Monografie, Zborníky 2010

Rok 2010

IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – BARNOVSKÝ, Michal – HOLEC, Roman – KODAJOVÁ, Daniela – ZAVACKÁ, Marína – ZEMKO, Milan a kol.

Mify – stereotipy – obrazy: vosprijatie Rossii v Slovakii.

Bratislava; Joškar-Ola: SDK SVE (Obščestvo istorii i kultury Centralnoj i Vostočnoj Evropy): Pro Historia v sotrudničestve s Institutom istorii Slovackoj Akademii Nauk: Komisija istorikov Slovackoj respubliki i Rossijskoj federaciji: Marijskij gosudarstvennij universitet, 2010. 144 s. Izdanije osuščestvleno v ramkach projekta APVV – 51-017105, grant VEGA n° 2/0208/10 (Slovackaja respublika). ISBN 978-5-94808-565-4.
LENGYELOVÁ, Tünde – VÁRKONYI, Gábor

Báthory Erzsébet: egy asszony élete.

2. doplnené a prepracované vydanie v maďarskej jazykovej mutácii. 1. vydanie vyšlo v roku 2009 v Ottovom Nakladatelství (Báthory. Život a smrť). Budapest: General Press Kiadó, 2010. 397 s. ISBN 978 963 643 168 6.
TEICH, Mikuláš – KOVÁČ, Dušan – BROWN, Martin.

Slovakia in History.

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2010. 390 s. ISBN 978-0-521-80253-6 Hardback.
VÖRÖS, Ladislav.

Analytická historiografia versus národné dejiny: „národ“ ako sociálna reprezentácia.

Pisa: Published by Edizioni Plus – Pisa University Press, 2010. 230 s. Doctoral Dissertations, XIII. This volume is published thank to the support of the Directorate General for Research of the European Commision, by the Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES. net under the contract CIT3-CT-2005-006164. ISBN 978-88-8492-741-5.
BARTLOVÁ, Alena.

Túžby, projekty a realita: Slovensko v medzivojnovom období.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2010. 262 s. Edícia Slovenská Historiografia. Publikácia vychádza v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV a grantu Vega č. 2/0122/09: Občianska spoločnosť na Slovensku počas I. ČSR. ISBN 978-80-89396-06-1.
BENKO, Juraj – OSYKOVÁ, Linda – PEŠEK, Jan a kol.

Občan a štát v moderných dejinách Slovenska.

Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010. 200 s. Publikácia vychádza v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV a grantu Vega č. 2/7183/27 „Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými vojnami v 20. storočí“. ISBN 978-80-89396-08-5.
BYSTRICKÝ, Valerián – MICHELA, Miroslav – SCHVARC, Michal a kol.

Rozbitie alebo rozpad ? : historické reflexie zániku Česko-slovenska. 1. vydanie.

Bratislava: Historický ústav SAV: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 575 s. Publikácia vychádza v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV a v spolupráci s Vojenským historickým ústavom. ISBN 978-80-224-1150-9.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.

2. rozšírené vydanie. Budmerice; Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied: Vydavateľstvo Rak, 2010. 598 s. Práca vznikla v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-85501-46-9.
FERENČUHOVÁ, Bohumila – SCHVARC, Michal – HRADSKÁ, Katarína a kol.

Politické a kultúrne transfery medzi Francúzskom, Nemeckom a strednou Európou (1840-1945): prípad Slovenska: hommage a Dominique Lassaigne.

Bratislava: Historický ústav SAV: Centre de recherches interdisciplinaire sur l´Allemagne, Paris: Commission of History of International Relations: Slovenská historická spoločnosť pri SAV (sekcia všeobecných dejín, Sekcia nových a najnovších dejín): Veda, vydavateľstvo SAV, 2010. 451 s. ISBN 978-80-224-1120-2.
FRIMMOVÁ, Eva – ČIČAJ, Viliam a kol.

Prínos Imricha Kotvana do oblasti kultúrnej histórie.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. 379 s. ISBN 978-80-970506-7-2.
HLAVINKA, Ján – NIŽŇANSKÝ, Eduard.

Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941-1945.

Dokumentačné stredisko Holokaustu, 2009. 191 s. ISBN 978-80-969857-3-9.
HLAVOVÁ, Viera.

Kulak triedny nepriateľ: „dedinský boháč“ v kontexte kolektivizácie na Slovensku (1949-1960).

Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2010. 158 s. ISBN 978-80-224-1128-8.
HOLEC, Roman.

Coburgovci a Slovensko.

1. vydanie. Bratislava: Kalligram, 2010. 464 s. Vznik tejto práce bol umožnený Agentúrou na podporu výskumu a vedy (APVV-51-017105) a jej konečná verzia vznikla v rámci Centra excelentnosti pri Historickom ústave SAV (CEVKOMSD). ISBN 978-80-8101-249-5.
HUDEK, Adam.

Najpolitickejšia veda: slovenská historiografia v rokoch 1948-1968.

Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2010. 252 s. Publikácia vychádza v rámci VEGA grantu č. 2/0097/10 „Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989″ pri Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Publikáciu finančne podporil Savol – Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry. ISBN 978-80-970302-3-0.
KOVÁČ, Dušan.

Dejiny Slovenska.

3. doplnené a opravené vydanie. Bratislava; Praha: Slovenská národná galéria: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 432 s. Dejiny štátov. ISBN 978-80-7422-053-1.
KOVÁČ, Dušan.

O historiografii a spoločnosti.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010. 266 s. Edícia Slovenská historiografia. Publikácia vychádza v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD), riešeného na Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-89396-09-2.
KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid.

Piae Fundationes: zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Pro Historia, 2009. 214 s. Podkapitola III. 1 Šľachtické konvikty vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0046/09 Formy a obsah spoločenskej a sociálnej disciplinizácie v historickom procese, ktorý sa rieši v Historickom ústave SAV v rokoch 2009-2011. Podkapitola Ženské rehoľné komunity V. kapitoly vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA 2/7181/27 Možnosti profesijnej a spoločenskej realizácie žien v moderných dejinách, ktorý sa v rokoch 2007-2009 riešil v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-970060-5-1.
LONDÁK, Miroslav – SIKORA, Stanislav – HALLON, Ľudovít – HUDEK, Adam – LEIKERT, Jozef – LONDÁKOVÁ, Elena – MICHÁLEK, Slavomír – PEŠEK, Jan – ŽATKULIAK, Jozef a kol.

Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách.

Bratislava: Veda: Historický ústav SAV, 2009. 606 s. Práca vznikla v rámci CE Historického ústavu SAV: CEVKOMSD – Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. Grant Vega č. 2/7177/27 Slovensko v období od čs. jari 1968 do zač. 90 rokov 20. st. Snahy o postihnutie základných tendencií politického, ekonomického a kultúrneho vývoja. ISBN 978-80-224-1095-3.
LONDÁK, Miroslav.

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010. 296 s. Monografia je jedným z výsledkov grantu Vega č. 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992). Vyšla s podporou Literárneho fondu a Centra excelentnosti CEVKOMSD na Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-89396-10-8.
LUKAČKA, Ján – ŠTEFÁNIK, Martin – DVOŘÁKOVÁ, Daniela – FRIMMOVÁ, Eva – HLAVAČKOVÁ, Miriam – HUDÁČEK, Pavol – LYSÁ, Žofia – SLEZÁKOVÁ, Miroslava a kol.

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. 300 s. Publikácia vyšla v rámci projektu APVV č. 0166-07 (Lexikon stredovekých miest na Slovensku), riešeného na HÚ SAV. ISBN 978-80-970302-1-6.
MICHELA, Miroslav.

Ján Spišiak: Spomienky z Budapešti 1939-1944.

Bratislava: Vydavateľstvo Slovak Academic Press, 2010. 465 s.
NĚMEČEK, Jan – BYSTRICKÝ, Valerián.

Juraj Slávik – Moja pamäť – živá kniha: moje poslanie vo Varšave 1936-1937.

Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied: Historický ústav SAV, 2010. 486 s. ISBN 978-80-224-1108-0.
NIŽŇANSKÝ, Eduard – HALLON, Ľudovít – HLAVINKA, Ján.

Ústredný hospodársky úrad: (holokaust na Slovensku) [elektronický zdroj].

Bratislava: Katedra všeobecných dejín FFUK Historický ústav SAV, 2010. 1 CD-ROM. Kniha je výsledkom projektu Vega 1/0873/08 Ústredný hospodársky úrad a jeho miesto a činnosť v štruktúre exekutívnych orgánov vojnovej Slovenskej republiky. Názov z pretlače na CD-ROM, z obalu. Adobe Reader. ISBN 948-80-8127-010-9.
PETRUF, Pavol a kol.

Slovensko a Československo v XX. storočí: vybrané kapitoly z dejín vnútornej i zahraničnej politiky: k 70. narodeninám PhDr. Dagmar Čiernej – Lantayovej, DrSc..

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, 2010. 372 s. Publikácia vyšla v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-970302-2-3.
RYBÁŘOVÁ, Petra.

Antisemitizmus v Uhorsku v 80. rokoch 19. storočia.

Bratislava: Vydala spoločnosť Pro Historia, 2010. 186 s. ISBN 978-80-970060-7-5.
SABOL, Miroslav.

Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938-1948.

Bratislava: Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, 2010. 180 s. Publikácia vychádza v rámci Vega grantu č. 2/0097/10 „Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989“ pri Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-89396-07-8.
SCHVARC, Michal – SCHRIFFL, David.

„Tretia ríša“ a vznik Slovenského štátu. Dokumenty II. 1. vydanie.

Bratislava: Ústav pamäti národa : Historický ústav SAV: SNM – Múzeum kultúry Karpatských Nemcov, 2010. 561 s. Edícia Dokumenty. Publikácia vznikla s finančným prispením SAVOL – Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry, Literárneho fondu a v rámci projektu Centra excelentnosti CEVKOMSD na Historickom ústave SAV. Výskum sa uskutočnil aj v rámci projektu APVV-0352–07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. ISBN 978-80-89335-38-1
ŠOLTÉS, Peter.

Tri jazyky, štyri konfesie : etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. 232 s. Monografia vychádza v rámci projektu „Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín“ (CEVKOMSD) pri Historickom ústave Slovenskej akádemie vied. ISBN 978-80-970060-6-8.
ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján – BREZOVÁKOVÁ, Blanka – DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HLAVAČKOVÁ, Miriam – HUDÁČEK, Pavol – LYSÁ, Žofia – SLEZÁKOVÁ, Miroslava a kol.

Lexikon stredovekých miest na Slovensku.

Bratislava: Historický ústav SAV, 2010. 630 s. Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0166-07. ISBN 978-80-89396-11-5.
ZEMKO, Milan.

Občan, spoločnosť, národ: v pohybe slovenských dejín.

Bratislava: Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010. 280 s. Edícia Slovenská historiografia. Publikácia vychádza v rámci projektu Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV a programu Vega č. 2/0122/09: Občianska spoločnosť na Slovensku počas prvej ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu). ISBN 978-80-89396-05-4.
KÖNEMANN, Ludwig – HATTSTEIN, Markus – ŠTEFÁNIK, Martin – HANULA, Matej – BEUTELHAUSER, Róbert – TOLMÁČI, Ladislav.

Historica: Der Grosse Atlas Der Weltgeschichte Mit Über 1200 Karten.

Autori máp: Martin Štefánik (Europa) … [et al.]. Bath : Parragon Books Ltd, 2009. 512 s. ISBN 978-1-4075-3094-9.
GREŽĎOVÁ, Helena – KOLAR, M. – KOŠECKÝ, František – KVASNICOVÁ, Oľga – LUKAČKA, Ján – SEDLÁKOVÁ, Jarmila – ŠMOTLÁKOVÁ, Blažena.

Dvorany nad Nitrou.

Obec Dvorany nad Nitrou, 2010. 192 s. ISBN 978-80-970000-3-5.
KVASNICOVÁ, Oľga – LUKAČKA, Ján – KOLLÁR, Miroslav – MAŠÍR, Ján – ŠMOTLÁKOVÁ, Blažena.

Horné Chlebany 1328-2008.

Horné Chlebany: Obecný úrad Horné Chlebany, 2008. 80 s. ISBN 978-80-969945-1-9.
LEIKERT, Jozef.

Galéria slávy: 111 osobností Slovenska.

1. vydanie [ 2. vydanie pod názvom Osobnosti Slovenska I. diel vyšlo vo vydavateľstve Príroda v roku 2010]. Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2009. 347 s. ISBN 978-80-07-01524-1.
LEIKERT, Jozef.

Osobnosti Slovenska. 2. diel.

Bratislava: Vydavateľstvo Príroda, 2010. 345 s. ISBN 978-80-07-01814-3.
SMETANA, V. – SMETANOVÁ, Iveta – BÁTORA, Jozef – LUKAČKA, Ján – DÓKA, Klára – BEŠINOVÁ, Eva – KINČOK, Branislav – BÁTOVSKÁ, Jarmila – ŽUBOR, Vladimír – HOLBOVÁ, Katarína – URBAN, Ján – SENEŠIOVÁ, Alena – OŤÁZIKOVÁ, Marta.

Tlmače v plynutí času: monografia města.

Tlmače: Mestské kultúrne stredisko Tlmače, 2010. 288 s. ISBN 978-80-970450-6-7.
Zostavili: Valerián Bystrický – Jaroslava Roguľová.

Dubnica nad Váhom: od minulosti po súčasnosť.

Dubnica nad Váhom: Mesto Dubnica: Historický ústav SAV, 2010. 463 s. ISBN 978-80-970251-5-1.
Editori: Miloslav Čaplovič, Bohumila Ferenčuhová, Mária Stanová.

Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie.

Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR: Historický ústav SAV: Slovenský národný archív, 2010. 288 s. ISBN 978-80-970434-0-7.
Historické štúdie 46, ročenka Historického ústavu SAV.Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2010, ISBN 978-80-224-1118-9
Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.

Česko-slovenské vztahy III.

In Česko-slovenská historická ročenka, 2009, s. 217-365. ISSN 1214-8334.
Editors: Roman Holec, Rastislav Kožiak.

Historiography in Motion: Slovak Contributions to the 21 st International Congress of Historical Sciences.

Banská Bystrica: State Scientific Library, 2010. 1 CD-ROM. Názov prebraný z pretlače na CD- ROM. ISBN 978-80-89388-31-8.
Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha.

Zemianstvo na Slovensku v novoveku : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Časť I. Postavenie a majetky zemianskych rodov.

Martin: Slovenská národná knižnica, 2009. 402 s. Studia historico-bibliographica Turociensia, Zväzok 1. ISBN 978-80-89301-50-8 (1.zv.).
Ed. Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha.

Zemianstvo na Slovensku v novoveku : zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 8.-10. júna 2009 v Martine. Časť II. Duchovná a hmotná kultúra.

Martin: Slovenská národná knižnica, 2009. 418 s. Studia historico-bibliographica Turociensia, Zväzok 2. ISBN 978-80-89301-51-5.
Ed.: Miloš Kovačka, Eva Augustínová, Maroš Mačuha.

Rod Révai v slovenských dejinách: zborník prác z interdisciplinárnej konferencie 16.-17. september 2008, Martin.

Martin: Slovenská národná knižnica, 2010. 431 s. Studia historico-bibliographica Turociensia, Zväzok 3. Vyšlo v printovej aj v elektronickej podobe. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/?RR>. ISBN 978-80-89301-46-1.
Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.].

International bibliography of historical sciences: [medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 74. 2005.

Munchen: K. G. Saur, 2009. 413 s. ISBN 978-3-598-20436-14. ISSN 0074-2015.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 42, part 1. January – June 2008.

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 2009. xlvi 484 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020 -7950.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 42, part 2. July – December 2008.

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 2009. xxxix, 470 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020 -7950.
Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Durkova … [et al.].

International Medieval Bibliography 300-1500: multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 43, part 1. January – June 2009.

Brepols: International Medieval Institute University of Leeds, 2010. xlviii 503 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020 -7950.
Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.).

Arizácie.

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra všeobecných dejín: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010. 213 s. Acta historica Posoniensia XI Judaica et Holocaustica 1. ISBN 978-80-89236-85-5.
Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.).

Arizácie v regiónoch Slovenska.

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra všeobecných dejín: Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010. 231 s. Acta historica Posoniensia XII Judaica et Holocaustica 2. ISBN 978-80-89236-86-2.
Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová, Volker Zimmermann (Hg.).

Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten.

Essen: Klartext Verlag, 2010. 282 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommision, Band 10. ISBN 978-3-8375-0452-1.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006