Monografie, Zborníky 2016

Rok 2016

Trianon labirintusaiban : történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon.MICHELA, Miroslav.

Trianon labirintusaiban : történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon.

Recenzenti László Szarka, Rudolf Paksa. Békescsaba ; Budapest : Magyarországi szlovákok kutatóintézete : Magyar tudományos akademia Bölcészettudományi kutató központ Történettudományi intézet, 2016. 272 s. ISBN 978-615-5615-15-3.
STEINHÜBEL, Ján.

Nitrianske kniežatstvo : počiatky stredovekého Slovenska [The Duchy of Nitra. The beginnings of the medieval Slovakia].

Recenzenti prvého vydania: Richard marsina, Alexander Avenarius, Ján Lukačka. Druhé prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo RAK, 2016. 594 s. ISBN 978-8085501-64-3 (APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť).
LUKAČKA, Ján.

Matúš Čák Trenčiansky.

Recenzenti Richard Marsina, Vladimír Rábik. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 144 s. ISBN 978-80-224-1532-3 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť).
LENGYELOVÁ, Tünde: Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas [Life at the Aristocratic Court : Dress, Food, Household, Hygiene and Free Time].LENGYELOVÁ, Tünde.

Život na šľachtickom dvore : odev, strava, domácnosť, hygiena, voľný čas [Life at the Aristocratic Court : Dress, Food, Household, Hygiene and Free Time].

Recenzenti: Peter Kónya, Diana Duchoňová. Bratislava : SLOVART, 2016. 247 s. ISBN 978-80-556-1287-4 (Vega 2/0063/12 : Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať).
Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939-1941 [The shine and shadows of economic development in Slovakia between 1939 and 1941].

Peter Mičko, Ľudovít Hallon a kol. ; recenzenti: Pavol Tišliar, Jan Štemberk, Michal Šmigeľ. Krakow : Spolok Slovákov v Poľsku (Towarzystwo Slowaków w Polsce), 2015. 418 s. ISBN 978-83-7490-865-8 (Vega 1/0546/13 : Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939-1941).
„Es lebe unsere gerechte Sache!“ Der Slowakische Nationalaufstand, 29. August bis 27. Oktober 1944 : Eine Ausstellung der Deutscher Widerstand in Kooperation mit dem Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaft.

Redaktion Ausstellungkatalog Petra Behrens, Johannes Tuchel. Texte und Konzeption Petra Behrens und Adam Hudek. Mitarbeit: Ján Hlavinka, Michal Schvarc et al. Berlin : Gedenkstätte der Deutschen Widerstand : Historický ústav SAV, 2016. 170 s. ISBN 978-3-945812-09-9.
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť].International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 80. 2011.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2016. 395 s. ISBN 978-3-11-040791-4. ISSN 0074-2015.
Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického [Candidates for Power and Success. Formation of Elites in Modern History].Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách : jubileum Valeriána Bystrického [Candidates for Power and Success. Formation of Elites in Modern History].

Kolektívnu monografiu zostavili Jaroslava Roguľová, Maroš Hertel ; recenzenti: Edita Ivaničková, Igor Baka. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 599 s. ISBN 978-80-224-1503-3 (APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí).
Korunovácie a pohreby : mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku.

Tünde Lengyelová, Géza Pálffy (eds.). Budapest ; Békéscsaba : Historický ústav Filozofického centra Maďarskej akadémie vied : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016. 228 s. ISBN 978-615-5615-35-1.
Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho.KOWALSKÁ, Eva – KANTEK, Karol.

Uhorská rapsódia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho.

1. vyd. Bratislava : Veda, 2008. 255 s. Publikácia vyšla aj v maďarskej jazykovej mutácii: Eva Kowalská- Karol Kantek: Magyarországi rapszódia avagy Hajnóczy József tragikus története. Békescsaba Magyarországi szlovákok kutatóintézete, 2016 s. 285, ISBN 978-615-5615-14-6. ISBN 978-80-224-1034-2.
Hlas srdca : osobnosť výnimočného slovenského chirurga Jaroslava Simana.LEIKERT, Jozef – MACKOVÁ, Mária.

Hlas srdca : osobnosť výnimočného slovenského chirurga Jaroslava Simana.

Bratislava : Vydavateľstvo Luna, 2015. 252 s. ISBN 978-80-969654-8-9.
Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí [Judiciary and Judicial Practice in the 16th Century Pentapolitana Towns].SZEGHYOVÁ, Blanka.

Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí [Judiciary and Judicial Practice in the 16th Century Pentapolitana Towns].

Recenzenti: Jozef Baďurík, Marie Marečková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2016. 185 s. ISBN 978-80-224-1499-9 (Vega 2/0063/12 : Miesto a úloha palatínskeho úradu v politickom systéme Uhorska v období raného novoveku. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku).
Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia.Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia.

Editori: Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný ; recenzenti: Jiří Kocian, Martin Pekár. Praha : Československé dokumentaní středisko Praha : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, 2016. 343 s. ISBN 978-80-906181-0-7.
Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss: Slovakia : A European Story.Slovakia : A European Story.

Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Peter Weiss et al. Bratislava : VEDA : Historický ústav SAV, 2016. 350 s. ISBN 978-80-224-1522-4. 
Slavomír Michálek, Marián Manák - Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný [Historical transitions in 20th Century].Dejinné premeny 20. storočia : historik Pavol Petruf 70-ročný [Historical transitions in 20th Century].

Kolektívnu monografiu zostavili: Slavomír Michálek, Marián Manák ; recenzenti: Zuzana Poláčková, Ľubica Kázmerová. Bratislava : Historický ústav SAV : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave : VEDA, 2016. 390 s. (Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958).
Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto [The Vienna Years of Ján Kollár : The Poet and a City].IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana – PODOLAN, Peter – VIRŠINSKÁ, Miriam.

Viedenské roky Jána Kollára : básnik a mesto [The Vienna Years of Ján Kollár : The Poet and a City].

Recenzenti: Dana Hučková, Peter Šoltés. Bratislava : Pro Historia : Historický ústav SAV, 2015. 142 s. ISBN 978-80-970376-6-6 (Vega 2/0180/13 : Slováci a vzťahy medzi národmi v strednej a východnej Európe (19-20. stor.): mýty- stereotypy- historická pamäť).
FRANKL, Michal - SZABÓ, Miloslav. - Budování státu bez antisemitismu ? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa.FRANKL, Michal – SZABÓ, Miloslav.

Budování státu bez antisemitismu ? : násilí, diskurz loajality a vznik Československa.

Recenzenti Ján Láníček, Eduard Nižňanský. [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 339 s. Židé -dějiny – paměť, 2. Publikácia vznikla s podporou grantovej agentúry ČR v rámci projektu Budovaní státu bez antisemitismu ? Český a slovenský antisemitismus 1917-1923, č. GAP410/11/2146. ISBN 978-807422-422-5.
MICHÁLEK, Slavomír. - 60 "zlaté šesťdesiate" v rozdelenom svete.MICHÁLEK, Slavomír.

60 „zlaté šesťdesiate“ v rozdelenom svete.

Recenzenti: Vlasta Jaksicsová, Zuzana Poláčková. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015. 255 s. VEGA 2/0154/14 Studená vojna a stredovýhodná Európa, niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore CE Slovenské dejiny v dejinách Európy (CE SDDE) riešené v HÚ SAV. ISBN 978-807451-513-2.
Zbojníctvo na Slovensku : zborník z vedeckej konferencie Liptovský Mikuláš 4.11. 2013.Zbojníctvo na Slovensku : zborník z vedeckej konferencie Liptovský Mikuláš 4.11. 2013.

Zostavili Miroslav Nemec, Peter Vítek ; recenzenti Vladimír Segeš, Tünde Lengyelová. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. 171 s. ISBN 978-83-7490-893-1.
Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. - Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných [Glory to the big - hearted IV].Sláva šľachetným IV : osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných [Glory to the big – hearted IV].

Ján Juráš, Daniela Kodajová a kol. ; recenzenti: Viliam Čičaj, Igor Kišš. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Tranoscius, 2016. 286 s. ISBN 978-80-972016-2-3 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí). 
Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie [From Symbol to Word. Forms of medieval Communication].

Miriam Hlavačková (ed.) ; recenzenti: Pavol Maliniak, Ján Steinhübel. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2016. 456 s. ISBN 978-80-224-1537-8 (Vega 2/0109/14 : Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku).
BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján.

Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria.

Vydavateľstvo TRISTANPRESS pre Regionálne združenie obcí stredné Ponitrie, 2015. 154 s. ISBN 978-80-89173-45-7.
ŠIMKOVIC, M. – JANURA, Tomáš – BIELICH, Mário – BÓNA, Martin.

Hrad Lietava – sprievodca po hradnej zrúcanine.

Bratislava : Slovenský skaut : Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2016. 55 S. ISBN 978-80-89776-07-8.
DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGYELOVÁ, Tünde.

Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti [Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Life].

Recenzenti: Peter Kónya, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. ISBN 978-80-224-1538-5 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV).
Hrady a hradné panstvá na Slovensku : dejiny, majitelia, prostredie [Castles and Castle Estates in Slovakia History, Owners, Environment].

Editorky: Diana Duchoňová, Anna Fundárková ; recenzenti: Tünde Lengylová, Henrieta Žažová. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2016. ISBN 978-80-224-1539-2 (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV).
Kvalita života v minulosti našich miest [The Quality of Life in the Past of our Cities].

Viliam Čičaj, Michal Bada (Eds.) ; recenzenti: Diana Duchoňová, Miroslav Kamenický. Bratislava : Igor Iliť – Rádio Print, 2016. 255 s. ISBN 978-80-89867-01-1 (Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať. APVV – 15 – 0349 : Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese).
„Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií“ : reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska [„For the Sake of the Welfare of our Liegemen. Our Kingdoms and our Provinces“. The Reformining Policies of Maria Theresa and her Attempt to Modernize the Kingdom of Hungary].

Kolektívnu monografiu zostavila: Ingrid Kušniráková ; recenzenti: Frederik Federmayer, Viliam Čičaj. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Veda, 2016. 272 s. ISBN 978-801534-7 (Vega 2/0139/13 : Historická pamäť a dejiny Slovenska – procesy inštrumentalizácie a manipulácie v 19. a 20. storočí. Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV).
Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918-1939) [Transformation of Further Education and Selected Schooling and Educational Measures in Slovakia (1918-1939)].

Kolektívnu monografiu zostavila: Ľubica Kázmerová ; recenzenti: Miroslava Slezáková, Katarína Mešková Hradská. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve SAV VEDA, 2016. 135 s. ISBN 978-80-224-1536-1 (Vega 2/0122/13 : Stratégie a priority československého štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918-1939. APVV – 15 – 0349 : Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese).
ROGUĽOVÁ, Jaroslava – HALLON, Ľudovít – JAKSICSOVÁ, Vlasta – LETZ, Róbert – SABOL, Miroslav – SYRNÝ, Marek.

Slováci a ľudovodemokratický režim : zápas o Slovensko. XIIIb.

Vedúca redaktorka zväzku XIIIb Jaroslava Roguľová, recenzenti: Valerián Bystrický, Martin Pekár. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. 231 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIIIb. ISBN 978-80-8119-101-5 (Vega 2/0071/15 : Slovensko za medzivojnovej ČSR a za vojnovej Slovenskej republiky – otázky diskontinuity a kontinuity v politike, hospodárstve, spoločnosti a kultúre).
Od predjaria k normalizácii : Slovensko v Československu na rozhraní 60. a 70. rokov 20. storočia [From the „Early Spring“ towards Normalization].

Miroslav Londák, Stanislav Sikora, Elena Londáková ; recenzenti: Zdeněk Jirásek, Ivan Laluha. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. 388 s. ISBN 978-80-224-1531-6 (Vega 2/0104/13 : Slovensko po roku 1968. Cez mráz normalizácie k samostatnej Slovenskej republike a demokracii. Vega 2/0103/13 : Mechanizmus fungovania komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948-1989).
Die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission 1990-2015 = Česko-Německá a Slovensko-Německá komise historiků 1990-2015.

Editorial Christoph Cornelissen, Edita Ivaničková, Miloš Řezník. München : Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission, [2015]. 79 s. ISBN 978-3-944396-56-9.
MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína – TRAUBNER, Pavel.

Tak čo Vás trápi ? : rozhovory.

Bratislava : Marenčin PT, 2016. 190 s. ISBN 978-80-8114-836-1 (Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945).

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006