Monografie, Zborníky 2017

Rok 2017

Daniela Dvořáková a kol. - Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosťStredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť

Daniela Dvořáková a kol. ; Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 488 s. ISBN 978-80-224-1608-5
DUCHOŇOVÁ, Diana - Palatín Mikuláš Esterházy : dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosťDUCHOŇOVÁ, Diana.

Palatín Mikuláš Esterházy : dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť.

Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 558 s. ISBN 978-80-224–1606-1
Attila Simon, Slavomír Michálek a kol. - Revolúcia v susedstve : maďarská revolúcia v roku 1956 a SlovenskoRevolúcia v susedstve : maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko.

Attila Simon, Slavomír Michálek a kol. ; Šamorín – Bratislava – Budapest : Fórum inštitút pre výskum menšín – Historický ústav SAV : Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 177 s. ISBN 978-80-89249-97-8
MICHÁLEK, Slavomír - Rivali a partneri studenej éry [Rivals and Partners of the Cold Era]MICHÁLEK, Slavomír.

Rivali a partneri studenej éry [Rivals and Partners of the Cold Era].

Recenzenti: Marián Manák, Jan Kalous. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, 2017. 560 s. ISBN 978-80-224-1602-3(Vega 2/0154/14 : Studená vojna a stredovýchodná Európa: niektoré aspekty jej vývoja v čase a priestore. APVV – 15 – 0349 : Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese).
Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920 : výstava Nadácie M. R. Štefánika.Roky bojov, obetí a nádejí 1914-1920 : výstava Nadácie M. R. Štefánika.

Výstavu autorsky pripravili: Bohumila Ferenčuhová, Ján Fuska, Samuel Jovankovič, Miroslav Pekník, Pavel Šesták, Ferdinand Vrábel. Nadácia M.R. Štefánika : Ústav politických vied SAV, 2016. 1 DVD. ISBN 978-810-972465-0-1.
ROGUĽOVÁ, Jaroslava - LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena - PEŠEK, Jan - SABOL, Miroslav - SIKORA, Stanislav. - Slováci a nástup socializmu : budovateľské obdobie komunistického režimu.ROGUĽOVÁ, Jaroslava – LONDÁK, Miroslav – LONDÁKOVÁ, Elena – PEŠEK, Jan – SABOL, Miroslav – SIKORA, Stanislav.

Slováci a nástup socializmu : budovateľské obdobie komunistického režimu.

Recenzenti: Martin Pekár, Dušan Segeš. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 238 s. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, XIII.c. ISBN 978-80-85501-69-8(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí).
HOLLÝ, Karol. "S vareškou odjakživa nesympatizuje a sekerou sa rada zapodievala".HOLLÝ, Karol. „S vareškou odjakživa nesympatizuje a sekerou sa rada zapodievala“.

Lučenec : Vydalo mesto Lučenec : Živena, spolok slovenských žien, 2017. 36 s. ISBN 978-80-972835-0-6(APVV -14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí).
Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515) [Breaking period (politics, society and culture in 1515)].Prelomové obdobie dejín : (politika, spoločnosť, kultúra v roku 1515) [Breaking period (politics, society and culture in 1515)].

Eva Frimmová (ed.) ; recenzenti: Július Bartl, Jozef Baďurík. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Igor Iliť – RádioPrint, 2017. 405 s. ISBN 978-80-89867-02-8(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie).
BADA, Michal. - Slovenské dejiny : 1526-1780. II.BADA, Michal.

Slovenské dejiny : 1526-1780. II.

Recenzenti: Zuzana Lopatková, Jaroslav Nemeš. 1. vydanie. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2017. 385 s. ISBN 978-80-8119-103-9.
Ivan Guba, Marek Syrný a kol. - Jozef Lettrich a jeho doba.Jozef Lettrich a jeho doba.

Ivan Guba, Marek Syrný a kol. ; recenzenti: Jan Rychlík, Martin Pekár, Karel Konečný. Martin : Nadácia Jozefa Lettricha v Martine : Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB v Banskej Bystrici : Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici : Historický ústav SAV : Štátny archív v Bratislave : Ústav politických vied SAV, 2016. 325 s. ISBN 978-80-972561-5-9. 
KOLLÁROVÁ, Ivona - Freier Verleger – denkender Leser. Das typografische Medium in josephinischer Zeit im Kontext des slowakisch-oberungarländischen Umfeldes.KOLLÁROVÁ, Ivona.

Freier Verleger – denkender Leser. Das typografische Medium in josephinischer Zeit im Kontext des slowakisch-oberungarländischen Umfeldes.

Gera, Garamond Der Wissenschaftverlag 2017.430 s. ISBN 978-3-946964-10-0.
ŠIMKOVIC, Michal - JANURA, Tomáš - TIHÁNYIOVÁ, Monika - MATEJKA, Miroslav. - Hrad Turňa : sprievodca po zrúcanine hradu.ŠIMKOVIC, Michal – JANURA, Tomáš – TIHÁNYIOVÁ, Monika – MATEJKA, Miroslav.

Hrad Turňa : sprievodca po zrúcanine hradu.

Bratislava : Slovenský skauting : OZ Castrum Thorna, 2016. 42 s. ISBN 978-80-89776-08-5. 
História : revue o dejinách spoločnosti č. 2 /2017História : revue o dejinách spoločnosti.
Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius – AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316.
Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied : Annual of the Historical Institute of the Slovak Academy of Sciences : Jahrbuch des Historischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften.Hlavný redaktor: Milan Krajčovič (do roku 2007), Miroslav Kamenický ( r. 2010),hlavná redaktorka Daniela Kodajová, výkonná redaktorka Ingrid Kušniráková (č. 47, r. 2013, č. 48, r. 2014, č. 49, r. 2015, č.50, r. 2016), hl. redaktorka Ingrid Kušniráková, výkonná redaktorka Marcela Bednárová (č. 51, 2017) ; recenzenti č.49, (2015), č. 50, (2016): Frederik Federmayer, Rastislav Kožiak, č. 51 (2017): Dušan Škvarna, Marek Junek. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 1955-.
Erinnern - Austellen - Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum.Erinnern – Austellen – Speichern: Deutsch-tschechische und deutsch-slowakische Beziehungsgeschichte im Museum.

Herausgegeben von Dušan Kováč, Miloš Řezník, Martin Schulze Wessel. Essen : Klartext Verlag, 2017. 248 s. Veröfentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Herausgegeben von Christoph Cornelissen, Band 21. ISBN 978-3-8375-1689-0.
Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily FerenčuhovejSlovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou : kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej [Slovakia and Europe between the Democratic and Totalitatarian Regimes . Chapter from the 20th Century to the Jubilee of Bohumila Ferenčuhová].

Kolektívnu monografiu zostavili: Matej Hanula, Michal Kšiňan ; recenzenti Slavomír Michálek, Zuzana Poláčková. Bratislava : vydal Historický ústav SAV vo Veda, vydavateľstve SAV, 2017. 318 s. ISBN 978-80-224-1564-4(Vega 2/0119/14 : Formovanie zahraničnopolitického myslenia slovenských politických elít a spoločnosti v rokoch 1918-1938). 
Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015.Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015.

Eds. Vladimír Goněc, Roman Holec. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2016. ISBN 978-80224-1552-1.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. - Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) : životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnejDVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Čierna kráľovná Barbora Celjská (1392-1451) : životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej [The Black Queen. Barbara of Cilli : (1392-1451) the Life story of Hungarian, Roman-German and Bohemian Queen].

Recenzenti: Richard Marsina, Ján Lukačka. 2. doplnené vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2017. 303 s. ISBN 978-80-85501-68-1(APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť).
HUDÁČEK, Pavol. - Castrum Salis : severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000HUDÁČEK, Pavol.

Castrum Salis : severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000 [Castrum Salis The Northhern Border of the Kingdom of Hungary Around the Year 1000].

Recenzenti Ján Steinhübel, Peter Bystrický. Bratislava : Historický ústav SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV, 2016. 477 s. (Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV. Vega 2/0079/14 : Sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku).
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Rytier a jeho kráľ : Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.

Recenzenti: Richard Marsina, Ján Lukačka. 3. doplnené vydanie. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2017. 598 s.(APVV -0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť).
DRÁBIK, Jakub. - Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho.DRÁBIK, Jakub.

Fašista : příběh sira Oswalda Mosleyho.

Recenzenti: Slavomír Michálek, Martin Kovář. 1. vydanie. Praha : Academia, 2017. 500 s. + 32 s. obrazových príloh. ISBN 978-80-200-2679-8.
História : revue o dejinách spoločnosti č. 1 /2017História : revue o dejinách spoločnosti.
Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius – AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316.
International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 81.International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia – slovenská časť]. Vol. 81. 2012.

Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková … [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2017. 382 s. ISBN 978-3-11-046254-8. ISSN 0074-2015.
Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi DangloviVojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie : pocta Vojtechovi Danglovi [A Soldier among Civilians, a Civilian among Soldiers. The Relationship between the Army and Society during the Modernization Period].

Gabriela Dudeková, Elena Mannová a kol. ; recenzenti: Dušan Škvarna, Peter Švorc. Bratislava : Spoločnosť PRO HISTORIA vo Vede, vyd. SAV, 2017. 511 s. ISBN 978-80-89910-01-4(APVV – 15 – 0349 : Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese).
Historický časopis č. 1 / 2017Historický časopis
Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575.
DVOŘÁKOVÁ, Daniela - Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin.DVOŘÁKOVÁ, Daniela.

Barbara von Cilli. Die Schwarze Königin (1392-1451) : Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königin.

Frankfurt am Main ; Bratislava : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften : VEDA Publishing House of the Slovak Academy o Sciences, 2017. 344 s. Spectrum Slovakia, Band 11. ISBN 978-3-631-67326-3(Hrady na Slovensku : Centrum excelentnosti SAV).
JANURA, Tomáš - FILLOVÁ, Ľubica - ŠIMKOVIC, Pavol. - Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici [Nobility Country Residences in the Zvolen County].JANURA, Tomáš – FILLOVÁ, Ľubica – ŠIMKOVIC, Pavol.

Vidiecke šľachtické sídla v Zvolenskej stolici [Nobility Country Residences in the Zvolen County].

[s.l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola, 2016. 134 s. ISBN 978-80-89756-10-0(APVV – 15 – 0349 : Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese).
Migration - Zentrum und Peripherie - Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei.Migration – Zentrum und Peripherie – Kulturelle Vielfalt : Neue Zugänge zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei.

Martin Zückert, Michal Schvarc, Jörg Meier (Hg.). Leipzig : BiblionMedia, 2016. 352 s. ISBN 978-3-86688-512-7.
GAUČÍK, Štefan - Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség - és gazdaságpolitikai beszédei és írásai.GAUČÍK, Štefan.

Az állameszme kritikusa. Tarján Ödön válogatott kisebbség – és gazdaságpolitikai beszédei és írásai.

Lektorálta: Filep Tamás Gusztáv, Simon Attila, Vári László. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2017. 328 s. ISBN 978-80-8101-949-4.
Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina = Odhaľovanie ŠOA. Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde.Uncovering the SHOAH. Resistance of Jews and Their Efforts to Inform the World on Genocide : Proceeding o the International academic conference held on 26th August 2015 in Žilina = Odhaľovanie ŠOA. Odpor a úsilie Židov informovať svet o genocíde.

Edited by Ján Hlavinka and Hana Kubátová ; recenzenti: Katarína Zavacká, Zuzana Poláčková, Marián Manák. Bratislava ; Praha : Historický ústav SAV : Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzálem, 2016. 149 s. (angl.). ISBN 978-80-906691-0-9

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006