Monografie, Zborníky 2015

Rok 2015

Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici.JANURA, Tomáš – ZVEDELOVÁ, Kristína – SOBOLA, Marek.

Vidiecke šľachtické sídla v Turčianskej stolici.

Spoločnosť Kolomana Sokola s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Historického ústavu SAV, 2014. 198 s. projekt HÚ SAV Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. ISBN 978-80-89756-02-5.
San Francisco 1945. vznik organizácie Spojených národov.MICHÁLEK, Slavomír.

San Francisco 1945. vznik organizácie Spojených národov.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2015. 287 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. CE SDDE Slovenské dejiny v dejinách Európy. ISBN 978-80-224-1437-1.
Viditeľná i skrytá ... : Česko(moravsko)- slovenská hranica v 20. storočí.Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec.

Viditeľná i skrytá … : Česko(moravsko)- slovenská hranica v 20. storočí.

In Česko-slovenská historická ročenka 2013, 2013, s. 11-141. ISSN 1214-8334.
Historický časopisHistorický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (podnázov od r. 2012). Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. 2015 (č. 1 – 5, č. 5 v angličtine). ISSN 0018-2575. (Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z – Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, Historical Abstract (Online), TOC Premier, SCOPUS).
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť].International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 79. 2010.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2015. 399 s. ISBN 978-3-11-034173-7. ISSN 0074-2015.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages.International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 47, Part 1. January – june 2013.

Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Ďurková … [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. liv, 702 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_onlinel>. ISSN 0020-7950.
Jozef Lettrich. Publicistika (1945-1948) : články, prejavy, rozhovory.GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek.

Jozef Lettrich. Publicistika (1945-1948) : články, prejavy, rozhovory.

Recenzenti: Michal Šmigeľ, Tomáš Černák. Banská Bystrica ; Bratislava : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV v Bratislave : Nadácia Dr. Jozefa Lettricha v Martine, 2014. 351 s. Vega 1/0160/14 Politické zmeny v rokoch 1945-1948 a ich dopad na povojnovú spoločnosť na Slovensku. ISBN 978-80-557-0835-5.
Juraj Slávik. Moja pamäť - živá kniha : moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939.NĚMEČEK, Jan – BYSTRICKÝ, Valerián.

Juraj Slávik. Moja pamäť – živá kniha : moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939.

Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2014. 512 s. ISBN 978-80-224-1417-3. 
Človek a svet zvierat v stredoveku.DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Človek a svet zvierat v stredoveku.

Recenzenti: Richard Marsina, Rastislav Kožiak. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2015. 572 s. Edicia Svet vedy, Zväzok 35. Centrum excelentnosti Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. ISBN 978-80-224-1423-4. 
Prudentissimae dominae nobis honorandae ... : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej.DUCHOŇOVÁ, Diana – RÁBIK, Vladimír.

Prudentissimae dominae nobis honorandae … : k životnému jubileu profesorky Márie Kohútovej.

Recenzenti: Ján Lukačka, Ivan Mrva. Trnava ; Bratislava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity : Historický ústav SAV : Spolok Slovákov v Poľsku, 2015. 569 s. Vega 2/0062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie, Vega 2/0074/15 Ars apodemica alebo umenie cestovať, Vega 2/0063/12 Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku, riešené v Historickom ústave.
Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945.HRADSKÁ, Katarína – KAMENEC, Ivan.

Slovensko v 20. storočí. 4. zväzok. Slovenská republika 1939-1945.

Recenzenti: Milan Katuninec, Peter Švorc, Ľubica Kázmerová. 1. vydanie. Bratislava : Veda, 2015. 480 s. APVV 51-017105 Slovensko v 20. storočí, Vega 2/0133/12 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov. ISBN 9788022413510.
Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam).ŠTEFANSKÝ, Michal – MICHÁLEK, Slavomír.

Míľniky studenej vojny a ich vplyv na Československo : (od Trumanovej doktríny po Vietnam).

Recenzenti: Valerián Bystrický, Zuzana Poláčková. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. 325 s. Vega 2/0154/14 Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. ISBN 9788022414494.
Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom nemecku v rokoch 1938-1945.SCHVARC, Michal – HALLON, Ľudovít – MIČKO, Peter.

Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945.

Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 463 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. ISBN 9788022414517.
Bratislavský hrad : dejiny, výskum a obnova.Zostavovatelia Margaréta Musilová, Peter Barta, Angelika Herucová; posudzovatelia: Ján Madarás, Daniel Pivko, Milan Thurzo, Vladimír Turčan, Zuzana Zvarová.

Bratislavský hrad : dejiny, výskum a obnova.

Bratislava : Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave : Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, 2014. 340 s. ISBN 9788097192372. 
Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu.BADA, Michal – BARTLOVÁ, Alena.

Putovanie dejinami pod múrmi Oravského hradu.

Recenzenti: Miloš Marek, Jozef Žatkuliak. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2015. 231 s. Vega 2/124/12 Dimenzie regionálnych dejín na príklade Oravy, Centrum excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov , riešený v HÚ SAV. ISBN 9788022414500.
Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly.KOVÁČ, Dušan.

Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly.

Recenzenti: Valerián Bystrický, Ján Lukačka, Štefan Šutaj. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 455 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy, riešený v HÚ SAV. ISBN 9788022414487.
Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť.MACHO, Peter – KODAJOVÁ, Daniela.

Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov : život, dielo, doba verzus historická pamäť.

Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 398 s. Vega 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV-0119-11 Slovensko v 19. storočí. APVV- 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 9788022414548.
Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia.OSYKOVÁ, Linda – HANULA, Matej.


Ideológia naprieč hranicami : myšlienkové transfery v Európe a na Slovensku v 1. polovici 20. storočia.

Recenzenti: Martin Hetényi, Milan Katuninec. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 195 s. APVV-0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 2/0119/14 Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938 Vega 2/0122/13 Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Aktivity centrálnych ministerstiev v kultúrnej a školskej politike čs. štátu a kompetencie Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, osobnosti). ISBN 9788022414616.
Slováci a druhá svetová vojna.ROGUĽOVÁ, Jaroslava – FIAMOVÁ, Martina – HALLON, Ľudovít – LETZ, Róbert – SCHVARC, Michal – SYRNÝ, Marek.

Slováci a druhá svetová vojna.

XIII a. Vedecká redaktorka zväzku XIII a: Jaroslava Roguľová. Recenzenti: Valerián Bystrický, Igor Baka. Editor: Pavel Dvořák. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2015. 399 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII a. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. ISBN 9788081190933.
Slovenské dejiny : od úsvitu po súčasnosť.HABAJ, Michal – LUKAČKA, Ján – SEGEŠ, Vladimír – MRVA, Ivan – PETRANSKÝ, Ivan A. – HRNKO, Anton.

Slovenské dejiny : od úsvitu po súčasnosť.

Recenzenti: Július Bartl, Róbert Letz. Bratislava : Perfekt, 2015. 551 s. ISBN 9788080467302.
Historické štúdie 49Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (49, r. 2015). Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-.
Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky).FALISOVÁ, Anna – MOROVICSOVÁ, Eva.

Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918-1938 : (sondy do problematiky).

Recenzenti: Jana Otrubová, Ľubica Kázmerová. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 159 s. Vega 2/0110/12 Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. rokov 20. storočia. Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. Vega 2/0144/13 Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. ISBN 978-80-224-1468-5.
"Slovenská zem patrí do slovenských rúk" : arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945.FIAMOVÁ, Martina.

„Slovenská zem patrí do slovenských rúk“ : arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945.

Recenzenti: Eduard Nižňanský, Jan Rychlík, Ľubica Kázmerová. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2015. 175 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). Vega 2/0071/15 Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre. ISBN 9788022414463.
Rok 1515 v premenách času : (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon).FRIMMOVÁ, Eva.

Rok 1515 v premenách času : (na pozadí Bartoliniho diela Odeporicon).

Recenzenti: Jozef Baďurík, Viliam Čičaj, Mária Kohútová. Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum : Historický ústav SAV, 2015. 285 s. VEGA 2/20062/15 Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. ISBN 978-80-89567-54-6.
Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie).HALLON, Ľudovít.

Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 : (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie).

Recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 323 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Vega 1/0546/13 Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941. ISBN 978-80224-1465-4.
Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa.HLAVAČKOVÁ, Miriam.

Juraj zo Schönbergu : bratislavský prepošt v službách cisára a kráľa.

Recenzenti: Richard Marsina, Vladimír Rábik. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 294 s. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0109/14 Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. ISBN 978-80-224-1473-9.
"Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať ..." : Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek.HLAVINKA, Ján.

„Dôjsť silou-mocou na Slovensko a informovať …“ : Dionýz Lénard a jeho útek z koncentračného tábora Majdanek.

Recenzenti: Ivan Kamenec, Ľudovít Hallon. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 150 s. APVV – 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. Práca je tiež výsledkom projektu Vrba -Wetzler Memorial, ktorý podporila Conference on Jewish Material Claims Against Germany. ISBN 978-20-224-1481-4.
Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie : sondy do života a kreovanie historickej pamäte do roku 1914.HOLLÝ, Karol.

Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie : sondy do života a kreovanie historickej pamäte do roku 1914.

Recenzenti: Miroslav Tibor Morovics, Miroslav Kmeť. VEDA : Historický ústav SAV. 280 s. APVV- 0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-224-1480-7.
Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto.IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – PODOLAN, Peter – VIRŠINSKÁ, Miriam.

Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto.

Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. Bratislava : PRO HISTÓRIA v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2013. 1 CD-ROM. VEGA 2/0180/13 Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor. ): mýty- stereotypy – historická pamäť. ISBN 978-80-97-1247-4-8.
Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí.KOVÁČ, Dušan – KOWALSKÁ, Eva – ŠOLTÉS, Peter.

Spoločnosť na Slovensku v dlhom 19. storočí.

Recenzenti: Marcela Bednárová, Libuša Franková. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-224-1478-4.
Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970.LONDÁKOVÁ, Elena.

Slovenská kultúra v rokoch 1968-1970.

Recenzenti: Ivan Laluha, Anna Fischerová – Šebestová. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 303 s. Vega 2/0104/13 Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989. ISBN 978-80-224-1460-9.
Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950) : (jej hranice a limity).SABOL, Miroslav.

Dejiny dopravy na Slovensku 1938-1948 (1950) : (jej hranice a limity).

Recenzenti: Ivan Jakubec, Jan Štemberk, Ľubica Kázmerová, Peter Mičko. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 299 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte. ISBN 978-80-224-1459-3.
Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku.FIAMOVÁ, Martina – HLAVINKA, Ján.

Kapitoly z dejín holokaustu na Slovensku.

Recenzenti: Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský. 1. vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV v Prodama, 2015. 67 s. APVV -0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte, Vega 2/0133/12-15 Problematika výskumu holokaustu na Slovensku: genéza metodologických a terminologických prístupov, riešené na Historickom ústave SAV. ISBN 978-80-224-1466-1.
International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages.International Medieval Bibliography 300-1500 : multidisciplinary bibliography of the Middle Ages. Vol. 47, Part 2. July- December 2013.

Editor Alan V. Murray … ; contributors … Maria Ďurková … [et al.]. Brepols : International Medieval Institute University of Leeds, 2014. xxviii, 741 s. Dostupné na internete: <http://www.leeds.ac.uk/ims/imb/imb_online.html>. ISSN 0020-7950. 
Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku.BYSTRICKÝ, Peter.

Pes v mytológii, náboženstve a folklóre : staroveku a stredoveku.

Recenzenti: Daniela Dvořáková, Rastislav Kožiak. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2015. 416 s. Centrum excelentnosti SAV Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. Vega 2/0061/11 Človek a svet zvierat v stredoveku. ISBN 978-80-224-1477-7.
Korupcia.ŠOLTÉS, Peter – VÖRÖS, Ladislav.

Korupcia.

Recenzenti: Slavomír Michálek, Milan Ducháček, Štefan Gaučík. Preklady z angličtiny Radovan Lakosil, László Vörös, preklady z maďarčiny: László Vörös. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, 2015. 563 s. Centrum excelentnosti Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (CE SDDE). VEGA 2/0139/13 Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. APVV -0119-11 Slovensko v 19. storočí. ISBN 978-80-224-1447-0.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006