Monografie, Zborníky 2012

Rok 2012

Vinicola CarpathensisGRÓFOVÁ, Mária – LUKAČKA, Ján.

Vinicola Carpathensis : (k 65. narodeninám prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, Csc.).

Bratislava : Stimul pre Katedru slovenských dejín FFUK, 2011. 328 s.
Gizi FleischmannováHRADSKÁ, Katarína.Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci.

Bratislava : Marenčin PT, spol. s.r.o., 2012. 188 s. Vega č. 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku:genéza metodologických a terminologických prístupov. Medzinárodný projekt SK-FR 002709. ISBN 978-80-8114-116-4.
Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stoliciJANURA, Tomáš – ČAJKA, Michal.

Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici.

Tomáš Janura, Michal Čajka. Anglický preklad Blanka Szeghyová (s. 108-109). Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši : Historický ústav SAV, 2011. 118 s. Vega č. 2/0133/10 Šľachtický dvor – mocenskopolitická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku. ISBN 978-80-85706-51-2.
Svedectvá Ladislava Ťažkého a nás ostatnýchLEIKERT, Jozef.

Svedectvá Ladislava Ťažkého a nás ostatných.

1. vydanie. Nitra : Kulturologická spoločnosť v Nitre, 2011. 305 s. Studia Culturologica, Nr. 12. ISBN 978-80-971007-0-4.
BYSTRICKÝ, Valerián – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jan – HALLON, Ľudovít – HOLEC, Roman – KAMENEC, Ivan – LONDÁK, Miroslav – PICHLER, Tibor – PODRIMAVSKÝ, Milan – SCHVARC, Michal – SIKORA, Stanislav – ŠKVARNA, Dušan – ZEMKO, Milan – ŽATKULIAK, Jozef.

Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992.

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2012. 395 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD) pri Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-224-1223-0.
Slovensko v 20. storočíFERENČUHOVÁ, Bohumila – ZEMKO, Milan – BARTLOVÁ, Alena – BYSTRICKÝ, Valerián – FALISOVÁ, Anna – HALLON, Ľudovít – KÁZMEROVÁ, Ľubica – KRAJČOVIČOVÁ, Natália – POPELKOVÁ, Katarína – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – ŠUCHOVÁ, Xénia.

Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok. V medzivojnovom Československu 1918-1939.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2012. 544 s. APVV 51-017105, Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín, Vega 26205/6, 2/0122/9, 2/0070/11. ISBN 978-80-224-1199-8.
Kultúra v dejinách dejiny v kultúreJAKSICSOVÁ, Vlasta.

Kultúra v dejinách dejiny v kultúre: moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia.

Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 360 s. APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy. ISBN 978-80-224-1238-4.
Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSROSYKOVÁ, Linda.

Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR.

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2012. 274 s. Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratickéhio, autoritatívneho a totalitného typu). ISBN 978-80-224-1228-5.
Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920)BENKO, Juraj.

Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900-1920).

Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 218 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV, Vega 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternaív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918-1939), Vega 2/0208/10 Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej) Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-89396-18-4.
Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočíJURÁŠ, Ján – ROGUĽOVÁ, Jaroslava.

Sláva šľachetným II : evanjelická cirkev a.v. a politika v 20. storočí.

Ján Juráš, Jaroslava Roguľová a kol. Preklad do angličtiny Matej Hanula. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2012. 159 s. ISBN 978-80-7140-393-7.
Szlovákia történeteKOVÁČ, Dušan.

Szlovákia története.

Druhé, prepracované vydanie (második, bővített kiadás). Pozsony : Kalligram, 2011. 455 s. ISBN 978-80-8101-429-1.
Revolúcia 1848/49 a historická pamäťMACHO, Peter.

Revolúcia 1848/49 a historická pamäť.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 306 s. Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie , Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia, riešené na HÚ SAV. ISBN 978-80-89396-19-1.
Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočiaKOHÚTOVÁ, Mária – BADA, Michal – DUCHOŇOVÁ, Diana – FIALOVÁ, Ivana – FRIMMOVÁ, Eva – HOFERKA, Martin – JANURA, Tomáš – LOPATKOVÁ, Zuzana – MAČUHA, Maroš.

Politické a spoločenské pomery na Slovensku v 1. polovici 17. storočia.

Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV, 2012. 242 s. Vega MŠ SR a SAV : 1/0658/11 Pramene k novovekým slovenským dejinám, 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku, 2/0099/12 Štrukturálne premeny komunikačnej praxe v novoveku. ISBN 978-80-8082-546-1.
Medzi provinciou a metropolouDUDEKOVÁ, Gabriela – GAUČÍK, Štefan – FALISOVÁ, Anna – KOVÁČ, Dušan – KURINCOVÁ, Elena. – KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – LIPTÁK, Ľubomír – MANNOVÁ, Elena – MONGU, Blanka – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – TANZER, Jozef – ZAVACKÁ, Marína.

Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 264 s. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí – obraz mesta v sociálnom a politickom kontexte. ISBN 978-80-89396-21-4.
Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svetKUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – BEDNÁROVÁ, Marcela – HAJACHOVÁ, Zuzana – HOLEC, Roman – KAMENEC, Ivan – KODAJOVÁ, Daniela – KURHAJCOVÁ, Alica – MACHO, Peter – MANNOVÁ, Elena – ŠOLTÉS, Peter – VETRÁKOVÁ, Anna.

„Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet“ : integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2012. 246 s. Vega 2/0089/10 Oslavy ako identitotvorný fenomén na Slovensku v období modernizácie, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, ktoré sa riešia v HÚ SAV. ISBN 978-80-89396-20-7.
Komunistická strana Slovenska : dejiny politického subjektuPEŠEK, Jan.

Komunistická strana Slovenska : dejiny politického subjektu. I. Na ceste k moci (1945-1948), pri moci – od prevratu k pokusu o reformu (1948-1968).

Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2012. 283 s. Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku: cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV – 51-017105 Slovensko v 20. storočí, APVV – 51- 030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch). ISBN 978-80-224-1256-8.
Dejepis : pre 2. ročnik gymnázií a stredných škôlBOCKOVÁ, Anna – KAČÍREK, Ľuboš – KODAJOVÁ, Daniela – TONKOVÁ, Mária.

Dejepis : pre 2. ročnik gymnázií a stredných škôl.

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012. 223 s.
Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutiaBEDNÁROVÁ, Marcela.

Symboly a mýty chorvátskeho národného hnutia : fenomén ilyrizmu.

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2012. Formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej Európe: Identita, konfesionalita, mýtus, Vega 2/0138/11 Premeny slovenskej spoločnosti v prvej polovici „dlhého“ 19. storočia, riešené v HÚ SAV. ISBN 978-80-224-1253-7.
Občianska spoločnosť a politická kultúraFERENČUHOVÁ, Bohumila – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – BARTLOVÁ, Alena – BRTKO, Martin – BYSTRICKÝ, Valerián – HANULA, Matej – JAKSICSOVÁ, Vlasta – KRAJČOVIČOVÁ, Natália – OSYKOVÁ, Linda – ZEMKO, Milan.

Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938.

1.vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 214 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných dejín Slovenska pri Historickom ústave SAV, Vega 2/0122/09 Občianska spoločnosť na Slovensku počas 1. ČSR (Vývoj na demokratickej báze a vonkajšie a vnútorné vplyvy demokratického, autoritatívneho a totalitného typu), Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. ISBN 978-80-971189-0-7.
Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaníKOVÁČ, Dušan – DANGL, Vojtech – DUDEKOVÁ, Gabriela – GÁBRIŠ, Tomáš – HARUŠŤÁK, Igor – HOLEC, Roman – HOLLÝ, Karol – KAČÍREK, Ľuboš – KODAJOVÁ, Daniela.

Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní : postupujúca modernizácia habsburskej monarchie.

Budovanie centralizovaného Uhorska. Maďarizácia. Oslabovanie lojality Slovákov voči Uhorsku. Vedecký redaktor zväzku XI a Dušan Kováč.1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. 399 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XI a. APVV 0119/11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-8119-061-2.
Zborník dejín fyzikyEditor. Miroslav Tibor Morovics

Zborník dejín fyziky : zborník vybraných príspevkov z medzinárodných seminárov dejín fyziky. MESDEF. 26.

Recenzovali: Ján Chrapan, Eva Skočeková. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV : Historický ústav SAV, oddelenie dejín vied a techniky, 2012. 136 s. ISBN 978-80-969508-5-0.
Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomikaLONDÁK, Miroslav.

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. storočia a slovenská ekonomika.

2. doplnené vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset, spol. s.r.o., 2012. 288 s. Vega 2/0100/10 Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992), Vega 2/0103/10 Komunistická strana na Slovensku : cesta k moci, monopol moci (1945-1968), APVV- 0628/11, Centrum excelentnosti SAV:CE SDDE.
Kapitoly z najstarších českých dejínSTEINHÜBEL, Ján.

Kapitoly z najstarších českých dejín : 531-1004.

2. vydanie. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Slowaków v Polsce, 2012. 204 s. Publikácia vzniklav Historickom ústave SAV v rámci Centra excelentnosti: Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek. ISBN 978-83-7490-506-0.
Biografia a historiografiaFERENČUHOVÁ, Bohumila – BARTLOVÁ, Alena – KŠIŇAN, Michal – MICHÁLEK, Slavomír – MAŤOVČÍK, Augustín – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – LENDEROVÁ, Milena – DEJMEK, Jindřich – MAKARIUSOVÁ, Marie – MARTÍNEK, Jiří – POKORNÁ, Magdaléna – MARÉS, Antoine – BOISSEIRE, Etienne – COEURÉ, Sophie – DAVION, Isabelle – HOREL, Catherine.

Biografia a historiografia : slovenský, český a francúzsky pohľad.

1. vydanie. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2012. 240 s. Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín pri HÚ SAV, Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. ISBN 978-80-971247-2-4.
Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945)KÁZMEROVÁ, Ľubica – HANULA, Matej – JAKSICSOVÁ, Vlasta – FALISOVÁ, Anna – OROSOVÁ, Martina – OSYKOVÁ, Linda – ZEMKO, Milan.

Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918-1945).

Bratislava : Vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama spo.s.r.o., 2012. 142 s. Vega 2/0054/10 Inštitucionalizácia vzdelávacieho systému na Slovensku v rokoch 1918-1945 (Štruktúra vzdelávania, vývinové tendencie, sociálne prejavy), Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), riešené na HÚ SAV. ISBN 978-80-970302-5-4.
Slovenská historiografia 2005-2009SEDLIAKOVÁ, Alžbeta.

Slovenská historiografia 2005-2009 : výberová bibliografia.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2012. 376 s. Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968, Vega 2/0100/10 Slovensko v období konania komunistického režimu v Československu a počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1962-1989-1992), APVV 51-030905 Chronológia dejín Slovenska a Slovákov (Dejiny v dátumoch), ústavná úloha Slovenská historiografia 2009-2012, ústavná úloha HÚ SAV Hungarika na Slovensku 2010-2012. ISBN 978-80-224-1275-9.
Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiachIVANIČKOVÁ, Edita – ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar – MICHÁLEK, Slavomír – PETRUF, Pavol – SEGEŠ, Dušan.

Slovenská republika 1939-1945 v medzinárodných súvislostiach.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset print, spol. s.r.o., 2012. 215 s. APVV -0628-11, Vega 2/7179/27 Medzinárodné súvislosti vývoja Slovenskej republiky 1939-1945, Vega 2/0181/10 Slovensko v Európe, Európa na Slovensku: vybrané témy z dejín 20. storočia. ISBN 978-80-970302-7-8.
Milan Rastislav ŠtefánikKŠIŇAN, Michal.

Milan Rastislav Štefánik.

1. vydanie. Brno ; Praha : Vydalo vydavateľstvo CPress v spolupráci so Slovenským národným archívom v Brne v spoločnosti Albatros Media a.s., 2012. 63 s. ISBN 978-80-264-0114-8.
Mesto a región na novej hraniciEds. Roman Holec, Vladimír Goněc.

Mesto a región na novej hranici.

In Česko-slovenská historická ročenka, 2011, s.19-112. ISSN 1214-8334.Ed. Roman Holec.

Hospodářský nacionalismus ve střední Evropě v 20. století.

In Česko-slovenská historická ročenka, 2011, s.201-326. ISSN 1214-8334.
Kysuce v XX. storočíHALLON, Ľudovít – JESENSKÝ, Miloš – SABOL, Miroslav.

Kysuce v XX. storočí.

1. vydanie. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci : Historický ústav SAV, 2012. 335 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-970780-2-7.
Rozpad Uhorska a trianonská zmluvaMICHELA, Miroslav – VÖRÖS, Ladislav.

Rozpad Uhorska a trianonská zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku [elektronický zdroj].

Bratislava, 2012. 1 CD-ROM. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Názov z pretlače na CD-ROM. ISBN 978-80-89396-23-8.
Forum HistoriaeForum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela, zostavovatelia: Karol Hollý (1/2011 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918), László Vörös, Peter Šoltés (2/2011 Korupcia), Tünde Lengyelová, Gabriela Dudeková (1/2012 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska), Gabriela Dudeková, texty maďarských autorov Csukovits Enikő(2/2012 Etnické stereotypy v historickom výskume, preklady z maďarčiny Tünde Lengyelová, Gabriela Dudeková). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Číslo 2/2012 vzniklo v rámci Vega 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia a maď.- slovenského projektu Open Society Foundation Historical stereotypes and prejudices in the common history 18th-20th Centuries. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. ISSN 1337-6861.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006