Štipendiá pre excelentných výskumníkov

Všeobecné identifikačné údaje

Komponent: Komponent 9 – Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Reforma 3 – Excelentná veda

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Názov prijímateľa: Historický ústav SAV, v.v.i.

Adresa prijímateľa: Klemensova 2522/19, 814 99 Bratislava

Trvanie projektu: od 01.09.2022 do 30.06.2026

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na projekt: 56 171,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Podpora výskumníka Anastasiia Luzhanytsia na Historickom ústave SAV, v. v. i., pri relokácii jej výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníčky u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj prijímateľskej inštitúcie.

Kód projektu: 09103-03-V01-00040

Zmluva: PDF