Monografie, Zborníky 2014

Rok 2014

BELEJ, Milan – HLAVINKA, Ján – LEVICKÝ, Juraj.

Dejiny židovskej komunity v Humennom.

Humenné : ADIN,s.r.o., 2013. 72 s. ISBN 978-80-89540-38-9.
HLAVINKA, Ján – KAMENEC, Ivan.

The Burden of the Past : Catholic Bishop Ján Vojtašák and the Regime in Slovakia (1938-1945).

First updated, English edition published. Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2014. 123 s. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. ISBN 978-80-96857-7-7.
KLIMKO, Jozef – MICHÁLEK, Slavomír.

Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia.

Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Historický ústav SAV, 2013. 342 s. ISBN 978-80-970913-2-3.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela – HOLEC, Roman – LENGYELOVÁ, Tünde – MÚCSKA, Vincent.

Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch.

Praha : Ottovo nakladatelství, 2014. 415 s.
LENGYELOVÁ, Tünde.

Bosorky strigy čarodejnice.

Bratislava : Vydalo TRIO Publishing s.r.o., 2013. 159 s. ISBN 978-80-89552-93-1.
MICHÁLEK, Slavomír.

Tribute to Diplomat, Friend and Mentor Jiri F. Brotan 1923-2013.

Bratislava : Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava, 2014. 118 s. ISBN 978-80-85474-60-2.
Editorka Bohumila Ferenčuhová.

Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom Bratislava 23. mája 2013.

Bratislava : Spoločnosť Pro Historia pre Slovenskú historickú spoločnosť pri SAV, 2014. 140 s. Vega 2/0127/12 Biografia ako historiografický problém. Teoretické východiská výskumu, interpretácie a písanie biografií v slovenskej, českej a francúzskej historiografii. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. ISBN 978-80-971247-3-1.
Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.

Česko-slovenská historická ročenka, 2012.

ISSN 1214-8334.
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Štvrťročne (č. 1- 4, + Supplement v ang.). ISSN 0018-2575.
Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. Zostavovateľ Miroslav Lacko (č. 3/2010, 4/2011, 5-6 2012-2013). Slovenská spoločnosť pre sociálne a hospodárske dejiny. ISSN 1338-5984.
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 77. 2008.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2013. 431 s. ISBN 978-3-11-027592-6. ISSN 0074-2015.
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 78. 2009.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2014. 407 s. ISBN 978-3-11-031708-4. ISSN 0074-2015.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 45, Part 2. July – December 2011.

Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Ďurkova … [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2012. xlix, 549 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950. 
KOR/RIDOR : szlovák-magyar történeti folyóirat : slovensko-maďarský historický časopis.

Zodpovedný redaktor József Demmel. Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku : Historický ústav Slovenskej akadémie vied : Fórum inštitút pre výskum menšín : Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésszettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014. ISSN 2064-6410.
VÍTEK, Peter – MARTINICKÝ, Miroslav – JANURA, Tomáš – LAUČÍK, Peter – VANĚK, Oldřich – HLAVIENKA, Ján.

Liptovský Ján : od prvej písomnej zmienky po súčasnosť.

Liptovský Ján : Obec Liptovský Ján, 2013. 254 s.
KOVÁČ, Dušan.

Dejiny Slovenskej akadémie vied. 1. vydanie.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 688 s. ISBN 978-80-224-1316-9. 
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 46, Part 1. January – June 2012.

Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Ďurkova … [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. xxix, 601 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950
MATEJKA, Miroslav – ŠIMKOVIC, Michal – JANURA, Tomáš.

Hrad Korlátka : sprievodca po zrúcanine hradu.

Bratislava : Slovenský skauting, o.z., 2013. 50 s. ISBN 978-80-89136-93-3.
MICHÁLEK, Slavomír a kol.

Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi.

Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. 737 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-89396-28-3. 
BYSTRICKÝ, Valerián.

Zahraničnoppolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 462 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, CE SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska. ISBN 978-80-224-1364-0.
JURÁŠ, Ján – KODAJOVÁ, Daniela.

Sláva šľachetným III. : znalci vzdialeného Orientu a strážkyne národného ohniska. Slovenskí orientalisti a aktivity spolku Živena.

Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2014. 206 s. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie manipulácie v 19. a 20. storočí, riešená v HÚ SAV.
KOWALSKÁ, Eva.

Osvietenské školstvo (1771-1815) : Nástroj vzdelania a disciplinizácie.

Bratislava : Historický ústav SAV v Typoset Print, 2014. 195 s. Slovenská historiografia. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-971540-3-5. 
KOHÚTOVÁ, Mária – FRIMMOVÁ, Eva.

Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2014. 299 s. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-89396-29-0.
HOLEC, Roman.

Človek a príroda v „dlhom“ 19. storočí.

Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstv Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. 341 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE). ISBN 978-/80-971540-4-2.
HALLON, Ľudovít.

Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska : priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy.

Bratislava : Vydal Historický ústav SAV v spoločnosti Typoset Print, spol. s.r.o., 2014. 229 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE), Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. ISBN 978-80-971540-5-9.
SCHVARC, Michal – HALLON, Ľudovít.

Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945. 1. vydanie.

Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, spol. s.r.o., 2014. 222 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvohja Slovenska 1939-1941, Vega 2/0101/13 „Akcia erweiterte Kinderlandverschickung“. Tábory nemeckých detí na Slovensku v rokoch 1941-1944. ISBN 978-80-89396-30-6. 
DUCHOŇOVÁ, Diana – DUCHOŇ, Michal.

Zločin v meste : kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku.

Bratislava : Pro História, Historický ústav SAV, 2014. 197 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Kapitola Obraz mesta vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu Vega 2/0062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. Kapitola Rozum a zákon nám prikazuje alebo ako sa súdilo v meste vznikla ako súčasť riešdenia grantového projektu Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. ISBN 978-80-971247-7-9.
KOWALSKÁ, Eva.

Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách : sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu z Uhorska v 17. storočí.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 256 s.
FIAMOVÁ, Martina – HLAVINKA, Ján – SCHVARC, Michal.

Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2014. 336 s. Centrum excelennosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. ISBN 978-80-89396-32-0.
NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana – BAKA, Igor – ČAPLOVIČ, Miloslav – FABRICIUS, Miroslav – HALLON, Ľudovít – SCHRIFFL, David – SCHVARC, Michal.

Slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945 v dokumentoch II. : od vojny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945.

Prešov : Vydal: Spoločnosť Pro Historia vo vydavateľstve Universum-EU, s.r.o. : Katedra všeobecných dejín FiF UK : Historický ústav SAV : Vojenský historický ústav : Slovenský národný archív : SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov : Historische Kommision der ÖAW, 2011. 1093 s. APVV 0352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1945 v dokumentoch. ISBN 978-80-89046-68-3.
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013). Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-.
CZIRÁKI, Á. – FUNDÁRKOVÁ, Anna – MANHERCZ, Orsolya – PERES, Zsuzsanna – VAJNÁGI, Márta.

Wiener Archivforschungen : Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien. X.

Wien : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien : Balassi Institut – Collegium Hungaricum Wien : Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2014. ISBN 978-615-5389-21-4. ISSN 2073-3054.
CHUDJAK, František – HALLON, Ľudovít – LEKOVÁ, Andrea.

Centrálne bankovníctvo : v stredoeurópskom priestore.

Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. 299 s. ISBN 978-80-8043-202-7.
LYSÁ, Žofia.

Bratislava na ceste k privilégiu 1291 : štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí.

Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama s.r.o., 2014. 211 s. Centrum excelentnosti SAV Hns – Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0079/14 Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. ISBN 978-80-89396-31-3.
IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – VIRŠINSKÁ, Miriam.

Na ceste k literárnej vzájomnosti : poľsko-slovenský dialóg.

Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (SDK SVE) : Historický ústav SAV, 2013. 136 s. Vega 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. storočie) – mýty – stereotypy – historická pamäť, riešená na HÚ SAV. ISBN 978-80-970376-2-8.
MICHELA, Miroslav.

Komárno – mesto na hranici : stratené mesto – lost City – Verlorene Stadt – elveszett város : sprievodca dejinami miestnej židovskej komunity [elektronický zdroj].

Bratislava : Izraelská obchodná komora na Slovensku, 2014. 1 CD-ROM. Názov z pretlače na CD-ROM. ISBN 978-80-971321-2-5.
Slovensko a Chorvátsko : historické paralely a vzťahy (do roku 1780).

Vedecká redakcia Martin Homza, Ján Lukačka, Neven Budak. Bratislava ; Zagreb : Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta UK : Odsjek za slovačku povijest, Filozofski fakultet Comenius sveučilišta, 2013. 446 s. Slovakia and Croatia, Vol. I. ISBN 978-80-89567-20-1.
Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Štvrťročne (č. 1- 4, + Supplement v ang.). ISSN 0018-2575.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 46, Part 2. July – December 2012.

Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Ďurkova … [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2013. xlviii, 539 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950
FRIMMOVÁ, Eva.

Riccardus Bartholinus: Odeporicon.

Bratislava ; Trnava : Historický ústav SAV : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. 290 s. Vega 2/20062/12 Významní humanistickí vzdelanci a politici vo vzťahu k Slovensku. ISBN 978-83-7490-780-4.
FABRICIUS, Miroslav.

Slovensko – kolónia či protežant?

Historický ústav SAV. ISBN 978-80-971247-6-2.
FIAMOVÁ, Martina – HLAVINKA, Ján – SCHVARC, Michal.

Kapitoly z dejín Slovenskej republiky 1939-1945.

Bratislava, 2014. APVV – 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
ZEMKO, Milan – HANULA, Matej.

Milan Hodža na vrchole politickej moci 1932-1938. Prejavy a články.

Bratislava, Spoločnosť Pro Historia 2014, 360 s. Vega 2/0070/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938. Publicistika Milana Hodžu súvisiaca s jeho vrcholnou politickou činnosťou v 30. Rokoch 20. Storočia. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte.
HOLEC, Roman.

Štát s dvoma tvárami : (k hospodárskemu vývoju monarchie, Uhorska a Slovenska 1848-1867).

Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2014. 244 s. APVV – 0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-89396-34-4.
LETZ, Róbert – PODOLEC, Ondrej – ROGUĽOVÁ, Jaroslava – VAŠŠ, Martin.

Slováci vo víre tridsiatych rokov : druhé desaťročie Československej republiky.

 XII b. 1. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 330 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XII b. ISBN 978-80-8119-080-3.
DANGL, Vojtech – BYSTRICKÝ, Valerián – TURČAN, Vladimír – LUKAČKA, Ján – ČIČAJ, Viliam – KOHÚTOVÁ, Mária – MACHO, Peter – PODRIMAVSKÝ, Milan – DUDEKOVÁ, Gabriela.

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. I.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 1390 s. ISBN 978-80-224-1370-1.
DANGL, Vojtech – BYSTRICKÝ, Valerián – BARTLOVÁ, Alena – KÁZMEROVÁ, Ľubica – CSÉFALVAY, František – PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal – MICHÁLEK, Slavomír – ZAVACKÁ, Marína – JAKEŠOVÁ, Elena – HALLON, Ľudovít – MOROVICS, Miroslav Tibor.

Chronológia dejín Slovenska a Slovákov : od najstarších čias po súčasnosť. Dejiny v dátumoch, dátumy v dejinách. II.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 832 s. ISBN 978-80-224-1373-2.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006