČKA, Ján – MICHNIAK, Daniel – MESZÁROS, Tomáš – MLYNKA, Ladislav – NOVOTNÝ, Ján – ONDREJKA, Kliment – PAZÚR, Robert – PODOLÁK, Peter – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – SZÖLLÖS, Ján – ŠUŠKA, Pavel – TOLMÁČI, Ladislav – TURČAN, Vladimír.

Slovensko: A-Ž. 1. vyd.

Bratislava: Ikar, 2009. 488 s. ISBN 978-80-551-2048-5.
DRAHOŠOVÁ, Šarlota – BÁTORA, Jozef – LUKAČKA, Ján.

Čifáre: 1209 – 2009.

Čifáre: Obec, 2009. 114 s. ISBN 978-80-969076-8-7.
HRNKO, Anton – ROLKOVÁ, Natália – ZÁHRADNÍKOVÁ, Eva – ŽATKULIAK, Jozef.


Slovenský parlament v premenách času : venované 160. výročiu prvej Slovenskej národnej rady.

Bratislava: Kancelária národnej rady Slovenskej republiky, 2008. 179 s. ISBN 978-80-89052-45-5.
JANURA, Tomáš.

Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici.

Žilinský samosprávny kraj, liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2008. 127 s. ISBN 978-80-85706-45-1.
Jozef Žatkuliak a kol.

November ´89: medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho medzinárodný kontext.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2009. s. 246. Publikácia vyšla v rámci projektu CEVKOMSD (Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín) v Historickom ústave SAV a je jedným z výsledkov projektu VEGA č. 2/7177/27 Historického ústavu SAV Slovensko v období od československej jari do začiatku do začiatku 90. rokov 20. storočia ako aj projektu HÚ SAV Smerovanie k Novembru´89 na Slovensku a zmena spoločensko-politického systému. ISBN 978-80-89396-04-7.
DOBEK, Rafał – LISIEWICZ, Paweł – ZASADA, Stanisław – KÁZMEROVÁ, Ľubica.

Galéria slávy. Osobnosti svetovej politiky všetkých čias.

Bratislava: Vyd. Príroda, 2009. 279 s. ISBN 978-80-07-01699-6.
Editorky Marta Dobrotková, Mária Kohútová.

Slovensko a Svätá stolica.

Trnava: Slovenský historický ústav v Ríme, Trnavská univerzita v Trnave, 2008. 454 s. ISBN 978-80-8082-238-5.
Gaucsík István, Novák Veronika.

Archivum Sala: archívna ročenka. IV.

Štátny archív Bratislava: Pobočka Šala, 2008. 192 s. práca vyšla aj v maďarskej mutácii. ISBN 978-80-969996-1-3.
Ľubomír Lipták.

Nepre(tr)žité dejiny.

Ivan Kamenec. Bratislava : Q111, 2008. 159 s. ISBN 978-80-89092-42-0.
Editor Jozef Leikert.

Medzi literatúrou, umením a kultúrou: zborník z Kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Vincenta Šabíka, CSc. (25. september 2007).

Nitra: Kulturologická spoločnosť v Nitre, 2009. 344 s. Studia Culturologica, Nr. 6. ISBN 978-80-969481-6-1.
Edited by Massimo Mastrogregori; contributing editors Alžbeta Sedliaková

International bibliography of historical sciences: [medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 73. 2004.

Munchen: K. G. Saur, 2008. 425 s. ISBN 978-3-598-20436-14. ISSN 0074-2015.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 41, part 1. January – June 2007.

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 2008. xxxi, 536 s. Dostupné na internete: www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. ISSN 0020-7950.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 41, part 2. July- December 2007.

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 2008. xliv, s. 490. Dostupné na internete: www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html. ISSN 0020-7950.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006