Monografie, Zborníky 2013

Rok 2013

ČERNÁK, Tomáš.

S pokorou a vierou v srdci : spomienka na pátra Cyrila Minárika SVD.

Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2012. 62 s. Dejiny SVD.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 45, Part 1. January – June 2011.

Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Ďurkova … [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. LII, 574 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950.
ŠIMKOVIC, Michal – JANURA, Tomáš.

Hrad Blatnica : sprievodca po zrúcanine hradu.

Bratislava : Slovenský skauting, 2012. 38 s. ISBN 978-80-89136-88-89.
KAMENEC, Ivan.

Tragédia politika, kňaza a človeka : (Dr. Jozef Tiso 1887-1947).

Druhé, doplnené vydanie (prvé vydanie: Kamenec, Ivan: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947), Bratislava, Archa vydavateľstvo, 1998, 148 s.). Bratislava : Vydala Premedia Group s.r.o., 2013. 196 s. ISBN 978-80-89594-61-0.
Formation et décomposition des États en Europe au 20e siecle.

10. L´Europe et les Europes 19 et 20 siecles. Antoine Fleury, Franz Knipping, Dušan Kováč, Tomasz Schramm (éds.). Bruxelles/Brussels : P.I.E. Peter Lang, 2012. 287 s. ISBN 978-90-5201-860-7. ISSN 1422-9846.
LENGYELOVÁ, Tünde a kol.

Thurzovci a ich historický význam.

1. vydanie : Spoločnosť pro Historia – Historický ústav SAV, 2012. 260 s. Vega 2/0133/10 Šľachtický dvor – mocensko-politická, správna a kultúrna entita v ranom novoveku riešený v HÚ SAV. ISBN 978-80-89396-19-1.
Ľubomír Lipták

2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny : výber z diela Ľubomíra Liptáka.

Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Vyhľadávanie, selekcia a spracovanie prameňov Petra Rybářová. Bratislava : Kalligram, 2011. 382 s. ISBN 978-80-8010-557-1.
Ľubomír Lipták

Slovensko v 20. storočí : výber z diela Ľubomíra Liptáka.

Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Bratislava : Kalligram, 2011. 334 s. ISBN 978-80-8101-518-2.
Ľubomír Lipták

Storočie dlhšie ako sto rokov : o dejinách a historiografii : výber z diela Ľubomíra Liptáka.

Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec. Bratislava : Kalligram, 2011. 294 s. ISBN 978-80-8101-521-2.
MICHÁLEK, Slavomír.

Za hranicou sloboda 1948-1953 : (Dakoty „slobody“ a vlak do Selbu).

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013. 340 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV – 0628- 11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0039/11 Otvorené hospodárske a finančné otázky medzi Československom a USA v rokoch 1948-1968. ISBN 978-80-224-1289-6.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava.

Slovenská národná strana 1918-1938.

1. vydanie. Bratislava : Kalligram, 2013. 348 s. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0070/11 Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. rokoch 20. storočia, riešené v Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-8101-662-2.
SEGEŠ, Dušan – HERTEL, Maroš – BYSTRICKÝ, Valerián.

Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938-1939.

Bratislava : Spoločnosť pro Historia, 2012. 576 s. Centrum excelentnosti SAV (CE SDDE), Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch pri HÚ SAV, APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoerópskom kontexte. ISBN 978-80-971247-1-7.
SEGEŠ, Dušan.

Partnerzy czy petenci ? : Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej.

Gdansk : Wydawnictwo Oskar, 2012. 568 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0024/09 Slovensko a slovenská otázka v období 1938-1939 v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch, Vega 2/0124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy. Slovenský originál publikácie vyšiel pod názvom : Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny, Bratislava 2009. ISBN 978-83-63709-11-2.
SCHVARC, Michal – HALLON, Ľudovít – MIČKO, Peter.

Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“ : dokumenty k náboru a nasedeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše v rokoch 1939-1945.

Bratislava : Historický ústav SAV : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012. 406 s. Vega 2/0090/10 Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939-1945 riešený v Historickom ústave SAV, Vega 2/0097/10 Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989 riešený v Historickom ústave SAV, Centrum excelentnosti Historického ústavu SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), APVV -0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy v rokoch 1938-1945 v dokumentoch. ISBN 978-80-970302-6-1.
DUCHOŇOVÁ, Diana.

Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor : spoločnosť, normy, rituály každodennosti. 1. vydanie.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2013. 346 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešený v HÚ SAV. Kapitola palatínsky dvor ako sociálny systém vznikla ako súčasť grantu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Kapitola Homo novus na čele Uhorského kráľovstva je súčasťou grantu Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. ISBN 978-80-89396-25-2.
HUDEK, Adam – BENKO, Juraj – HANULA, Matej – HOLLÝ, Karol – MICHELA, Miroslav – RYBÁŘOVÁ, Petra – SABOL, Miroslav – SCHVARC, Michal – SEGEŠ, Dušan – ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, Ladislav – ZAVACKÁ, Marína.

Overcoming the old Borders : beyond the Paradigm of Slovak National History.

Bratislava : Institute of History, Slovak Academy of Sciences in Prodama, 2013. 214 s. APVV-0628-11 State borders and identities in modern Slovak history in Central European context, Centre of Excellence of Slovak Academy of Sciences SDDE. ISBN 978-80-89396-26-9.
HOLEC, Roman – BOVAN, Marián.

V službách cisára Františka Jozefa : z pamätí lokaja a dvornej dámy.

Bratislava : Slovart, 2013. 343 s. APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí, Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska.
PEŠEK, Jan.

Štátna moc a spoločnosť na Slovensku : 1945-1948-1989.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2013. 320 s. Edícia Slovenská historiografia. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. ISBN 978-80-89396-27-6.
MICHELA, Miroslav – VÖRÖS, Ladislav – ABLONCZY, Balázs – BOISSIER, Etienne – DEMMEL, József – HOLEC, Roman – JAKAB, György – KOVÁCS, Éva – KRATOCHVÍL, Viliam – KUSÁ, Dagmar – MACHO, Peter – ROMSICS, Ignác – SIMON, Attila – ŠUTAJ, Štefan – VAJDA, Barnabás – ZEIDLER, Miklós.

Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku.

Miroslav Michela, László Vörös a kolektív. Preklad z maďarčiny: Eva Kossárová, Miroslav Michela, László Vörös, Silvia Žilinská. Preklad z francúzštiny: Martin Brtko, Michal Kšiňan. Preklad do angličtiny: Katarína Kopajová.Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2013. 336 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Centrum Excelentnosti SAV Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE). ISBN 978-80-89396-24-5.
Herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková.

Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche – Slowaken – Tschechen.

Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013. 299 s. ISBN 978-3-8375-1008-9.
Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka.

Diplomacie Československa : díl 2. biografický slovník československých diplomatů (1918-1992).

Praha : Academia, 2013. 802 s. ISBN 978-80-200-2285-1.
MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav – BENKO, Juraj – BLAŽEK, Peter – ČERNÁK, Tomáš – DOSKOČIL, Zdeněk – GUBA, Ivan – HALLON, Ľudovít – HUDEK, Adam – JAKSICSOVÁ, Vlasta – KALOUS, Jan – KMEŤ, Norbert – LEIKERT, Jozef – LONDÁKOVÁ, Elena – MACHÁČEK, Milan – MERVART, Jan – MIČEV, Stanislav – MITROVITS, Miklos – MOCKO, Martin – PAVLOVIČ, Richard – PEŠEK, Jan – PODMAKOVÁ, Dagmar – PREČAN, Vilém – RÁMIŠOVÁ, Šárka – ROKOSKÝ, Jaroslav – RYCHLÍK, Jan – SABOL, Miroslav – SEDLIAKOVÁ, Alžbeta – SIKORA, Stanislav – SYRNÝ, Marek – ŠOLTA, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – ŠUTAJ, Štefan – VOJÁČEK, Ladislav – WEISS, Peter – ZADOROŽŇUK, Ella G. – ZEMKO, Milan – ŽÁČEK, Pavel – ŽATKULIAK, Jozef.

Gustav Husák : moc politiky – politik moci.

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. 1067 s. Centrum excelentnosti SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy (CESDDE), výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. ISBN 978-80-224-1312-1.
Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010), hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková ( r. 2013).

Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.

Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. ISBN 80-224-0807-7.
FALISOVÁ, Anna – LENGYELOVÁ, Tünde.

Bioterapia optikou histórie : larválna terapia, apiterapia, hirudoterapia, bakteriofágová terapia, ichtyoterapia, helmintoterapia.

Bratislava : Historický ústav SAV : Scientica, s.r.o. 184 s. Operačný program Výskum a vývoj pre projekt: Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení (26240220030), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. ISBN 978-80-971483-1-7. 
LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír – ABAFFYOVÁ, Lenka – BOISSERIE, Etienne – BUNČÁK, Ján – BYSTRICKÝ, Valerián – ČARNOGURSKÝ, Ján – DŽAMBAZOVIČ, Roman – GÁBRIŠ, Tomáš – HALLON, Ľudovít – HUDEK, Adam – KRIVÝ, Vladimír – LONDÁKOVÁ, Elena – MARUŠIAK, Juraj – MITROVITS, Miklós – MORONG, Stanislav – MUDRIEVSKAJA, Iryna Ihorivna – POLÁČKOVÁ, Zuzana – RYCHLÍK, Jan – SABOL, Miroslav – SOKOLOVÁ, Milena – SOPÓCI, Ján – ŠIKULA, Milan – ŠPROCHA, Branislav – ŠTAIGL, Jan – ŠUTAJ, Štefan – TÍŽIK, Miroslav – WEISS, Peter – ZADOROŽŇUK, Ella G. – ZEMKO, Milan – ŽATKULIAK, Jozef.

20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2013. 679 s. Centrum excelentnosti CESDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy, Vega 2/0104/13 Slovensko po r. 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. ISBN 978-80-224-1313-8.
Editori: Elena Mannová, Roman Holec, Ivan Kamenec.

Ľubomír Lipták: Medzi Berlínom a Bagdadom : (vybrané štúdie z hospodárskych dejín).

Zostavil, úvod a redakčnú poznámku napísal Roman Holec. Bratislava : Kalligram, 2012. 347 s. ISBN 978-80-8101-674-5.
KOVÁČ, Dušan.

Ladislav Novomestský – Meakulpínsky : a zápas o moderné Slovensko.

Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. 242 s. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-971540-0-4. 
LUKAČKA, Ján.

Prievidza : monografia mesta.

Banská Bystrica : Štúdio Harmony, s.r.o., 2013. 269 s. Genius loci. ISBN 978-80-89151-37-0.
HOLLÝ, Karol.

Veda a slovenské národné hnutie : snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863-1898.

Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. 130 s. APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí.
KOVÁČ, Dušan.

Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí.

Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print s.r.o., 2013. 341 s. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-971540-1-1.
Herausgegeben von Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann.

Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext.

Essen : Klartext Verlag, 2013. 278 s. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Band 19. ISBN 978-3-8375-1009-6.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Čierna kráľovná. Barbora Celjská : (1392-1451) životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej.

Budmerice ; Bratislava : Vydavateľstvo RAK : Historický ústav SAV, 2013. 303 s. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov.
FALISOVÁ, Anna – TAKÁČ, Peter – LENGYELOVÁ, Tünde.

Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód : chronológia, etnografické aspekty, pramene.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2013. 130 s. Publikácia k projektu OPVV 26240220030 Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód a ich využitie pri liečbe niektorých závažných ochorení.
ČIČAJ, Viliam.

Sociálna disciplinizácia a zrod modernej spoločnosti : …z prjsnostu a wssu ostrostu zakazzugeme“.

Bratislava : Historický ústav SAV : Vydavateľ Igor Iliť-RádioPrint, 2013. 166 s. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-970648-4-6.
LEIKERT, Jozef.

Takový byl Ladislav Mňačko: (v historickém kontextu do roku 1968).

Praha : Vydal Slovenský literárny klub v ČR, 2013. 342 s.
FUNDÁRKOVÁ, Anna – FAZEKAS, István.

Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16-17. Jahrhundert.

Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut – Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus -, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2013. Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band VIII. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE). ISBN 978-615-5389-08-5.
BYSTRICKÝ, Valerián – ROGUĽOVÁ, Jaroslava.

Storočie procesov : súdy, politika a spoločnosť v moderných dejinách Slovenska.

1. vydanie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013. 272 s. Edícia Svet Vedy, č. 28.
SNOPKOVÁ, Blanka – KÁZMEROVÁ, Ľubica.

Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím.

1. vydanie. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica : Historický ústav SAV, 2013. 347 s. Fenomén osobnosti, zv. 6. Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. ISBN 978-80-89388-52-3.
SIKORA, Stanislav.

Po jari krutá zima : politický vývoj na Slovensku v rokoch 1968-1971.

Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset print s.r.o., 2013. 283 s.
ŠKVARNA, Dušan – HUDEK, Adam.

Cyril a Metod : v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na Slovensku.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset Print s.r.o., 2013. 161 s. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-970302-8-5.
LETZ, Róbert – VAŠŠ, Martin – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – PODOLEC, Ondrej.

Slováci pri budovaní základov Československej republiky : prvé desaťročie Československej republiky.

Vedecký redaktor Róbert Letz, editor Pavel Dvořák. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2013. 479 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, zväzok XII a. Vega 1/0707/13 Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia. ISBN 978-80-8119-072-8.
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková ( r. 2013). Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-. ISBN 80-224-0807-7.
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Štvrťročne (č. 1- 4, + Supplement v ang.). ISSN 0018-2575.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006